Spausdinti

Studentų mobilumas studijoms

Erasmus+ programa remia akademinius studentų mainus tarp joje dalyvaujančių šalių aukštojo mokslo institucijų ir sudaro sąlygas studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitos Europos šalies aukštojoje mokykloje.
Studijų mobilumas suteikia galimybę gauti studijų, kalbinės ir kultūrinės naudos iš mokymosi patirties kitose Europos šalyse, ugdyti aukštos kvalifikacijos, plačių pažiūrų ir užsienio patirties turinčius jaunuosius specialistus.
Studentų mainai vyksta dvišalių partnerystės sutarčių (angl. Bilateral Agreement) tarp bendradarbiaujančių institucijų pagrindu. Dvišalės sutartys gali būti sudaromos tarp fakultetų arba katedrų vieneriems mokslo metams arba ilgesniam laikotarpiui. Jose susitariama dėl išvykstančių ir atvykstančių studijuoti studentų skaičiaus, studijų srities, studijų pakopos ir trukmės.
Erasmus+ studijos yra dalinės studijos užsienio universitete, kurias reglamentuoja Stipendijos sutartis Erasmus+ studijų mobilumui.

ERASMUS+ STUDENTŲ ATITIKIMO REIKALAVIMAI

Statusas

Studentas, dalyvaujantis Erasmus+ programoje, vadinamas Erasmus+ studentu, jei jis yra registruotas mokslo ir studijų institucijoje, turinčioje Erasmus aukštojo mokslo chartiją (ECHE).
Ši sąlyga galioja ir „nulinės" stipendijos studentams, vykstantiems studijuoti pagal Erasmus+ programą.

Veikla
Erasmus+ stipendija skiriama išskirtinai tik šiai veiklai užsienyje:
dieninėms aukštojo mokslo pirmosios ar aukštesnių pakopų studijoms, įskaitant ir baigiamojo darbo rengimą (išskyrus mokslo tiriamąjį darbą, kuris neįeina į studijų programos kursą), kurias pabaigus suteikiama aukštojo mokslo kvalifikacija ar mokslo laipsnis siunčiančioje institucijoje; mišriam studijų ir praktikos mobilumo laikotarpiu.

Laikotarpis užsienyje
Erasmus+ stipendijos skiriamos tik reikalavimus atitinkančiai veiklai užsienyje, kuri tęsiasi ne trumpiau kaip tris mėnesius arba mažiausiai visą trimestrą/semestrą, bet ne ilgiau kaip vienerius metus.
Laikotarpio pratęsimas. Erasmus+ studijų trukmė gali būti pratęsta (jeigu ji trumpesnė nei vieneri mokslo metai ir truks iki vienerių metų) tik atskirais atvejais, sutarus siunčiančiajai ir priimančiajai institucijoms bei laikantis šių reikalavimų:

 • visi pakeitimai susiję su dvišalėmis sutartimis tarp institucijų bei siunčiančiosios institucijos ir studento turi būti atlikti iš anksto, prieš pasibaigiant esamam Erasmus+ studijų užsienyje periodui;
 • draudžiama studijas pratęsti po einamųjų metų vasaros atostogų arba pasibaigus mokslo metams, kuriais buvo suteikta Erasmus+ stipendija.

Pratęstu studijų laikotarpiu studentui toliau mokama nustatyto dydžio studijų stipendija, arba studentas gali tęsti studijas turėdamas „nulinę" stipendiją (žr. sk. Finansinė parama).

 

AKADEMINIS PRIPAŽINIMAS

ECTS (angl. European Credit Transfer System) yra aukštojo mokslo kreditų sistema, naudojama Europos aukštojo mokslo erdvėje, kuri apima visas šalis, dalyvaujančias Bolonijos procese. Be kitų tikslų, Bolonijos procesas siekia sukurti kreditų sistemą, kuri skatintų platų studentų judumą.
Lietuvoje šiuo metu kuriama ECTS nacionalinė koncepcija, kuri bus taikoma visose Lietuvos aukštosiose mokyklose, siekiant užtikrinti Europos standartus atitinkančią studijų kokybę, skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir aprastesnius akademinius mainus ir palengvinti lietuviškų diplomų ir kvalifikacijų pripažinimą bei jungtinių studijų programų kūrimą.

