Spausdinti

Parama neįgaliesiems studentams

INFORMACIJA  STUDENTAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ

         


 Svarbi informacija dėl papildomo paraiškų pildymo tikslinėms išmokoms 2019/2020 m.m. pavasario semestre gauti:

Informuojame, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. spalio 16 d. gali teikti prašymus studentai, turintys specialiųjų poreikių, tikslinei išmokai rudens semestre gauti Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinėje sistemoje (IS "Parama").

 


Finansinės pagalbos priemonių teikimas neįgaliems studentams

Tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 
  3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
 4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). Studentas, siekiantis gauti tikslinę išmoką, teikia prašymą elektroniniu būdu, prisijungus prie Fondo informacinės sistemos (IS "PARAMA") pagrindinio priėmimo metu: rudens semestrui - nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d., o pavasario semestrui - nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki kovo 16 d.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

 

Neįgaliesiems, atitinkantiems šio aprašo 4 punkto reikalavimus, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

 1. specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (šiai dienai 82,30 eurai).
 2. studijuojantiems valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo lygio dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (šiuo metu 121,60 eurų dydžio).

Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

          LSMU neįgalūs studentai, norintys gauti finansinę pagalbą, kiekvieno semestro pirmąją savaitę Studijų centrui (A. Mickevičiaus g. 7, I a. 104 kab.) turi pateikti nustatytos formos prašymą, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei Neįgaliojo pažymėjimo kopiją.