Spausdinti

Mokslo finansavimas

Asignavimai iš valstybės biudžeto

Universitetas kiekvienais metais gauna tiesioginių valstybės biudžeto asignavimų, kurių dalį sudaro lėšos už sukurtą mokslinę produkciją. Šios lėšos naudojamos ir darbo užmokesčiui, ir kitoms tyrimų išlaidoms.

Kiekvienais metais Senatas tvirtina Universiteto metinio biudžeto sandarą, numatydamas jame tam tikras lėšas suformuoti mokslo fondui, kurio didžioji dalis atitenka moksliniams tyrimams organizuoti ir finansuoti. 2020 m. buvo paskirta 414,2 tūkst. Eur (2019 m. - 382,0  tūkst. Eur, 2018 m. - 350,31 tūkst. Eur).

Siekiant padidinti mokslinių tyrimų ir lėšų panaudojimo efektyvumą mokslui skirtos lėšos padaliniams skiriamos pagal Senato patvirtintus prioritetinius kriterijus ir dėstytojų ir mokslo darbuotojų pastarųjų trejų metų mokslinės veiklos produktyvumą – publikacijų skaičių ir reikšmingumą bei vykdant tarptautinių programų projektus ir šalies bei kitų valstybių ūkio subjektų užsakymus gautas lėšas.

Iš universitetinės mokslo biudžeto dalies skiriama lėšų LSMU mokslo fondui, mokslo leidinių skelbimui prestižiniuose mokslo leidiniuose.

Lietuvos mokslo taryba

Įgyvendindama Lietuvos mokslo politiką Lietuvos mokslo taryba ne tik vykdo ekspertinę veiklą, mokslinės veiklos vertinimą, bet ir įgyvendina programinį konkursinį finansavimą. Konkursinis finansavimas leidžia, vykdant mokslinius turimus, įtraukti jaunus tyrėjus, doktorantus į mokslinių grupių veiklą bei garantuoti deramą atlygį.

2020 m. Lietuvos mokslo taryba finansavo valstybės užsakomuosius tyrimus – nacionalinės mokslo programų „Sveikas senėjimas“ (SEN) ir „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ (SIT) projektus, prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ (GEV) ir sprendimams dėl COVID-19 padarinių skirtus projektus (COV), Aukšto lygio MTEP (SMART) ir  Lituanistikos 2016-2024 m. programa (LIP) projektus; mokslininkų inicijuotų tyrimus – mokslininkų grupių (MIP) ir aukšto lygio MTEP projektus; Baltijos mokslinių tyrimų (BMT), Lietuvos-Latvijos-Kinijos (Taivano) (LLT), Lietuvos-Japonijos (LJB), Lietuvos-Ukrainos (LU) programos tarptautinių programų bendradarbiavimo projektus, ERA-NET ir FLAG-ERA schemų projektus. Taryba taip pat skyrė finansavimą doktorantų ir mokslininkų išvykoms (DAK, LINO-LYR), podoktorantūrinėms stažuotėms (PostDoc), studentų moksliniams tyrimams ir praktikai (DOTSUT), paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas (PUB). LSMU mokslinei veiklai įgyvendinti iš viso gauta 4.123,505 tūkst. Eur. 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra yra pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. Agentūros pagrindinė veikla apima nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų programų administravimą, konkursinį šių programų projektų finansavimą.

 

Ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymai 

Dalį nebiudžetinių pajamų Universitetas gauna vykdydamas užsakomuosius mokslinius tiriamuosius darbus. 2020 m. įvykdyta darbų, atitinkančių MTEP reglamentuojančius dokumentus, už 2.635,87 tūkst. Eur. 

 

Tarptautinės programos   

Mokslo ir studijų tarptautiškumo projektams įgyvendinti, tarptautiniams ryšiams plėtoti, visuomenės intelektualiajai raidai skatinti didelę paramą teikia įvairūs tarptautiniai fondai ir ilgalaikės programos. Universiteto mokslininkai jau nebe pirmus metus dalyvauja įvairių Europos Sąjungos ir kitų šalių ar fondų programų projektuose.

2020 m. vykdyti dešimt HORIZON 2020 projektų, dalyvauta 22 COST programos veiklose. 2020 m. LSMU mokslininkai taip pat vykdė 9 mokslinių tyrimų projektus, finansuojamus kitų tarptautinių programų ar fondų lėšomis. 

2020 m. mokslo projektų pajamos iš tarptautinių finansavimo šaltinių sudarė 335 tūkst. Eur.

 

Kontaktai pasiteirauti

Visi fondai ir programos apie savo organizuojamus konkursus skelbia išsamią informaciją. Universitete informaciją apie mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros programas ir fondus kaupia ir mokslininkus konsultuoja Plėtros tarnyba tel. (8~37) 36 18 05, el.paštas pletra@lsmuni.lt bei Mokslo centras tel. (8~37) 32 72 76, el.paštas mokslocentras@lsmuni.lt