ECTS yra į besimokantį asmenį orientuota kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema, grindžiama aiškiais studijų siekiniais ir mokymosi procesu.
ECTS kreditai - tai studentų darbo krūvis, būtinas numatytiems studijų siekiniams įgyti. Darbo krūvis reiškia laiką, kurio paprastai reikia studentams, kad užbaigtų visą mokymosi veiklą (t. y. paskaitos, seminarai, projektai, praktika, savarankiškas mokymasis ir egzaminai);
Studijų siekiniais apibūdinama tai, ką turi mokėti, suprasti ir sugebėti daryti besimokantis asmuo, sėkmingai pabaigęs mokymosi procesą.

60 ECTS kreditų skiriama už vienerių metų formaliųjų nuolatinių studijų (mokslo metų) darbo krūvį, 30 kreditų atitinka vieno semestro, 20 kreditų vieno trimestro darbo krūvį. Dauguma atvejų 1 ECTS kredito darbo krūvis yra nuo 25 iki 30 darbo valandų.

Studentui ECTS kreditai suteikiami tik tada, kai atitinkamu vertinimu yra įrodoma, kad studentas pasiekė studijų programos dalykui numatytus studijų siekinius. Kreditus suteikia įgaliotosios institucijos. ECTS kreditai neparodo, ar gerai besimokantysis įvykdė reikalavimus, keliamus kreditui gauti. Kokybinius besimokančiojo rezultatus perteikia institucinės ar nacionalinės vertinimo sistemos.

ECTS vertinimo lentelė
Europoje yra daug skirtingų vertinimo sistemų. Sistemos pasižymi ne tik skirtingomis vertinimo skalėmis, bet taip pat skiriasi ir jų taikymas skirtingose institucijose ir studijų srityse. Tam, kad pažymiai, gauti skirtingose šalyse, būtų teisingai suprantami ir interpretuojami įskaitant užsienyje sukauptus kreditus, buvo sukurta ECTS vertinimo skalė.
Ši europinė vertinimo skalė buvo grindžiama statistiniu teigiamų įvertinimų pasiskirstymu kiekvienoje programoje ir leido versti vienoje šalyje gautus pažymius į kitos šalies pažymius.

ECTS vertinimo skalė
 
Statistinis teigiamų įvertinimų pasiskirstymas

 A  10 proc.
 B  25 proc.
 C  30 proc.
 D  25 proc.
 E  10 proc.

 
Akademinis pripažinimas LSMU

Erasmus+ studijų akademiniai rezultatai įskaitomi remiantis LSMU Rektorato patvirtinta „Studentų, studijavusių užsienio aukštojoje mokykloje pagal Erasmus programą, rezultatų įskaitymo Lietuvos sveikatos mokslų universitete tvarka".

 

AKADEMINIAI MOKESČIAI

Užsienio universitetas negali reikalauti iš atvykstančių Erasmus+ studentų jokių akademinių mokesčių tokių kaip mokestis už mokslą, mokestis už egzaminus, laboratorijų, bibliotekos mokestis ar pan.). Tačiau iš Erasmus+ studentų, kaip ir iš savų studentų, gali būti reikalaujama sumokėti nedideles sumas tam tikroms sąnaudoms padengti (studento pažymėjimo, draudimo, studentų sąjungos mokestis) ir už tam tikras naudojamas medžiagas (medžiagos fotokopijavimui ar laboratoriniams darbams ir kt.). Šis reikalavimas vienodai taikomas ir nulinės Erasmus+ stipendijos studentams.
Taip pat studijų užsienyje laikotarpiu iš studentų gali būti reikalaujama mokėti įprastus akademinius mokesčius LSMU.

 
FINANSINĖ PARAMA

Erasmus+ stipendija

Erasmus+ stipendija yra skiriama papildomoms išlaidoms, susijusioms su studijomis užsienyje, padengti ir negali būti naudojama išlaidoms studentų gimtajame universitete padengti.
Stipendija dalinėms studijoms užsienyje skiriama studentams, atrinktiems atvirojo konkurso būdu pagal ES Erasmus+ programą.

