Spausdinti

Komisijos veikla

2020 m. rugsėjo 29 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė: 

1. LSMUSIS “Kokybės termometras”: ruduo/pavasaris. Adekvataus instrumento poreikis dėstytojams. (dr. M. Miliušienė) 
2. Apklausų platformos poreikis ir galimybės (Kviestinis svečias - ITC atstovas)
3. Patyčių/skundų schema (dr. V. Žaltauskė) 
4. Nuotolinių studijų kokybės stebėsena ir vertinimas (Kviestinis svečias - atstovas iš Inoedu - dr. Rūta Vosyliūtė)
5. Karjeros centro atnaujintos apklausos pirmakursiams tvirtinimas.(L. Šablinskas) 
6. SA vykdytos apklausos duomenys  ir SC veiksmai atliepiant rezultatus.
7. Dokumentų ((SPK nuostatai (2012), Studijų programų kūrimo, tobulinimo ir valdymo tvarka (2012),  Studentų, dėstytojų ir darbdavių nuomonės tyrimo tvarka (2012),  Absolventų ir darbdavių apklausų organizavimo tvarka (2012) atnaujinimas : terminai, atsakomybės.
8. Kokybės vadovas.
9. Kiti klausimai. 


2020 m. birželio 30 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Administratorių darbo kokybės vertinimo rezultatų SKLAIDA 
2. Dėstytojų nuomonė dėl TERMOMETRO  tobulinimo. 

2020 m. birželio 12 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė:

1. Studijų kokybės užtikrinimo Lietuvos sveikatos mokslų universitete nuostatų korekcijos ir būtini atnaujinimai.

2020 m. birželio 05 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė:

1.Lietuvos studentų gyvenimo kokybės tyrimo vykdant  2020-2021 m. LMT finansuojamą  prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektą Nr. S-GEV-20 „Lietuvos studentų gyvenimo kokybės rodikliai: probleminio interneto naudojimo ypatumai ir neuropsichologinis profilis“ apklausos organizavimas LSMU studentams (Gautas kreipimasis iš LSMU Neuromokslų instituto).


2020 m. gegužės 24 d. (protokolas)


Posėdžio darbotvarkė:

1. 
Rudens semestro „Kokybės termometro“ ataskaitos, integruojant informavimą apie pokyčius pateikimas.

2020 m. gegužės 14 d. (protokolas)

Posėdžių darbotvarkė:

1. Studentų apklausos „Nuotolinių studijų COVID-19 kontekste vertinimas“ anketos tvirtinimas (balandžio 10 d.)
2. 
Dėstytojų  apklausos „Nuotolinių studijų COVID-19 kontekste vertinimas“ anketos tvirtinimas (balandžio 22 d)
3.
 Apklausų „Nuotolinių studijų COVID-19 kontekste vertinimas“ rezultatų viešinimas (gegužės 14).

2020 m. kovo 10 d. (protokolas)

Posėdžio darbotvarkė:

1. Visuomenės sveikatos fakultete naudojamos studentų apklausos anketos tvirtinimas (vasario 11d)
2. 
Odontologijos fakultete naudotinos studentų apklausos anketos tvirtinimas (kovo 06)
3.
Administratorių apklausos anketos administratoriams tvirtinimas (kovo 10)

2020 m. sausio 22 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:
1. Trumpa refleksija kokybės vadovo naujai versijai.
2. Anketų (apklausų) pasitvirtinimas (Karjeros centro apklausa, administratorių darbo kokybės vertinimo apklausa).
3. Pritarimas/nepritarimas SA atstovės D. Bučinskaitės rengiamam darbui studijų kokybės tema.
4. Trumpas pristatymas apie SPK, padalinių atsiųstas pokyčių įgyvendinimo ataskaitas.
5. Patyčių ir kitų skundų reagavimo schema ir viešinimas (dr. V. Žaltauskė) – Nukeliamas į sekantį posėdį.
6. Kiti einamieji klausimai (tolimesni išteklių gerinimo veiksmai, paskaitų stebėsenos procesas ir kt.)

2020 m. sausio 02-07 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:
1. Trumposios apklasos ("Kokybės termometras") tarpinių rezultatų ataskaitos tvirtinimas.

2019 m. gruodžio 16-18 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:
1. Reikalingų išteklių studijomis vykdyti poreikio tikslinimas ir skiriamos lėšos.
2. Studijų programų komitetų (SPK) pirmininkų ir narių apmokėjimo tvarka. 

