Spausdinti

Studentų mobilumas praktikai

STUDENTŲ ATRANKA

Atrankos kriterijai
Erasmus+ studentų atranka LSMU vykdoma vieną kartą per metus. Kiekvienais metais sausio-vasario mėn. TRSC skelbia atvirąjį konkursą praktikai užsienyje ateinantiems mokslo metams pagal Erasmus+ programą. 
Atrankoje vykti praktikai į programoje dalyvaujančias šalis pagal Erasmus+ programą gali dalyvauti visi LSMU studentai bei būsimi absolventai (trumpiausia praktikos trukmė - 2 kalendoriniai mėn.).

Erasmus praktiką galima atlikti mokslo metų eigoje (praktika, kuri LSMU pripažįstama kaip sudedamoji studijų dalis, angl. traineeship embedded in the curriculum), vasaros metu (papildoma praktika, angl. voluntary traineeship) ir vienerių metų laikotarpyje pabaigus studijas (absolventų praktika, angl. traineeship after graduation).


Studentams taikomi atrankos kriterijai:

 • ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai (mažiausias vidurkis - 7) ;
 • užsienio kalbos mokėjimas (mažiausias pažymys - 5);
 • studento motyvacija;
 • siūlomos praktikos programos priimančiojoje institucijoje atitikimas praktikos programą LSMU;
 • asmeninės savybės ir sugebėjimas spręsti iškylančias problemas.


Atsižvelgiant į studentų skaičių fakultetuose 2017 m. sausio 1 d., nustatytos šios Erasmus dotacijos praktikoms paskirstymo kvotos fakultetams bei trečiosios pakopos studentams:

 • Medicinos fakultetui – 32 proc.;
 • Odontologijos fakultetui – 10 proc.;
 • Farmacijos fakultetui – 8 proc.
 • Slaugos fakultetui – 10 proc.;
 • Visuomenės sveikatos fakultetui – 5 proc.;
 • Veterinarijos fakultetui – 16 proc.;
 • Gyvulininkystės technologijos fakultetui – 3 proc.;
 • Rezidentams ir doktorantams – 16 proc.

Taip pat yra nustatyta maksimali finansuojamos 3 mėn. praktikos trukmė užsienyje. 


Atrankos eiga
Paraiškos formos pildymas.
Studentai, norintys išvykti praktikai pagal Erasmus+ programą, iki nustatytos datos turi užpildyti TRSC parengtą elektroninę paraiškos formą (Internetinis adresas: http://lsmu-outgoing.dreamapply.com/, pildyti paraišką galima tik tada, kai yra paskelbta atranka). 

Užsienio kalbos žinių patikra.
Studentams, kurie savo studijų knygelėse turi galutinį profesinės užsienio kalbos įvertinimą pažymiu, užsienio kalbos testo laikyti nereikia. Studentai, kurie neturi galutinio įvertinimo, arba tie, kurie nori atlikti praktiką institucijoje, kurioje praktika vyksta ne jų pirmąja užsienio kalba, turi sėkmingai išlaikyti pasirinktos užsienio kalbos testą.
Pavyzdys: studentas LSMU mokėsi profesinę anglų kalbą ir turi galutinį pažymį, o vykti nori į ligoninę ar universitetą, kuriame praktika Erasmus+ studentams vyksta prancūzų kalba. Studentas turi išlaikyti prancūzų kalbos testą Kalbų ir edukacijos katedroje.
Kalbų ir edukacijos katedroje konkurso dalyviai gali laikyti 3 užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) testą. Išlaikiusieji testą (mažiausias pažymys - 5) studentai dalyvauja tolesniame atrankos etape.

Motyvacinis pokalbis.
Pateikę paraiškas atrankos dalyviai privalo dalyvauti pokalbyje su LSMU Erasmus+ atrankos komisija, kurio metu Komisijos nariai įvertina studento motyvaciją išvykti studijoms į pasirinktą užsienio instituciją ir bendravimo įgūdžius. Erasmus+ atrankos komisiją sudaro atstovai iš skirtingų fakultetų (fakultetų dekanai arba ECTS koordinatoriai), TRSC ir studentų atstovybės atstovai.
Kiekvienas komisijos narys po pokalbio su pretendentu vertina studento motyvaciją ir bendravimo įgūdžius 0-10 balų skalėje (1 balo intervalu). Visų komisijos narių įvertinimai sudedami ir apskaičiuojamas bendras vidurkis.

Galutinis įvertinimas.

