Spausdinti

Studentų judumas: studijos

Erasmus+ programa remia akademinius studentų mainus tarp Programos šalių ir Partnerių šalių aukštojo mokslo institucijų ir sudaro sąlygas studentams praleisti integruotą studijų laikotarpį kitos pasaulio šalies aukštojoje mokykloje.

Studijų judumas suteikia galimybę patobulinti užsienio kalbų žinias, lavinti bendravimo su kitų kultūrų atstovas įgūdžius, įgyti socialinių emocinių gebėjimų, daugiau pasitikėjimo savimi, išmokti savarankiškumo. Tyrimai patvirtina teigiamą šių savybių poveikį tolesnėms studento darbo perspektyvoms.

KAS GALI DALYVAUTI?

Visų studijų sričių/programų ir studijų pakopų LSMU studentai, kaip susitarta su Partnerių šalių universitetais.

Studentai, baigę pagrindinių studijų (bakalauro ar vientisųjų) pirmąjį kursą.

Pažangūs studentai, neturintys akademinių skolų.

KUR GALIMA VYKTI?

Studentų mainai vyksta tarpinstitucinių sutarčių (angl. Inter-Institutional  Agreement) tarp Programos šalies ir Partnerės šalies institucijų pagrindu. Jose susitariama dėl išvykstančių ir atvykstančių studijuoti studentų skaičiaus, studijų srities, studijų pakopos ir trukmės. 
Erasmus studijų galimybės ir geografija priklauso nuo to, kurių Partnerių šalių projektuose numatytas studentų judumas studijoms yra finansuojamas, t.y. gautos dotacijos šiai veiklai.

Kokiose Partnerėse šalyse ir kuriuose universitetuose yra siūlomos studijų vietos skirtingų fakultetų studentams skelbiama LSMU internetinėje svetainėje ir atnaujinama prieš vykdant studentų atranką: http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/tarptautine-veikla/akademinis-mobilumas/erasmus-ne-es-salyse/

 

ERASMUS STUDIJŲ TRUKMĖ

AKADEMINIS PRIPAŽINIMAS

AKADEMINIAI MOKESČIAI

FINANSINĖ PARAMA

STUDENTŲ ATRANKA

ERASMUS+ DOKUMENTŲ TVARKYMAS

PRIEŠ STUDIJAS UŽSIENYJE

STUDIJŲ UŽSIENYJE LAIKOTARPIU

PO STUDIJŲ UŽSIENYJE

LSMU FAKULTETŲ AKADEMINIAI KOORDINATORIAI

Erasmus+ Partnerių šalių projekto koordinatorė TRSC

 

ERASMUS STUDIJŲ TRUKMĖ

Erasmus studijų trukmė tų pačių akademinių metų ribose yra 3-12 mėn.

Tas pats studentas gali vykti Erasmus studijoms daugiau nei vienam laikotarpiui, jei bendra judumo trukmė (įskaitant Erasmus praktiką) kiekvienoje studijų pakopoje (bakalauro, magistro, doktorantūros) neviršija 12 mėn.

Vientisųjų studijų programose (Medicinos, Odontologijos, Farmacijos, Veterinarinės medicinos) besimokančių studentų bendra judumo trukmė – 24 mėn.

Studijų trukmę reglamentuoja tarpinstitucinė sutartis su Partnerės šalies, kuriai skiriama dotacija studentų judumui, universitetu. Erasmus+ studijų trukmė gali būti pratęsta (iki maksimalaus leidžiamo laikotarpio) tik atskirais atvejais, sutarus siunčiančiajai ir priimančiajai institucijoms.

 

AKADEMINIS PRIPAŽINIMAS

LSMU ir universitetai Partnerėse šalyse naudojasi Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS) arba kita alternatyvia kreditų kaupimo ir perkėlimo sistema, kurios pagrindu vienos šalies universitete studijuoti dalykai ir sukaupti kreditai gali būti perkeliami ir įskaitomi kitos šalies universitete.

Išvykdamas Erasmus studijoms LSMU studentas įsipareigoja įvykdyti pasirinktą studijų programą užsienio universitete, kurios apimtis skaičiuojama ECTS (ar kitais alternatyviais) kreditais. Vieneriems akademiniams metas išvykstančio studento darbo krūvis turi būti 60 ECTS kreditų, 1 semestrui – 30 ECTS kreditų.

Dauguma atvejų 1 ECTS kredito darbo krūvis yra nuo 25 iki 30 darbo valandų.