Stipendijų dydžiai Erasmus+ studijoms 

 

 Grupė

Priimanti šalis

STUDIJŲ MOBILUMUI

Suma per mėnesį, EUR

1 grupė

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

 

520

2 grupė

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

 

470

3 grupė

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija,  Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija

 

420

 

„Nulinė" stipendija
Atrankoje dalyvauti ir vykti dalinėms studijoms į partnerines institucijas gali ir studentai, nepretenduojantys į Erasmus+ stipendiją. Studentai, kurie atitinka Erasmus+ studentų mobilumo kriterijus ir naudojasi visais Erasmus+ studento teisėmis ir privalumais, bet negauna Erasmus+ mobilumo stipendijos, yra vadinami „nulinės" stipendijos Erasmus+ studentais.
Iš jų, kaip ir iš kitų Erasmus+ studentų, priimančioji institucija negali reikalauti jokių studijų įmokų, o siunčiančioji institucija garantuoja visišką parsivežtų studijų rezultatų akademinį pripažinimą.


Kiti finansavimo šaltiniai:

 • Nacionalinė stipendija. Studentui, išvykstančiam studijuoti pagal Erasmus+ programą, nenutraukiamas nacionalinės stipendijos mokėjimas. Ar LSMU stipendija studentui bus mokama studijų užsienyje metu, priklauso nuo studento paskutinio semestro akademinių rezultatų LSMU;
 • Paskola. Studentai, atrinkti studijuoti užsienyje pagal Erasmus+ programą, gali kreiptis į Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą dėl paskolos studijoms užsienyje. Daugiau informacijos apie paskolas galima rasti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo tinklalapyje: www.vmsfondas.lt;
 • Papildoma parama specialių poreikių turintiems studentams;
 • Studentams iš socialiai remtinų grupių papildomai gali būti skiriama 200 EUR/mėn.stipendija, jeigu atitinka bent vienas iš reikalavimų
-studentas yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba);
-studento tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
-studentas turi nustatytą 45 procentų arba mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.

Studentas privalo pateikti tai patvirtinančią pažymą LSMU Erasmus koodinatorei.


STUDENTŲ ATRANKA

Atrankos kriterijai

Erasmus+ studentų atranka LSMU vykdoma vieną/du kartus per metus. Kiekvienais metais sausio-vasario mėn. TRSC Akademinių mainų skyrius skelbia atvirąjį konkursą studijoms užsienyje pagal Erasmus+ programą ateinantiems mokslo metams. Papildoma atranka į likusias laisvas studijų vietas vyksta rugsėjo-spalio mėn. 
Atrankoje vykti studijoms į programoje dalyvaujančių šalių aukštąsias mokyklas pagal Erasmus+ programą gali visų LSMU fakultetų studentai, magistrantai ir doktorantai. 

Studentams taikomi  atrankos kriterijai:

 • bendras visų studijų semestrų vidurkis (mažiausias vidurkis – 7, be akademinių skolų);
 • užsienio kalbos mokėjimas (mažiausias pažymys - 5);
 • studento motyvacija ir bendravimo įgūdžiai;
 • siūlomos studijų programos priimančiojoje institucijoje atitikimas studijų programą LSMU;
 • asmeninės savybės ir sugebėjimas spręsti iškylančias problemas.

Atsižvelgiant į studentų skaičių fakultetuose 2019 m. sausio 1 d., nustatytos šios Erasmus dotacijos studijoms paskirstymo kvotos fakultetams:

 • Medicinos fakultetui – 40 proc.;
 • Odontologijos fakultetui – 10 proc.;
 • Farmacijos fakultetui – 9 proc.;
 • Slaugos fakultetui – 13 proc.;
 • Visuomenės sveikatos fakultetui – 6 proc.;
 • Veterinarijos fakultetui – 19 proc.;
 • Gyvulininkystės technologijos fakultetui – 3 proc.

Atrankos eiga

Paraiškos formos pildymas
Studentai, norintys išvykti studijoms pagal Erasmus+ programą, iki nustatytos datos turi užpildyti TRSC parengtą elektroninę paraiškos formą (Internetinis adresas: http://lsmu-outgoing.dreamapply.com/pildykite paraišką tik tada, kai yra paskelbta atranka). Galite pasirinkti tik 3 universitetus, juos išdėstę prioriteto tvarka. 


Užsienio kalbos žinių patikra

Užsienio kalbos testo laikyti nereikia:

 • Studentams, kurie turi galutinį pagrindinės profesinės užsienio kalbos modulio įvertinimą pažymiu;
 • Studentams, turintiems pasirinktos užsienio kalbos sertifikatą (Lygis: B2 ar aukštesnis). 

