Spausdinti

Komisijos funkcijos

Studijų kokybės stebėsenos ir užtikrinimo komisija:

- rengia studijų kokybės stebėsenos, vertinimo ir užtikrinimo strategiją;

- nustato studijų kokybės vertinimo formas, rengia ir (ar) tvirtina studijų kokybės vertinimui Universitete naudojamas priemones ir anketas;

- koordinuoja studijų kokybės vertinimo eigą fakultetuose;

- kartu su Informacinių studijų centru apdoroja anketavimo duomenis, apibendrina ir svarsto studijų  proceso kokybės vertinimo rezultatus;

- vertindama rezultatus, esant reikalui gali kviesti už studijų dalykus atsakingų padalinių vadovus ir dėstytojus kartu aptarti rezultatus  ir numatyti galimus būdus  trūkumams šalinti;

- vertina Studijų kokybės gerinimo priemonių taikymą Universiteto padaliniuose.

- atsižvelgdama į studijų proceso kokybės vertinimo rezultatus, teikia pasiūlymus dėl studijų programų ir dėstymo kokybės tobulinimo ir pakeitimų;

- esant reikalui teikia siūlymus fakultetų ir Senato atestacinėms komisijoms;

- teikia ataskaitas Universiteto Rektoratui;

- Universiteto interneto tinklalapyje, intranetu ir kitais būdais viešai skelbia studijų kokybės stebėjimo, vertinimo ir tobulinimo Universitete rezultatus, taip pat gali skelbti kitus duomenis, kurių reikia visuomenei informuoti apie studijas;