Spausdinti

Erasmus+ projekto rengimas ir vykdymas

ERASMUS+ PROJEKTO PARAIŠKOS TEIKIMAS

Kvietimą teikti paraiškas Europos Komisija skelbia kiekvienų metų spalio-lapkričio mėn.

Galutinis paraiškos pateikimo terminas dėl dotacijos projektams, prasidedantiems  birželio  1 d., yra tų pačių metų vasario 1 d. 12 val. Briuselio laiku.

Paraišką rengia ir teikia Programos šalių AMI savo šalies nacionalinei agentūrai, t.y. LSMU parengia ir pateikia paraišką Švietimo mainų paramos fondui (ŠMPF).

LSMU Erasmus mainų su Partnerėmis šalimis projektą administruoja Tarptautinių ryšių ir studijų centro (TRSC) Akademinio judumo skyrius. LSMU yra paraišką teikianti organizacija, todėl savo ir Partnerių šalių institucijų vardu pildo paraišką, detaliai aprašydama projekto strateginę reikšmę ir poveikį abiems bendradarbiaujančioms institucijoms. Į paraiškos rengimo procesą įtraukiami tiek mainais su pasirinktomis užsienio šalių institucijomis suinteresuoti LSMU padaliniai, tiek užsienio partneriai.

LSMU gali teikti tik vieną paraišką tų metų kvietimui: joje pateikiama informacija apie visas planuojamas vykdyti judumo veiklas, dėl kurių susitarta su Partnerių šalių institucijomis.

Kiekvienos Partnerės šalies judumo projektui aprašyti pildoma atskira paraiškos dalis. Partnerių šalių skaičius paraiškoje nėra ribojamas.

 

PROJEKTO PARAIŠKOS VERTINIMAS

Pateiktas paraiškas vertina Programos šalies NA atrinkti nepriklausomi vertintojai (ekspertai) pagal EK parengtas kokybės vertinimo gaires.

1. Paraiškos tinkamumo vertinimas. Patikrinama, ar paraiška užpildyta pilnai, teisingai, ar pateikti visi reikalingi paraiškos priedai.

2. Paraiškos kokybinis vertinimas. Kiekvienos Partnerės šalies projektas ir planuojamos judumo veiklos yra  vertinamos atskirai pagal 4 vertinimo kriterijus:

  • Strategijos aktualumas (daugiausiai 30 balų, ne mažiau 15 balų)
  • Bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausiai 30 balų)
  • Veiklos parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausiai 20 balų)
  • Poveikis ir sklaida (daugiausiai 20 balų)

Aukščiausias galimas paraiškos įvertinimo balas yra 100 balų. Mažiausias praeinamas balas yra 60/100, tačiau šalies NA gali nustatyti skirtingą minimalų praeinamą balą kiekvienam regionui.

Kiekvienos Partnerės šalies projektas yra vertinamas atskirai, todėl NA gali skirti dotaciją judumo veikloms su viena Partnerė šalimi, tačiau neskirti dotacijos mainams su kita Partnere šalimi. Taip pat gali skirti dotaciją mažesniam judumo dalyvių skaičiui, nei nurodyta pateiktoje paraiškoje.  Dėl riboto biudžeto regionui gali būti apribotas finansavimas judumo veiklos trukmei ir pan.

Apribojimus nustato NA atsižvelgdama į regionų biudžetus, poreikį bendradarbiauti su tuo regionu pagal gautas aukštųjų mokyklų paraiškas, projektų kokybinio vertinimo rezultatus.

 

PROJEKTO VYKDYMAS

Gavus paraiškos įvertinimo rezultatus Programos šalies institucija su savo šalies NA pasirašo dotacijos sutartį projektui vykdyti. Dotacijos sutartyje apibrėžiama projekto trukmė, maksimali gauta dotacijos suma, dotacijos gavėjo įsipareigojimai ir pan.

Dotacijos sutarties priede pateikiama suvestinė, kurių Partnerių šalių projektai yra finansuojami, tiksliai nurodant judumo dalyvių skaičių, judumo tipą (studentai, darbuotojai), judumo kryptį (atvykstantys, išvykstantys) ir fiksuotą dotacijos sumą kiekvienam judumo dalyviui.

Projekto trukmė gali būti 16 arba 26 mėn., ji apibrėžiama projekto vykdymo sutartyje. Visos judumo veiklos turi būti įgyvendintos ir užbaigtos iki projekto pabaigos datos.

LSMU šiuo metu vykdomi:

2016 m. projektas. Trukmė: 2016 m. birželio 01 d. – 2018 m. liepos 30 d.

2017 m. projektas. Trukmė: 2017 m. birželio 01 d. – 2019 m. liepos 30 d.

 

FINANSINĖ PARAMA

LSMU kaip projektą administruojanti institucija su kiekvienu judumo dalyviu pasirašo dotacijos sutartį, kurioje nurodoma studijų/stažuotės užsienyje trukmė, dotacijos suma, kitos teisės ir pareigos.  

Atvykstantys iš Partnerių šalių judumo dalyviai dotacijos sutartį pasirašo su LSMU kaip projekto biudžetą administruojančia Programos šalies institucija. LSMU Erasmus projekto koordinatorius parengia dotacijos sutartį ir administruoja mokėjimus.

Informaciją apie finansinę paramą judumo dalyviams rasite pasirinkę atitinkamą judumo veiklą: Studentų judumas, dėstytojų judumas, darbuotojų judumas.