Spausdinti

Teisės aktai

1 LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas "Dėl medicinos rezidentūros, odontologijos rezidentūros bei veterinarinės medicinos rezidentūros studijų programų reikalavimų ir rezidentūros bazių atrankos ir vertinimo nuostatų patvirtinimo"  (2004 06 17)

2

3

LR Medicinos praktikos įstatymas Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.31926/asr

LR Odontologijos praktikos įstatymas Suvestinė redakcija nuo 2019-01-01https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26536/asr

4

LR Mokslo ir studijų įstatymas  Suvestinė redakcija nuo 2019-08-01 iki 2021-12-31https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.343430/asr

5 LR SAM ministro įsakymas "Dėl biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei algai mokėti, paskirstymo rezidentūros bazėms tvarkos aprašo tvirtinimo" (2008)

6

LR Vyriausybės nutarimas "Dėl asmens, studijuojančio valstybės finansuojamoje vietoje, studijų programos keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (115KB) (2015)

7

 

8

LR vyriausybės nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą atvejų bei tvarkos aprašas 2017 m. gruodžio 13 d. Nr. 1070  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/30e059e0e64911e7b4d1bdd5f1a9ff0e

LR Vyriausybės nutarimas "DĖL MEDICINOS REZIDENTŪROS STUDIJŲ IR ODONTOLOGIJOS REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMŲ VYKDYMO REIKALAVIMŲ IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 2019 vasario 13 Nr. 144 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6251da11335c11e98893d5af47354b00?jfwid=96t6taeao

9 LR Vyriausybės nutarimas "Dėl LR valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo LR valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo"  (2009 09 30)

 

10

11

12

13

 

LR Vyriausybės nutarimas  "Dėl veterinarinės medicinos rezidentūros nuostatų patvirtinimo" (2004 m. vasario 23 d.Nr. 206)

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas "Dėl veterinarinės medicinos studijų krypties reglamento patvirtinimo" (2006 m. sausio 19 d. Nr. ISAK-104)

LR ŽŪM ministro įsakymas dėl  veterinarinės rezidentūros bazių atrankos nuostatų patvirtinimo

LR ŽŪM ministro įsakymas dėl valstybės biudžeto asignavimų veterinarijos gydytojo rezidento pareiginiai algai mokėti

 

 pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)   Gydytojo odontologo rezidento pareiginiai pavyzdiniai nuostatai
    

  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Gydytojo rezidento pareiginiai pavyzdiniai nuostatai