2019 m. lapkričio 29 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:
1. Studijų kokybės vadovo bendrieji pastebėjimai.
2. Darbo grupių pastebėjimų, pasiūlymų aptarimas dėl kokybės vadovo rodiklių ir kriterijų.
 
2019 m. lapkričio 26 d. (protokolas)
 
Svarstyti klausimai
1. Studijų išteklių gerinimas efektyviam studijų procesui.
2. SPK vaidmuo studijų kokybės užtikrinimo procese.
 
2019 m. spalio 10 d. (protokolas)
 
Svarstyti kausimai:
1. Galimų naudoti apklausų instrumentų tvirtinimas pagal išreikštą individualų poreikį.
2. Studijas vykdančių padalinių vadovų apklausos apie išteklių gerinimo poreikį rezultatų pristatymas.
 
2019 m. rugsėjo 09-12 d. (protokolas) 
 
1. Studijų padalinių vadovams skirtos išteklių poreikio apklausos formos bei paskaitos stebėsenos formos patvirtinimas.
 
2019 m. rugpjūčio 29 d. (protokolas)
 

Svarstyti klausimai:

1. Dėstytojų apklausos rezultatų pristatymas

2. Trumposios anketos ("Termometro") demo versijos pristatymas

3. Studijų kokybės galimų anketų patvirtinimas

4. Studijų kokybės vadovo peržiūra

5.  Paskaitos stebėsenos patikrinimo registrui formos/kriterijų aptarimas

6.Ave Vitos skilties "Studijų kokybė: inovacijos, edukacija, pokyčiai" rengiamų straipsnių gairių/idėjos pristatymas.

 

2019 m. liepos 25-31 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Doktorantams skirtos anketos tvirtinimas.

 

2019 m. liepos 19-24 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Trumposios ir detaliosios anketų studijų kokybei vertinti patvirtinimas.

 

 2019 m. birželio 13-14 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Dėstymo kokybės anketos (dėstytojams) tvirtinimas 

 

2019 m. birželio 10 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Studijų kokybės pokyčio (tam tikruose dalykuose)  įvertinimas (naujos anketos, plakato patvirtinimas ir  rezultatų pristatymas);

2. Universitete organizuojamų apklausų, liečiančių studijų kokybės klausimus, suvestinė bei vieningo grįžtamojo ryšio modelio sukūrimas/patvirtinimas;

3. Kokybės vadovo projekto pristatymas.

 

2019 m. gegužės 03-08 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

  1. Dėstymo kokybės anketos (studentams) tvirtinimas.

 

2018 m. birželio 15 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Magistro baigiamojo darbo Seksualinės prievartos paplitimas ir prevencijos galimybės LSMU pristatymas;

2. Psichologinio smurto, diskriminacijos ir priekabiavimo atvejų nagrinėjimo sistema;

3. Studijų kokybės vertinimo algoritmas.

 

2018 m. kovo 30 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Studijų kokybės LSMU tobulinimo e-platforma: išryškėjusių problemų analizė ir pristatymas;

2. LiMSA tyrimo „Medicinos studijų kokybės vertinimas“ pristatymas ir analizė.

 

2018 m. vasario 22 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Studijų kokybės LSMU tobulinimo e-platforma: pirminių rezultatų pristatymas.
2. Dėstymo ir bendravimo kokybės vertinimo klausimynas ir metodika „Atgalinis ryšys akušerijos ginekologijos modulyje“: pirminių rezultatų pristatymas.

 

2017 m. lapkričio 16 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Studijų kokybės LSMU tobulinimo e-platforma. Studentų atstovybės projektas.
2. Dėstymo bei bendravimo kokybės vertinimo klausimynas ir metodika “Atgalinis ryšys akušerijos ginekologijos modulyje (course and teaching evaluation – CTE)”.
3. Kiti klausimai. Studijų programų komitetų veiklos viešinimas.

 

2017 m. gegužės 5 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. LSMU Studijų reglamento pataisos;
2. Studijų programų komitetų veiklos planų aptarimas;
3. Ankstesnių posėdžių nutarimų vykdymas.

 

2017 m. vasario 13 d. (protokolas)

Svarstyti klausimai:

1. Etiškumo vertinimas. Magistro baigiamasis darbas „Seksualinio smurto prevencijos modelis ir jo taikymo galimybės LSMU”;
2. Dėl apklausų sistemos veikimo, ataskaitų ir rezultatų pateikimo.

 

 

2016 m. 

2015 m.

2014 m.

2013 m.

2012 m.