Galutinis įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

galutinis įvertinimas = bendras studijų vidurkis*0,6 + motyvacija*0,3 + bendravimo įgūdžiai*0,1

Papildomos balo dalys skiriamos už:

 1. Dalyvavimą LSMU Erasmus mentorių veikloje ne trumpiau kaip du semestrus - 0,5 balo;
 2. Susirastą vietą praktikai - 0,5 balo (ši balo dalis skiriama tik tuo atveju, jei studentas/ė iki paskutinės paraiškos pateikimo datos įkelia į DreamApply sistemą pažymą, patvirtinančią, kad tam tikra institucija priima jį/ją Erasmus praktikai);
 3. Dalyvavimą Erasmus praktikų judumo veikloje pirmą kartą - 0,3 balo;
 4. Dalyvavimą Erasmus praktikų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje - 0,3 balo.

Atrinktiems studentams TRSC organizuoja informacinius susirinkimus, kuriuose studentams paaiškinami tolesni jų veiksmai.

ERASMUS+ DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Prieš praktiką užsienyje
Atrinkti Erasmus+ praktikai LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią nustatęs užsienio universitetas (angl. application deadline). Jei studentas vyksta praktikai į neuniversitetinę ligoninę ar instituciją, paraiškos pateikimo datos nebūna taikomos. Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos galima siųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks atlikti praktiką, internetinį puslapį, skirtą atvykstantiems Erasmus+ studentams (angl. Incoming Erasmus+ students).

Pagrindinis dokumentas:

Kiti dokumentai, kurie gali būti reikalaujami atskirais atvejais:

 • Paraiškos forma (angl. Application Form)
 • Akademinė pažyma (angl. Transcript of Records)
 • Prašymas dėl apgyvendinimo (angl. Accommodation Form)

Vykstantis praktikai studentas savo praktikos tikslus, veiklos detales aptaria ir derina su savo praktikos vadovu. Studentas pildo praktikos sutartį (angl. Learning Agreement for Traineeships). Tai yra trišalė sutartis (studentas, LSMU ir priimančioji institucija), kurioje susitariama dėl aiškiai apibrėžtos praktikos programos.
Pildydamas praktikos sutartį, studentas turi remtis su praktikos vadovu aptartu savo veiklos planu:

 • Knowledge, skills, and competence to be acquired": reikia parašyti, kokias profesines žinias, gebėjimus ir įgūdžius studentas ketina įgyti praktikos užsienio institucijoje metu.
 • Detailed programme of the training period": reikia išsamiai aprašyti pavienius veiklos etapus, jų tikslus ir užduotis. 
 • Task of the trainee": reikia apibrėžti, kokios konkrečiai bus studento pareigos, užduotys ir darbai praktikos vietoje.
 • Monitoring and evaluation plan": reikia numanyti, kas ir kaip stebės ir vertins studento veiklą, kam ir kokia forma studentas pateiks ataskaitas apie įvykdytas užduotis, kas įvertins studento praktikos metu įgytas žinias, gebėjimus.
 • Užpildytą praktikos sutartį pasirašo studentas ir fakulteto ECTS coordinatorius/praktikos vadovas (žr. nuorodą LSMU ECTS koordinatoriai).


Paraiškos formoje dažniausiai prašoma pateikti duomenis apie studento asmenį, apie siunčiančiąją instituciją, laikotarpį, kuriuo studentas planuoja studijuoti užsienio universitete, informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą, darbo patirtį. Kartais prašoma trumpo studento motyvacijos aprašo ar išankstinės studijų programos.

Akademinė pažyma parodo studento mokslo laimėjimus prieš praktikos laikotarpį užsienyje. Visi studento išmokti dalykai atsispindi akademinėje pažymoje ne tik ECTS kreditais, bet ir pažymiais pagal vietos ir ECTS pažymių skalę. Internai/rezidentai pateikia internaturos/rezidenturos metu atliktu dalyku pavadinimus ir ECTS kreditus.
Užpildytą akademinę pažymą pasirašo fakulteto dekanas/ Podiplominių studijų centro dekanė.

Prašymo dėl apgyvendinimo formą, informaciją apie apgyvendinimo sąlygas, apmokėjimą studentas gali rasti priimančiojo universiteto internetiniame puslapyje prie kitos atvykstantiems Erasmus+ studentams skirtos informacijos.
Dauguma užsienio universitetų Erasmus+ studentams siūlo apgyvendinimą universiteto bendrabučiuose. Kai kurie universitetai negali pasiūlyti apgyvendinimo universiteto bendrabučiuose, tačiau savo internetiniuose puslapiuose pateikia adresus, kuriais galima kreiptis dėl privataus apgyvendinimo.

Kiti dokumentai
Kai kurie užsienio universitetai, be šių pagrindinių, prašo pateikti ir papildomų dokumentų (CV, motyvacinį laišką, asmens pažymėjimo kopiją, rekomendacijas, pažymą iš Kalbų katedros apie užsienio kalbos mokėjimą ir pan.).