Erasmus studentas privalo lankyti paskaitas ir atsiskaityti už studijų dalykus pagal užsienio universitete galiojančią studijų tvarką.

Erasmus studentas turi teisę į visišką užsienio universitete studijuotų ir sėkmingai užbaigtų studijų dalykų ir modulių pripažinimą ir įskaitymą LSMU. Studento Erasmus studijų metu pasiekti akademiniai rezultatai, sukaupti kreditai ir gauti įvertinimai įtraukiami į Diplomo priedėlį kaip sudėtinė studijų LSMU dalis.

Užsienio universitete gauti pažymiai  nekonvertuojami į LSMU pažymius.

 

AKADEMINIAI MOKESČIAI

Užsienio universitetas negali reikalauti iš atvykstančių Erasmus+ studentų jokių akademinių mokesčių tokių kaip mokestis už mokslą, mokestis už egzaminus, laboratorijų, bibliotekos mokestis ar pan. Tačiau iš Erasmus+ studentų, kaip ir iš savų studentų, gali būti reikalaujama sumokėti nedideles sumas tam tikroms sąnaudoms padengti (studento pažymėjimo, draudimo, studentų sąjungos mokestis) ir už tam tikras naudojamas medžiagas (medžiagos fotokopijoms, laboratoriniams darbams ir kt.). Šis reikalavimas vienodai taikomas ir nulinės Erasmus+ stipendijos studentams.
Taip pat studijų užsienyje laikotarpiu iš studentų gali būti reikalaujama mokėti įprastus akademinius mokesčius LSMU.

 
FINANSINĖ PARAMA

Studentams, vykstantiems į Partneres šalis skiriama fiksuoto dydžio dotacija, didesne dalimi padengianti studento kelionės ir pragyvenimo užsienyje mainų laikotarpiu išlaidas.

Dotacija kelionės išlaidoms

Erasmus studentui skiriamos dotacijos kelionei suma apskaičiuojama naudojantis EK atstumo skaičiuokle.  Atsižvelgiant į atstumą kilometrais nuo kilmės vietos (t.y. Kauno miesto) iki veiklos vykdymo vietos, pasirenkama atitinkama atstumų kategorija.

Atstumų kategorijos

Kelionės dotacija

< 100 km

20 EUR

100 – 499 km

180 EUR

500 – 1.999 km

275 EUR

2.000 – 2.999 km

360 EUR

3.000 – 3.999 km

530 EUR

4.000 – 7.999 km

820 EUR

8.000 km ir daugiau

1.100 EUR (1.500 EUR*)

*1.500 EUR kelionės dotacijos suma galioja judumo dalyviams, kuriems dotacija bus skiriama iš 2018 m. projekto biudžeto. Ankstesnių metų (2015-2017 m.) projektuose numatyta 1.100 EUR kelionės dotacija šioje atstumų kategorijoje.

Dotacija pragyvenimo išlaidoms

Studentams skiriama Erasmus stipendija, kuri paskaičiuojama dauginant mėnesių skaičių ir fiksuotos mėnesio sumos:

Siunčiančioji šalis

Priimančioji šalis

Stipendija (mėnesiui)

2017 m. projektai

2018 m. projektas

Lietuva

Šalis partnerė

650 EUR

700 EUR

Šalis partnerė

Lietuva

750 EUR

800 EUR


„Nulinė" dotacija
Studentai gali dalyvauti Erasmus atrankoje ir išvykti studijoms į Partneres šalis, su  kuriomis susitarta vykdyti studentų mainus, tačiau einamam projekto laikotarpiui negautas finansavimas studentų judumui su ta šalimi vykdyti.  Tuo atveju studentui neskiriamas finansavimas iš Erasmus projekto lėšų ir suteikiamas „nulinės“ dotacijos studento statusas. „Nulinis“ studentas privalo atitikti  Erasmus+ studentų judumo kriterijus, jam galioja visos Erasmus+ studento teisės ir atsakomybės, nurodytos Erasmus studento chartijoje.  Iš „nulinės“ dotacijos Erasmus+ studentų priimančioji institucija negali reikalauti jokių studijų įmokų, o siunčiančioji institucija garantuoja visišką parsivežtų studijų rezultatų akademinį pripažinimą.

