Spausdinti

Darbuotojų judumas: mokymai

Erasmus+ programa suteikia galimybes darbuotojams mokytis užsienio šalies aukštojo mokslo institucijoje arba priimančioje įmonėje ir taip įgyti techninių žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų dabartiniam darbui ir profesiniam tobulėjimui.

Darbuotojų judumo mokymams veikla apima administracijos arba kito neakademinio personalo vizitus iš LSMU į vienos iš Partnerių šalių instituciją, taip pat Partnerių šalių institucijų atstovų stažuotes LSMU mokymosi tikslais.

 

DARBUOTOJŲ ATRANKOS KRITERIJAI

● Mokymų programos turinys ir jo svarba darbuotojo kvalifikacijai ir profesinei veiklai.
● Darbuotojo mokymosi aktualumas padalinio, institucijos veiklai.
● Darbuotojo užsienio kalbos žinios.

Pirmenybė teikiama:

● administracinių padalinių personalui.
● darbuotojams, pirmą kartą einamaisiais akademiniais metais dalyvaujantiems šioje judumo veikloje.
● jei vizito metu sukuriama pridėtinė vertė: sustiprinami padalinių ryšiai, parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai, skatinami žinių ir patirties mainai.

Atranka vyksta pagal darbuotojų pateiktas paraiškas.
Galutinę atranką vykdo katedrų ir padalinių, kuriuose dirba darbuotojai, vadovai ir tarptautinių ryšių ir studijų centro atstovai.

 

ERASMUS MOKYMO VIZITO TRUKMĖ

Pagal Erasmus+ programos taisykles mokymų vizitas gali trukti nuo 5 dienų iki 2 mėnesių neįskaitant kelionės laiko.

Atsižvelgiant į realias Partnerių šalių projekto finansavimo galimybes ir gautą dotaciją, numatoma Erasmus+ vidutinė mokymų vizito trukmė – 7 dienos (5 veiklos dienos + 2 kelionės dienos).


DOTACIJA DARBUOTOJAMS

Darbuotojams, vykstantiems mokytis pagal Erasmus+ programą, skiriama fiksuota norma kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti.

Dotacijos dydis kelionės išlaidoms priklauso nuo atstumo tarp siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų, t.y. tarp Kauno miesto ir veiklos vykdymo vietos. Atstumas skaičiuojamas remiantis EK atstumų skaičiuokle, pasirinkama atitinkama atstumų kategorija.

Atstumų kategorijos

Kelionės dotacija

< 100 km

20 EUR

100 – 499 km

180 EUR

500 – 1.999 km

275 EUR

2.000 – 2.999 km

360 EUR

3.000 – 3.999 km

530 EUR

4.000 – 7.999 km

820 EUR

8.000 km ir daugiau

1.100 EUR (1.500 EUR*)

*1.500 EUR kelionės dotacijos suma galioja judumo dalyviams, kuriems dotacija bus skiriama iš 2018 m. projekto biudžeto. Ankstesnių metų (2015-2017 m.) projektuose numatyta 1.100 EUR kelionės dotacija šioje atstumų kategorijoje.

Dotacijos dydis pragyvenimo išlaidoms apskaičiuojamas padauginus bendrą dienų skaičių ( įskaitant ir kelionės dienas) iš fiksuotos dienos normos, kuri taikoma Partnerėms šalims.

Siunčiančioji šalis

Priimančioji šalis

Dotacija (dienai)

2017 m. projektas

2018 m. projektas

Lietuva

Šalis partnerė

160 EUR

180 EUR

Šalis partnerė

Lietuva

100 EUR

140 EUR

 

DOKUMENTŲ TVARKYMAS

LSMU darbuotojai, norintys dalyvauti Erasmus projekte ir gauti dotaciją mokymų vizitui į Partnerės šalies universitetą, Erasmus veiklos koordinatoriui ne vėliau kaip likus 2 mėnesiams iki planuojamo vizito pateikia paraišką mokytis.
Darbuotojas pasirenka vietą mokymams iš skelbiamų universitetų Erasmus+ Partnerėse šalyse, su kuriais yra pasirašytos Erasmus+ tarpinstitucinės sutartys  darbuotojų mokymams ir gautos dotacijos veiklai vykdyti.

Mokymo programą ir kitas vizito detales derina savarankiškai su priimančia institucija.

Praktinėmis vizito detalėmis (kelione, apgyvendinimu, sveikatos draudimu, viza) rūpinasi pats judumo dalyvis. 

Dokumentai:

1. Paraiška mokytis (1 egz.)
2. Mokymų judumo sutartis (1 egz.)
3. Dotacijos sutartis (2 originalūs egz.)
4. Komandiruotės prašymas (1 originalus egz.)
5. Sertifikatas (1 originalus egz.)
6. ES internetinės apklausos anketa (pasibaigus judumo laikotarpiui, į el. paštą gaunamas kvietimas užpildyti šią anketą)
7. Finansinio atsiskaitymo dokumentai (kelionės bilietai, sąskaitos už apgyvendinimą ir kt. dokumentai, pateikiami Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnybai)

 

DRAUDIMAS

 Prieš išvykdamas darbuotojas privalo pasirūpinti būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimu. Kadangi judumo dalyviams, vykstantiems į Partneres šalis, Europos sveikatos draudimo kortelė negalioja, būtina apsidrausti bet kurioje privačioje draudimo bendrovėje. Rekomenduojama įsigyti pilną draudimo paketą (sveikatos, nelaimingų atsitikimų, civilinės atsakomybės ir kt.), kuris galiotų vizito užsienio šalyje laikotarpiu.

 

VIZA

Gavęs kvietimą mokytis užsienio institucijoje, darbuotojas turi išsiaiškinti, ar jam reikalinga tos šalies viza. Informaciją apie įvažiavimo, buvimo šalyje ir išvykimo sąlygas galima pasitikrinti LR Užsienio reikalų ministerijos internetiniame puslapyje: http://keliauk.urm.lt/lt/keliaujantiems/pries-pradedant-kelione/vizos.

Dėl vizos išdavimo reikia kreiptis į artimiausią Partnerės šalies, į kurią rengiamasi vykti, diplomatinę atstovybę Lietuvoje  (jei yra) ar gretimoje valstybėje. Erasmus koordinatorius parengia garantinį raštą, patvirtinantį darbuotojo dalyvavimą Erasmus programoje, ar kitus vizai gauti reikalingus dokumentus iš siunčiančiosios institucijos pusės.

Dokumentų pildymo ir pateikimo instrukcija

 

KONTAKTAI

Erasmus+ Partnerių šalių projekto  koordinatorė TRSC:

ŽANETA DIČKUTĖ
Tarptautinių ryšių ir studijų centras
A. Mickevičiaus g. 9, 127 kab.
Tel.: (8 37) 327209 
El. paštas: zaneta.dickute@lsmuni.lt