Spausdinti

Keliauk su Erasmus+

2013 m. birželio mėn. 26 d. Europos Parlamentas patvirtino susitarimą dėl naujos Erasmus+ programos, kuri bus įgyvendinama 2014–2020 metais. Programa siekiama užtikrinti teigiamą ir tvarų poveikį švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto sričių politikai ir praktikai. Naujosios programos veiklų oficiali pradžia 2014 m. birželio mėn. 1 d.

Naujoji programa pakeitė 2007–2013 m. veikusią Mokymosi visą gyvenimą programą, rėmusią Comenius (bendrojo ugdymo), Leonardo da Vinci (profesinio rengimo), Grundtvig (suaugusiųjų švietimo), Erasmus (aukštojo mokslo), Pažintinių vizitų (švietimo ir profesinio mokymo specialistų patirties mainų) veiklas.

Erasmus+ prioritetai aukštajam mokslui:

• didinti studentų įsidarbinimo galimybes, tobulinti gebėjimus, prisidėti prie Europos ekonominės pažangos gerinimo;
• gerinti mokymo(si) kokybę;
• įgyvendinti Europos aukštojo mokslo modernizavimo strategiją Programos šalyse, vystyti Partnerių šalių gebėjimus;
• stiprinti tarptautiškumą

Erasmus+
1 veikla (Key action 1) 2 veikla (Key action 2)  3 veikla (Key action 3)
     
Mobilumas mokymosi tikslais Bendradarbiavimas naujovių ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais Politinių reformų rėminimas

 

Papildomos veiklos – Jean Monnet, Sportas.

  • Mobilumo veikloje yra remiamas:

–         visų aukštojo mokslo pakopų studentų mobilumas, kurio tikslas – studijos įstaigoje partnerėje arba stažuotė ar patirties kaupimas atliekant gamybinę praktiką;
–         profesinio mokymo moksleivių, pameistrių ir absolventų mobilumas, kurio tikslas – stažuotė ar patirties kaupimas atliekant gamybinę praktiką;
–         visų sektorių švietimo darbuotojų mobilumas, kurio tikslas – mokymasis, kvalifikacijos kėlimas, praktika užsienyje, mokymas/dėstymas;
–         jaunimo mainai ir savanoriai;

Mobilumo veiklų administravimą LSMU vykdo LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centras

  • Bendradarbiavimo veikloje yra remiamos:

–         švietimo ir mokymo ar kituose sektoriuose veikiančių organizacijų ir (arba) įstaigų strateginės partnerystės, kuriomis siekiama įgyvendinti bendras iniciatyvas, skatinančias mokymąsi vieniems iš kitų ir dalijimąsi patirtimi;
–         aukštojo mokslo įstaigų ir darbo aplinkos žinių sąjungos, kuriomis siekiama suteikti reikiamų mokymosi galimybių ir taip skatinti studentų ir dėstytojų kūrybiškumą, naujoves, mokymąsi darbo vietoje ir verslumą, taip pat naujų mokymo programų ir pedagogikos metodų rengimą;
–         sektorių įgūdžių sąjungos, kuriose dalyvauja švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai ir darbdaviai ir kuriomis siekiama didinti įsidarbinimo galimybes, prisidėti rengiant naujas tam tikram sektoriui aktualias ar tarpsektorines mokymo programas, plėtoti naujoviškus profesinio rengimo metodus ir diegti ES lygmens skaidrumo ir pripažinimo priemones;
–         visiemsšvietimo ir mokymo sektoriams skirtų IRT platformų plėtojimo veiklos, taip pat ir eTwinning, padedančios mokytis vieniems iš kitų, skatinančių virtualų judumą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.

LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centras pasirengęs teikti konsultacijas esant iniciatyvoms iš LSMU padalinių

  • Politinių reformų rėmimo veikla yra susijusi su:

–         Europos Sąjungos švietimo ir mokymo politinės darbotvarkės įgyvendinimu, taikant Atvirąjį koordinavimo metodą, ir su Bolonijos bei Kopenhagos procesų plėtote;
–         skaidrumo ir pripažinimo užtikrinimo priemonių, pirmiausia Europass, Europos kvalifikacijų sandaros (EKS), Europos kreditų perkėlimo sistemos (ECTS), Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (ECVET), Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET), Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo registro (EQAR) ir Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo asociacijos (ENQA), įgyvendinimu;
–         atitinkamų Europos suinteresuotųjų šalių politiniu dialogu švietimo ir mokymo srityse;
–         NARIC, Eurydice ir Euroguidance tinklais, taip pat Europass nacionaliniais centrais.

LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centras pasirengęs teikti konsultacijas esant iniciatyvoms iš LSMU padalinių

Erasmus+ mobilumo veiklos aukštojo mokslo institucijų studentams bei personalui

Tikslinė grupė Veiklos pobūdis Trukmė Svarbi informacija
Studentai   Dalinės studijos partnerinėje aukštojo mokslo institucijoje  3-12 mėn. Pagal Erasmus+ programą tas pats studentas turi galimybę dalyvauti 12 mėn. mobilumo veiklose kiekvienoje studijų pakopoje, nepriklausomai nuo mobilumo veiklų tipo ir skaičiaus.
Vientisųjų studijų studentas gali išvykti 24 mėn. trukmės mobilumo veikloms  
Studentų ir absolventų praktika (absolventai praktikai turi išvykti per pirmuosius metus po studijų) 2-12 mėn. 
Personalas   Akademinio personalo dėstymo vizitai partnerinėse aukštojo mokslo institucijose;  Užsienio įstaigų personalo dėstymo vizitai aukštojo mokslo institucijose 2 d. - 2 mėn. (kelionė neįskaitoma)  Dėstymui - ne mažiau 8 valandų per savaitę
Galimos veiklos: darbo stebėjimas, kursai ar kiti mokymų renginiai (išskyrus konferencijas)
  
Akademinio bei neakademinio personalo mokymosi vizitai partnerinėse aukštojo mokslo institucijose 2 d. - 2 mėn. (kelionė neįskaitoma) 

 

Erasmus+ programos veiklą vykdo institucijos, turinčios Erasmus universiteto chartiją. Tai yra Europos Komisijos išduotas dokumentas, kuris suteikia galimybę aukštojo mokslo institucijai dalyvauti Erasmus mainų programoje ir gauti finansinę paramą programai vykdyti.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetui yra suteikta išplėstinė Erasmus universiteto chartija, kuri suteikia teisę organizuoti ne tik studijų, bet ir praktikos mobilumą LSMU studentams. Erasmus politikos nuostatos apibrėžia LSMU kaip universiteto strategiją tarptautiškumo plėtojimo link.

Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalys

ES šalys Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekijos respublika, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija
Ne ES šalys Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Turkija.
Partnerės šalys Rytų partnerystės šalys: Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina
Pietų Viduržemio šalys: Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, Palestina, Sirija, Tunisas
Vakarų Balkanų šalys: Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Juodkalnija, Serbija
Kitos šalys: Rusijos Federacija, Šveicarija*
Kitos partnerės šalys Kai kurios Azijos, Lotynų Amerikos, Afrikos bei kitos šalys

*Šveicarijos organizacijos negali teikti paraiškų ir būti priimančiais partneriais 1 pagrindinio veiksmo (KA1) "Asmenų mokymosi mobilumas“ visų sektorių (aukštojo mokslo, profesinio mokymo, bendrojo ugdymo ir suaugusiųjų švietimo) projektuose. Kito tipo projektuose, tokiuose kaip Strateginės partnerystės, Žinių sąjungos, Sektorių įgūdžių sąjungos ir kituose, Šveicarijos organizacijos galės dalyvauti tokiu pačiu statusu, kaip trečiosios šalys (t.y. kaip "Partnerės šalys").