KITA FINANSINĖ PARAMA

Universiteto stipendija. Studentui nenutraukiamas Universiteto stipendijos mokėjimas studijų užsienyje laikotarpiu,  jei ji studentui skiriama pagal paskutinio semestro LSMU rezultatus iki išvykimo. Doktorantams toliau mokama nustatyto dydžio doktoranto stipendija.

Paskola. Studentai gali kreiptis į Lietuvos valstybinį mokslo ir studijų fondą dėl paskolos studijoms užsienyje:  www.vmsfondas.lt

Papildoma parama specialių poreikių turintiems studentams. Studentai, kurie dėl fizinės, psichinės ar su sveikata susijusios būklės be papildomos finansinės paramos negalėtų išvykti Erasmus studijoms, gali gauti papildomą dotaciją. Daugiau informacijos: http://www.erasmus-plius.lt/puslapis/aukstuju-mokyklu-studentu-ir-darbuotoju-mobilumo-tarp-programos-saliu-ir-saliu-partneriu-projektai-56

 
STUDENTŲ ATRANKA

Erasmus+ studentų atranka LSMU vykdoma vieną/du kartus per metus. Kiekvienais metais sausio-vasario mėn. Akademinių mainų skyrius skelbia atvirąjį konkursą studijoms užsienyje pagal Erasmus+ programą ateinantiems mokslo metams. Papildoma atranka į likusias laisvas studijų vietas vyksta rugsėjo-spalio mėn. 
Atrankoje vykti studijoms į Partnerių šalių aukštąsias mokyklas pagal Erasmus+ programą gali visų LSMU fakultetų studentai, magistrantai ir doktorantai. 

ATRANKOS KRITERIJAI

Studentams taikomi  atrankos kriterijai:
- bendras visų studijų semestrų vidurkis (mažiausias vidurkis – 7);
- užsienio kalbos mokėjimas (mažiausias pažymys - 5);
- studento motyvacija ir bendravimo įgūdžiai;
- siūlomos studijų programos priimančiojoje institucijoje atitikimas studijų programą LSMU;
- asmeninės savybės ir sugebėjimas spręsti iškylančias problemas.

ATRANKOS EIGA

Paraiškos formos pildymas
Studentai, norintys išvykti studijoms pagal Erasmus+ programą, iki nustatytos datos turi užpildyti TRSC parengtą elektroninę paraiškos formą (Internetinis adresas: http://lsmu-outgoing.dreamapply.com/pildoma tik tada, kai yra paskelbta atranka). 

Užsienio kalbos žinių patikra

Užsienio kalbos testo laikyti nereikia:

-          Studentams, kurie turi galutinį pagrindinės profesinės užsienio kalbos modulio įvertinimą pažymiu;
-          Studentams, turintiems pasirinktos užsienio kalbos sertifikatą (Lygis: B2 ar aukštesnis). 

Užsienio kalbos testą laikyti privalo:

-          Studentai, kurie atrankos metu dar neturi galutinio profesinės užsienio kalbos modulio įvertinimo pažymiu;
-          Studentai, kurių pasirinktame universitete studijos vyksta užsienio kalba, kuri studentui nėra pagrindinė užsienio kalba. Pvz.: studentas LSMU mokėsi profesinę anglų kalbą ir turi galutinį pažymį, o vykti nori į universitetą, kuriame studijos Erasmus+ studentams vyksta prancūzų kalba. 
-          Studentai, kurie kitą užsienio kalbą mokėsi tik kaip pasirenkamąjį dalyką LSMU.

Kalbų ir edukacijos katedroje konkurso dalyviai gali laikyti 3 užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų) testą. Išlaikiusieji testą (mažiausias pažymys - 5) studentai dalyvauja tolesniame atrankos etape.

Motyvacinis pokalbis

Pateikę paraiškas atrankos dalyviai privalo dalyvauti pokalbyje su LSMU Erasmus+ atrankos komisija, kurio metu Komisijos nariai įvertina studento motyvaciją išvykti studijoms į pasirinktą užsienio instituciją ir bendravimo įgūdžius. Atrankos komisiją sudaro fakultetų atstovai  (fakultetų studijų programų arba akademiniai koordinatoriai), TRSC ir studentų atstovybės atstovai. 
Kiekvienas komisijos narys po pokalbio su kandidatu  vertina studento motyvaciją ir bendravimo įgūdžius   0-10 balų skalėje (1 balo intervalu). Visų komisijos narių įvertinimai sudedami, paskaičiuojamas bendras vidurkis.