Užsienio kalbos testą laikyti privalo:

 • Studentai, kurie atrankos metu dar neturi galutinio profesinės užsienio kalbos modulio įvertinimo pažymiu;
 • Studentai, kurių pasirinktame universitete studijos vyksta užsienio kalba, kuri studentui nėra pagrindinė užsienio kalba. Pvz.: studentas LSMU mokėsi profesinę anglų kalbą ir turi galutinį pažymį, o vykti nori į universitetą, kuriame studijos Erasmus+ studentams vyksta prancūzų kalba. 
 • Studentai, kurie kitą užsienio kalbą mokėsi tik kaip pasirenkamąjį dalyką LSMU.

Kalbų ir edukacijos katedroje konkurso dalyviai gali laikyti 3 užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) testą. Išlaikiusieji testą (mažiausias pažymys - 5) studentai dalyvauja tolesniame atrankos etape.

Motyvacinis pokalbis

Pateikę paraiškas atrankos dalyviai privalo dalyvauti pokalbyje su LSMU Erasmus+ atrankos komisija, kurio metu Komisijos nariai įvertina studento motyvaciją išvykti studijoms į pasirinktą užsienio instituciją ir bendravimo įgūdžius. Erasmus+ atrankos komisija sudaroma kiekvienam fakultetui atskirai. Ją paprastai sudaro fakultetų atstovai  (fakultetų studijų programų arba akademiniai koordinatoriai), TRSC ir studentų atstovybės atstovai. 
Kiekvienas komisijos narys po pokalbio su kandidatu  vertina studento motyvaciją ir bendravimo įgūdžius 0-10 balų skalėje (1 balo intervalu). Visų komisijos narių įvertinimai sudedami, apskaičiuojamas bendras vidurkis.

Galutinis įvertinimas
Galutinis atrankos balas apskaičiuojamas pagal formulę:
galutinis įvertinimas = bendras studijų vidurkis*0,6 + motyvacija*0,3 + bendravimo įgūdžiai*0,1

Papildomos balo dalys skiriamos už:

 1. Dalyvavimą LSMU Erasmus mentorių veikloje ne trumpiau kaip du semestrus - 0,5 balo;
 2. Tinkamą studijų planą pasirinktame užsienio universitete - 0,5 balo (ši balo dalis skiriama tik tuo atveju, jei studentas/ė, vadovaudamasis užsienio universiteto ir LSMU studijų programų aprašais, susidarė tinkamą studijų planą Erasmus studijų laikotarpiui ir užpildė tam skirtą paraiškos dalį iki paskutinės paraiškos pateikimo datos DreamApply sistemoje);
 3. Dalyvavimą Erasmus studijų judumo veikloje pirmą kartą - 0,3 balo;
 4. Dalyvavimą Erasmus studijų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje - 0,3 balo.

Atrinktiems studentams TRSC organizuoja informacinius susirinkimus, kuriuose studentams paaiškinami tolesni jų veiksmai.

ERASMUS+ DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Prieš studijas užsienyje

Atrinkti Erasmus+ studijoms LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks studijuoti, internetinį puslapį, skirtą atvykstantiems Erasmus+ studentams (angl. Incoming Erasmus+ students).
Pagrindiniai dokumentai:

 • Paraiškos forma (angl. Application Form)
 • Studijų sutartis (angl. Learning Agreement)
 • Akademinė pažyma (angl. Transcript of Records)
 • Prašymas dėl apgyvendinimo (angl. Accommodation Form)

Paraiškos formoje dažniausiai prašoma pateikti duomenis apie studento asmenį, apie siunčiančiąją instituciją, laikotarpį, kuriuo studentas planuoja studijuoti užsienio universitete, informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą, darbo patirtį. Kartais prašoma trumpo studento motyvacijos aprašo ar išankstinės studijų programos.

Studijų sutartis yra trišalė sutartis (studentas, LSMU ir priimančioji institucija), kurioje susitariama dėl aiškiai apibrėžtos studijų programos: pasirinktų kursų, jų trukmės, kreditų skaičiaus. Remdamasis užsienio universiteto pateikta studijų programa ir kursų aprašais studentas sudaro savo studijų programą tam laikotarpiui, kurį jis studijuos užsienio universitete. Studento pasirinkti dalykai, jų apimtis ECTS kreditais turėtų kiek įmanoma atitikti tų akademinių metų studijų programą LSMU.
Studijų sutartį pasirašo studentas, fakulteto ir institucinis koordinatoriai (žr. nuorodą LSMU ECTS koordinatoriai).