Visus paraiškos studijoms dokumentus studentas turi pateikti TRSC, ir šie dokumentai bus išsiųsti į užsienio instituciją.
Išsiuntus paraiškos dokumentus, studentas laukia atsakymo ir iškvietimo laiško iš priimančiosios institucijos. Gavus priėmimo laišką (angl. Letter of Acceptance, Letter of Invitation) ir patvirtinta praktikos sutartį, toliau tvarkomi šie dokumentai:

 • Prašymas Rektoriui
 • Stipendijos sutartis
 • Draudimas 
 • Viza

Prašymas rektoriui. Gavęs priimančiojo universiteto priėmimo laišką bei patvirtiną praktikos sutartį, studentas parašo prašymą LSMU rektoriui leisti išvykti atlikti praktiką užsienio institucijoje (žr. sk. Dokumentų formos). Studento prašymą turi vizuoti fakulteto dekanas, doktorantų - mokslinis vadovas. Prašymą rektoriui reikia pateikti TRSC.

Draudimas. Prieš išvykdamas studentas privalo draustis būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimu, civilinės atsakomybės draudimu bei draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe (rekomenduojama draudimo kompanija https://www.aonstudentinsurance.com/ ).
Teritorinės ligonių kasos (Adresas Kaune: Aukštaičių g. 10) išduoda Europos sveikatos draudimo kortelę. Ją pateikęs ES šalyse ir EEE šalyse studentas gaus nemokamą neatidėliotiną medicinos pagalbą, o šių paslaugų išlaidas kompensuos valstybinis sveikatos draudimas. Pažymą Teritorinei ligonių kasai apie studento studijas užsienyje išrašo TRSC.

Viza. Gavęs oficialų kvietimą atlikti praktiką užsienio institucijoje, studentas turi pasidomėti viza ar leidimu laikinai gyventi užsienio šalyje. Rekomenduojama pasitikrinti šią informaciją šalies, į kurią studentas rengiasi vykti, ambasadoje.

Stipendijos sutartis. Likus ne mažiau kaip 1 mėnesiui iki studijų užsienyje pradžios, studentas TRSC turi pateikti asmens duomenis (žr. sk. Dokumentų formos) stipendijos sutarčiai parengti. Tai yra finansinė sutartis, kuri reglamentuoja stipendijos išmokėjimo tvarką.
Stipendijos sutartis pasirašoma tarp LSMU ir studento. Abiems šalims įteikiama po 1 egzempliorių.

Po praktikos užsienyje

Grįžęs iš užsienio institucijos, studentas per 15 dienų privalo pateikti TRSC šiuos dokumentus:

 • Praktikos sertifikatą (angl. Traineeship Certificate)
 • Studento ataskaitą (pildoma on-line)

Praktikos sertifikatas iš priimančiosios institucijos yra dokumentas, kuriame pateikiami studento praktikos užsienyje rezultatai. Joje turi būti nurodyti studento lankyti kursai, gauti įvertinimai ir ECTS kreditai. Praktikos atveju turi būti išduota akademinė pažyma/sertifikatas, kurioje turi būti aprašyta ir įvertinta studento veikla, užduočių atlikimas, žinios, gebėjimai, įgūdžiai, kuriuos jis įgavo, tobulino praktikos užsienio institucijoje metu.

Studento ataskaita. Erasmus+ studentas privalo turi užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą (angl. on-line EU Survey) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kvietimo ją užpildyti gavimo, išskyrus tuos atvejus, kai studentas baigia praktiką rugsėjo 30 dieną. Tokiu atveju dalyvis turi užpildyti ir pateikti apklausos anketą per 7 dienas.

ERASMUS+ stipendija
Erasmus+ stipendija yra skiriama papildomoms išlaidoms, susijusioms su studijomis užsienyje, padengti ir negali būti naudojama išlaidoms studentų gimtajame universitete padengti.

Stipendijų dydžiai Erasmus+ praktikai*

1 grupė 

 

Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija.

700EUR

 

2 grupė 

 

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras,Nyderlandų Karalystė, Malta, Portugalija, Prancūzija, Vokietija.

650EUR

 

3 grupė 

 

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Turkija 

600EUR

 

 
*Stipendijų dydžiai gali būti keičiami Lietuvos nacionalinės agentūros.

 


MA ir VA išvykstančiųjų praktikoms Erasmus+ studentų koordinatorė TRSC:


Skirmantė Deksnytė
skirmante.deksnyte@lsmu.lt
tel. +370 37 395 817