GALUTINIS ATRANKOS BALAS

Galutinis atrankos balas apskaičiuojamas pagal formulę:
galutinis įvertinimas = bendras studijų vidurkis*0,6 + motyvacija*0,3 + bendravimo įgūdžiai*0,1

Papildomos balo dalys skiriamos už:

1. Dalyvavimą LSMU Erasmus mentorių veikloje ne trumpiau kaip du semestrus - 0,5 balo;
2. Tinkamą studijų planą pasirinktame užsienio universitete - 0,5 balo (ši balo dalis skiriama tik tuo atveju, jei studentas/ė, vadovaudamasis užsienio universiteto ir LSMU studijų programų aprašais, susidarė tinkamą studijų planą Erasmus studijų laikotarpiui ir užpildė tam skirtą paraiškos dalį iki paskutinės paraiškos pateikimo datos DreamApply sistemoje);
3. Dalyvavimą Erasmus studijų judumo veikloje pirmą kartą - 0,3 balo;
4. Dalyvavimą Erasmus studijų judumo veikloje ne savo kilmės šalyje - 0,3 balo.

Atrinktiems studentams TRSC organizuoja informacinius susirinkimus, kuriuose studentams paaiškinami tolesni jų veiksmai.

 

ERASMUS+ DOKUMENTŲ TVARKYMAS

PARAIŠKOS DOKUMENTAI

Atrinkti Erasmus+ studijoms LSMU studentai turi užpildyti paraiškos dokumentus iki paraiškos pateikimo datos, kurią nustatęs Partnerės šalies universitetas (angl. application deadline). Kokių dokumentų ir jų priedų reikalaujama, iki kada ir kokiu adresu juos reikia išsiųsti, studentas turi išsiaiškinti atidžiai peržiūrėjęs universiteto, į kurį vyks studijuoti, internetinį puslapį, skirtą atvykstantiems Erasmus+ mainų studentams (angl. Incoming students).

Pagrindiniai dokumentai:
- Paraiškos forma (angl. Application Form)
- Studijų sutartis (angl. Learning Agreement)
- Akademinė pažyma (angl. Transcript of Records)

Paraiškos formoje dažniausiai prašoma pateikti duomenis apie studento asmenį, apie siunčiančiąją instituciją, laikotarpį, kuriuo studentas planuoja studijuoti užsienio universitete, informaciją apie užsienio kalbų mokėjimą, darbo patirtį. Kartais prašoma trumpo studento motyvacijos aprašo ar išankstinės studijų programos.

Studijų sutartis yra trišalė sutartis (studentas, LSMU ir priimančioji institucija), kurioje susitariama dėl aiškiai apibrėžtos studijų programos: pasirinktų studijų dalykų, jų trukmės, kreditų skaičiaus. Remdamasis užsienio universiteto pateikta studijų programa ir dalykų aprašais studentas sudaro savo studijų programą tam laikotarpiui, kurį jis studijuos užsienio universitete. Studento pasirinkti dalykai, jų apimtis kreditais turėtų kiek įmanoma atitikti tų akademinių metų studijų programą LSMU.
Studijų sutartį pasirašo studentas ir fakulteto akademinis koordinatorius (doktorantų – doktorantūros programos vadovas). (žr. sk. Dokumentų formos)

Akademinė pažyma parodo studento akademinius laimėjimus prieš studijų laikotarpį užsienyje. Visi studento išmokti dalykai atsispindi akademinėje pažymoje kreditais ir pažymiais pagal aukštosios mokyklos pažymių skalę. 
Akademinę pažymą studentas užsisako LSMU SIS sistemoje : https://lsmusis.lsmuni.lt/Prisijungimas/Prisijungimas?ReturnUrl=%2f

Kiti dokumentai
Kai kurie užsienio universitetai, be šių pagrindinių, prašo pateikti ir papildomų dokumentų (CV, motyvacinį laišką, dėstytojų rekomendacijas, kalbos sertifikatą, asmens pažymėjimo kopiją, skiepų pasą ir pan.).
Visus paraiškos studijoms dokumentus studentas turi pateikti Erasmus koordinatoriui, ir šie dokumentai bus išsiųsti į užsienio instituciją.

 

PRIEŠ STUDIJAS UŽSIENYJE

Išsiųsti studento paraiškos dokumentai yra įvertinami priimančiosios institucijos koordinatorių. Pagal tarpinstitucinėje sutartyje numatytas sąlygas, priimančioji instituciją sprendimą apie tai, ar studentas priimamas Erasmus studijų laikotarpiui, privalo pateikti per 4-5 savaites nuo galutinio paraiškų pateikimo termino.