Akademinė pažyma parodo studento mokslo laimėjimus prieš studijų laikotarpį užsienyje. Visi studento išmokti dalykai atsispindi akademinėje pažymoje ne tik ECTS kreditais, bet ir pažymiais pagal vietos ir ECTS pažymių skalę.
Užpildytą akademinę pažymą pasirašo fakulteto dekanas.

Prašymo dėl apgyvendinimo formą, informaciją apie apgyvendinimo sąlygas, apmokėjimą studentas gali rasti priimančiojo universiteto internetiniame puslapyje prie kitos atvykstantiems Erasmus+ studentams skirtos informacijos.
Dauguma užsienio universitetų Erasmus+ studentams siūlo apgyvendinimą universiteto bendrabučiuose. Kai kurie universitetai negali pasiūlyti apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose, tačiau savo internetiniuose puslapiuose pateikia adresus, kuriais galima kreiptis dėl privataus apgyvendinimo.

Kiti dokumentai
Kai kurie užsienio universitetai, be šių pagrindinių, prašo pateikti ir papildomų dokumentų (CV, motyvacinį laišką, asmens pažymėjimo kopiją, rekomendacijas, pažymą iš Kalbų katedros apie užsienio kalbos mokėjimą ir pan.).

Visus paraiškos studijoms dokumentus studentas turi pateikti TRSC, ir šie dokumentai bus išsiųsti į užsienio instituciją.

 • Priėmimo laiškas (angl. Letter of Acceptance, Letter of Invitation)
 • Patvirtinta studijų sutartis

Priėmimo laiškas. Išsiuntus paraiškos dokumentus, studentas turi gauti priimančiojo universiteto laišką, kuriuo studentas kviečiamas studijuoti užsienio universitete. Priėmimo laiškas dažniausiai siunčiamas studento pašto adresu, kurį studentas būna nurodęs paraiškos formoje. Gavęs priėmimo laišką, jo kopiją studentas pateikia TRSC.

Patvirtinta studijų sutartis dažniausiai atsiunčiama kartu su priėmimo laišku studentui. Savo parašu užsienio institucijos koordinatorius patvirtina, kad sutinka su studento pasirinkta studijų programa.

 • Prašymas Rektoriui 
 • Draudimas 
 • Stipendijos sutartis
 • Viza
 • Garantinis raštas užsienio universitetui


Prašymas rektoriui. Gavęs priimančiojo universiteto priėmimo laišką bei patvirtiną studijų sutartį, studentas parašo prašymą LSMU rektoriui leisti išvykti studijuoti užsienio institucijoje (žr. sk. Dokumentų formos). Studento prašymą turi vizuoti fakulteto dekanas, doktorantų - mokslinis vadovas. Prašymą rektoriui reikia pateikti TRSC.

Draudimas. Prieš išvykdamas studentas privalo draustis būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimu. Teritorinės ligonių kasos (Adresas Kaune: Aukštaičių g. 10) išduoda Europos sveikatos draudimo kortelę. Ją pateikęs ES šalyse ir EEE šalyse studentas gaus nemokamą neatidėliotiną medicinos pagalbą, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas. Pažymą Teritorinei ligonių kasai apie studento studijas užsienyje išrašo TRSC.

Viza. Gavęs oficialų kvietimą studijuoti užsienio institucijoje, studentas turi pasidomėti viza ar leidimu laikinai gyventi užsienio šalyje. Rekomenduojama pasitikrinti šią informaciją šalies, į kurią studentas rengiasi vykti, ambasadoje.

Stipendijos sutartis. Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, studentas TRSC turi pateikti asmens duomenis (žr. sk. Dokumentų formos) stipendijos sutarčiai parengti. Tai yra finansinė sutartis, kuri reglamentuoja stipendijos išmokėjimo tvarką.
Stipendijos sutartis pasirašoma tarp LSMU ir studento. Abiems šalims įteikiama po 1 egzempliorių.

Garantinis raštas užsienio universitetui. Visiems studentams prieš išvykstant studijuoti į užsienio universitetą įteikiamas garantinis raštas užsienio universitetui (angl. Letter of Guarantee), kurį studentas perduoda užsienio universiteto Tarptautinių ryšių skyriui ar kitiems atsakingiems asmenims priimančiojoje institucijoje.

Studijų užsienyje laikotarpiu
Studijų sutarties pakeitimai
Su fakulteto koordinatoriumi studentas turi peržiūrėti savo studijų programą ir išsiaiškinti, ar visi jo pasirinkti dalykai yra siūlomi universiteto studijų tvarkaraštyje. Atvykusiems į užsienio instituciją studentams gali prireikti pakeisti studijų programą dėl daugelio priežasčių: tvarkaraščio nesuderinamumo, pasirinktų kursų netinkamumo (dėl lygio ar turinio), pasikeitusio kreditų skaičiaus už pasirinktus dalykus ir kt.
Studijų programos pakeitimai nurodomi kitoje studijų sutarties pusėje arba atskirame lape (angl. changes to the original proposed study programme/Learning Agreement), ir patvirtinami studento, LSMU bei priimančiosios institucijų koordinatorių parašais. Pakeitimai studijų programoje turėtų būti padaryti per 1 mėnesį nuo studijų pradžios užsienio institucijoje.

Po studijų užsienyje

Grįžęs iš užsienio institucijos, studentas per 15 dienų privalo pateikti TRSC šiuos dokumentus:

 • Pažymą apie Erasmus+ studijų laikotarpį (angl. Evidence of Studies)
 • Akademinę pažymą iš priimančiosios institucijos (angl. Transcript of Records)
 • Studento ataskaitą

Pažyma apie Erasmus+ studijų laikotarpį yra pažyma, patvirtinanti studento išbūtą studijų laikotarpį užsienio institucijoje. Užpildytą šią pažymos formą studentas gaus prieš išvykdamas į užsienį. Baigiantis studijų užsienyje laikotarpiui, ši forma turi būti patvirtinta priimančiosios institucijos atsakingų darbuotojų (tarptautinių programų/fakulteto koordinatorių) parašu ir antspaudu.

Akademinė pažyma iš priimančiosios institucijos yra dokumentas, kuriame pateikiami studento studijų užsienyje rezultatai. Joje turi būti nurodyti studento lankyti kursai, gauti įvertinimai ir ECTS kreditai. Akademinėje pažymoje įrašytų dalykų pavadinimai, ECTS kreditai turi sutapti su studijų sutartyje (arba jos keitimuose, jei tokie buvo daryti) pateiktais dalykais ir kreditais.
Originalą būtina pateikti dekanatui, nes juo remiantis įskaitomi dalykai, o kopiją - TRSC. Parvežtus įvertinimus įskaito ir į studijų knygelę įrašo ECTS fakulteto koordinatorius arba dekanas. Studijų knygelės kopiją su įskaitytais dalykais ir įvertinimais studentas turi pateikti TRSC.

Studento ataskaita. Prieš išvykdami į užsienį, visi studentai gauna Erasmus+ studento aprašomosios ataskaitos formą, kurią reikia užpildyti po studijų užsienyje ir kartu su kitais dokumentais pateikti TRSC. Ši ataskaita parodo studento patirtį ir suteikia vertingos informacijos, naudingos būsimiems Erasmus+ studentams bei šios programos tobulintojams.

LSMU MA FAKULTETŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ KURATORIAI:
MF: prof. Ingrida Balnytė, ingrida.balnyte@lsmuni.lt 
OF: prof. Kristina Lopatienė, kristina.lopatiene@lsmuni.lt 
FF: prof. Valdas Jakštas, valdas.jakstas@lsmuni.lt
SF: prof. Daiva Petruševičienė, daiva.petruseviciene@lsmuni.lt
VSF: doc. Paulius Vasilavičius, paulius.vasilavicius@lsmuni.lt  

Institucinis ECTS koordinatorius LSMU:
Dr. Alvidas Šarlauskas, alvidas.sarlauskas@lsmuni.lt  

LSMU VA FAKULTETŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ KURATORIAI:
VF: doc. Aistė Kabašinskienė, aiste.kabasinskiene@lsmuni.lt 
GTF: dr. Evaldas Šlyžius, evaldas.slyzius@lsmuni.lt

Išvykstančiųjų MA ir VA Erasmus+ studentų koordinatorė TRSC:
Eglė Vizbaraitė, egle.vizbaraite@lsmuni.lt