- Priėmimo laiškas (angl. Letter of Acceptance, Letter of Invitation)
- Patvirtinta studijų sutartis

Priėmimo laiškas. Studentas turi gauti priimančiojo universiteto laišką, kuriuo studentas kviečiamas studijuoti Partnerės šalies universitete. Priėmimo laiškas dažniausiai siunčiamas studento el. pašto adresu, kurį studentas būna nurodęs paraiškos formoje. Gavęs priėmimo laišką, jo kopiją studentas pateikia Erasmus koordinatoriui.

Patvirtinta studijų sutartis dažniausiai atsiunčiama kartu su priėmimo laišku studentui. Savo parašu užsienio institucijos koordinatorius patvirtina, kad sutinka su studento pasirinkta studijų programa. Kai kuriais atvejais sutartyje nurodoma, kad bus reikalingi tam tikri studijų dalykų pakeitimai  (apie studijų plano pakeitimus žr. Studijų sutarties pakeitimai)

- Prašymas Rektoriui 
- Dotacijos sutartis

Prašymas LSMU rektoriui. Gavęs priimančiojo universiteto priėmimo laišką bei patvirtiną studijų sutartį, studentas užpildo prašymą LSMU rektoriui leisti išvykti studijuoti užsienio institucijoje (žr. sk. Dokumentų formos). Studento prašymą turi vizuoti fakulteto dekanas, doktorantų – mokslinio darbo vadovas ir Mokslo centro vadovas. Užvizuotą prašymą studentas pateikia Erasmus koordinatoriui.

Dotacijos sutartis. Likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki studijų užsienyje pradžios, studentas Erasmus koordinatoriui turi pateikti asmens duomenis Dotacijos sutarčiai parengti. Tai yra finansinė sutartis, kuri reglamentuoja studijų laikotarpį, studentui skiriamos dotacijos sumą ir jos išmokėjimo tvarką (žr. sk. Dokumentų formos).
Dotacijos sutartis pasirašoma tarp LSMU ir studento. Abiems šalims įteikiama po 1 egzempliorių. 

Draudimas. Prieš išvykdamas studentas privalo pasirūpinti būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimu. Kadangi studentams, vykstantiems į Partneres šalis, Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja, studentas turi apsidrausti bet kurioje privačioje draudimo bendrovėje. Būtina išsiaiškinti, kokio draudimo paketo (sveikatos, nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės ir kt.) reikalauja priimančioji institucija, ar ji nereikalauja apsidrausti papildomai nuvykus į šalį.

Viza. Gavęs oficialų kvietimą studijuoti užsienio institucijoje, studentas turi išsiaiškinti, ar jam reikalinga tos šalies viza. Informaciją apie įvažiavimo, buvimo šalyje ir išvykimo sąlygas galima pasitikrinti LR Užsienio reikalų ministerijos internetiniame puslapyje: http://keliauk.urm.lt/lt/keliaujantiems/pries-pradedant-kelione/vizos.

Dėl vizos išdavimo reikia kreiptis į artimiausią Partnerės šalies, į kurią studentas rengiasi vykti, diplomatinę atstovybę Lietuvoje (jei yra) ar gretimoje valstybėje. Erasmus koordinatorius parengia garantinį raštą, patvirtinantį studento dalyvavimą Erasmus programoje, ar kitus vizai gauti reikalingus dokumentus iš siunčiančiosios institucijos pusės.

Apgyvendinimas. Informacijos apie siūlomą apgyvendinimą studentų bendrabučiuose, buities sąlygas, kainas studentas turėtų ieškoti priimančiojo universiteto internetiniame puslapyje prie kitos Erasmus+ studentams skirtos informacijos arba teirautis priimančiosios institucijos Erasmus mainų koordinatoriaus.
Jei universitetas negali pasiūlyti apgyvendinimo universiteto bendrabutyje, greičiausiai savo internetiniame puslapiuose bus pateikęs nuorodas į apgyvendinimo tarnybas, agentūras, į kuriais galima kreiptis dėl privataus apgyvendinimo.

Gyvenamąja vieta užsienyje rūpinasi pats studentas, todėl svarbus aktyvus studento vaidmuo jo lūkesčius ir finansines galimybes atitinkančio būsto. 

 

STUDIJŲ UŽSIENYJE LAIKOTARPIU

Studijų sutarties pakeitimai
Su akademiniu koordinatoriumi užsienio universitete studentas turi peržiūrėti savo studijų programą ir išsiaiškinti, ar visi jo pasirinkti dalykai yra siūlomi universiteto studijų tvarkaraštyje. Atvykusiems į užsienio instituciją studentams gali prireikti pakeisti studijų programą dėl daugelio priežasčių: tvarkaraščio nesuderinamumo, pasirinktų kursų netinkamumo (dėl lygio ar turinio), pasikeitusio kreditų skaičiaus už pasirinktus dalykus ir kt. 
Studijų programos pakeitimai nurodomi kitoje studijų sutarties pusėje arba atskirame lape (angl. changes to the original proposed study programme/Learning Agreement), ir patvirtinami studento, LSMU bei priimančiosios institucijų koordinatorių parašais. Pakeitimai studijų programoje turėtų būti padaryti per 1 mėnesį nuo studijų pradžios užsienio institucijoje.

 

PO STUDIJŲ UŽSIENYJE

Grįžęs iš užsienio institucijos, studentas per 15 dienų privalo pateikti Erasmus koordinatoriui šiuos dokumentus:
- Pažymą apie Erasmus+ studijų laikotarpį (angl. Evidence of Studies)
- Akademinę pažymą iš priimančiosios institucijos (angl. Transcript of Records) arba užpildytą studijų sutarties dalį „After the Mobility“.
- Studento ataskaitą

Pažyma apie Erasmus+ studijų laikotarpį patvirtina studento išbūtą studijų laikotarpį užsienio institucijoje. Užpildytą šią pažymos formą studentas gauna prieš išvykdamas į užsienį. Baigiantis studijų užsienyje laikotarpiui, ši forma turi būti patvirtinta priimančiosios institucijos atsakingų darbuotojų (tarptautinių programų/fakulteto koordinatorių) parašu ir antspaudu.

Akademinė pažyma iš priimančiosios institucijos yra dokumentas, kuriame pateikiami studento studijų užsienyje rezultatai. Joje turi būti nurodyti studento lankyti studijų dalykai, gauti įvertinimai ir kreditai (ECTS ar kitoje atitinkamoje kreditų sistemoje). Akademinėje pažymoje įrašytų dalykų pavadinimai ir kreditai turi sutapti su studijų sutartyje (arba jos keitimuose, jei tokie buvo daryti) išvardintais dalykais ir kreditais.
Originalą būtina pateikti fakulteto akademiniam koordinatoriui, nes juo remiantis įskaitomi dalykai, o kopiją -  Erasmus koordinatoriui.

Studento ataskaita. Pasibaigus judumo laikotarpiui studentas į savo elektroninio pašto dėžutę gauna ES internetinės platformos Mobility Tool administratoriaus laišką su nuoroda į internetinę studento ataskaitos  formą. Studentas privalo užpildyti ataskaitą per 30 dienų nuo judumo pabaigos datos.  Ši ataskaita atspindi studento judumo patirtį ir suteikia vertingos informacijos, naudingos būsimiems Erasmus+ studentams bei šios programos administratoriams.

Dokumentų formos:

1. Studijų sutartis

2. Prašymas LSMU rektoriui

3. Dotacijos sutartis


LSMU FAKULTETŲ AKADEMINIAI KOORDINATORIAI:

MF: doc. INGRIDA BALNYTĖ, ingrida.balnyte@lsmuni.lt      
OF: Kristina Lopatienė, kristina.lopatiene@lsmuni.lt  
FF: prof. VALDAS JAKŠTAS, valdas.jakstas@lsmuni.lt
SF: doc. DAIVA PETRUŠEVIČIENĖ, daiva.petruseviciene@lsmuni.lt 
VSF: PAULIUS VASILAVIČIUS, paulius.vasilavicius@lsmuni.lt  
VF: Aistė Kabašinskienė, aiste.kabasinskiene@lsmuni.lt  
GTF: doc. EVALDAS ŠLYŽIUS, evaldas.slyzius@lsmuni.lt

Erasmus+ Partnerių šalių projekto koordinatorė TRSC:

ŽANETA DIČKUTĖ
Tarptautinių ryšių ir studijų centras
A. Mickevičiaus g. 9, 127 kab.
Tel.: (8 37) 327209 
El. paštas: zaneta.dickute@lsmuni.lt