LSMU tarybos rinkimai 2020

Skelbiami LSMU Personalui priklausančių Universiteto Tarybos narių rinkimai


                                                                                                                                                                              

2020 m. spalio 7 d.

SKELBIAMI LSMU PERSONALUI PRIKLAUSANČIŲ UNIVERSITETO TARYBOS NARIŲ RINKIMAI

Vadovaujantis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU, Universitetas) statuto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos narių rinkimų tvarkos nuostatomis, skelbiami LSMU Personalui priklausančių Universiteto Tarybos narių rinkimai.


Informacija dėl rinkikų rinkimo

LSMU padaliniuose turi būti atrinkti rinkikai, kurie rinks 5 Universiteto Tarybos narius (ne mažiau kaip po du iš kiekvienos Universiteto Akademijos) iš Universitete dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų, pareigas užimančių konkurso būdu. Padaliniuose renkamų rinkikų skaičių 2020 m. birželio 30 d. nutarimu patvirtino Universiteto Senatas. Su šia informacija galima susipažinti čia.

Maloniai prašome padalinių vadovus organizuoti padalinio darbuotojų susirinkimus ir išrinkti Jūsų vadovaujamam padaliniui LSMU Personalui priklausančių Tarybos narių rinkimuose atstovausiančius rinkikus.

Informaciją apie išrinktus rinkikus (nurodant jų vardus, pavardes, padalinį bei padalinyje einamas pareigas) iki 2020 m. spalio 27 d. prašome pateikti čia.


Informacija dėl kandidatų kėlimo

Kandidatus, priklausančius Universiteto Personalui, į Tarybą gali siūlyti fakultetų tarybos, mokslo institutai, katedros, fakultetų institutai ir klinikos. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats asmuo, priklausantis Universiteto Personalui. Kandidatais gali būti LSMU dėstytojai ir mokslo darbuotojai, pareigas užimantys konkurso būdu.

Kandidatai į LSMU Personalui priklausančių Tarybos narius registruojasi iki 2020 m. lapkričio 4 d. 11 val. čia.

 Informacija apie LSMU Personalui priklausančių Universiteto Tarybos narių rinkimų datą, laiką ir vietą

Data

Vieta

Balsavimo laikas

IŠANKSTINIS BALSAVIMAS

2020-11-06

MLK holas (Eivenių g. 4, Kaunas)

9.00 – 14.00

2020-11-09

MLK holas (Eivenių g. 4, Kaunas)

9.00 – 14.00

 

LSMU PERSONALUI PRIKLAUSANČIŲ UNIVERSITETO TARYBOS NARIŲ RINKIMAI

2020-11-12

MLK, Akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salė (Eivenių g. 4, Kaunas)

7.30 – 14.00

 

Nesant galimybės nustatyti išrinktų kandidatų dėl to, kad keli jų surinko vienodą balsų skaičių, arba daugiausiai balsų surinkusiems kandidatams nesurinkus balsų daugumos, organizuojami pakartotiniai rinkimai.

 

LSMU PERSONALUI PRIKLAUSANČIŲ UNIVERSITETO TARYBOS NARIŲ PAKARTOTINIAI RINKIMAI

2020-11-17

MLK, Akademiko Zigmo Januškevičiaus posėdžių salė (Eivenių g. 4, Kaunas)

7.30 – 14.00

 

Maloniai primename balsuojant turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba darbo pažymėjimą, asmeninę rašymo priemonę, dėvėti apsaugines veido kaukes ir laikytis LR ekstremaliųjų situacijų vadovo aktualių rekomendacijų dėl COVID-19.

Kontaktai pasiteirauti:

Komisijos pirmininkas Virginijus Kližentis, tel.: 395384, 5562, virginijus.klizentis@lsmuni.lt
Komisijos sekretorė dr. Rima Naginienė, tel.: 302953, 5703, rima.naginiene@lsmuni.lt

LSMU tarybos rinkimų komisija

 

                                                                                                                                                                              

 

Viešojo konkurso būdu renkamų Tarybos narių rinkimai

                                                                                                                                                                              

2020 m. rugsėjo 1 d.

Skelbiamas viešasis konkursas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybos nario pareigoms eiti

Skelbiamas viešasis konkursas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – Universitetas, LSMU) Tarybos nario pareigoms eiti.

Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

a)           turintys aukštąjį išsilavinimą ir ėję arba einantys atsakingas pareigas švietimo, mokslo, kultūros, viešosios veiklos ar verslo srityse;

b)           turintys žinių ir gebėjimų, padedančių siekti LSMU tikslų ir įgyvendinti LSMU misiją;

c)           nedirbantys pedagoginio, mokslinio arba kitokio darbo sutartiniu pagrindu aukštosiose mokyklose ir neinantys pareigų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose, nevadovaujantys aukštųjų mokyklų padaliniams;

d)           turintys ne žemesnę nei trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin. 2003, Nr. 123-5618; 2009, Nr. 42-1623; 2011, Nr. 92-4383));

e)           esantys nepriekaištingos reputacijos (Nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin. 2009, Nr. 54-2140, i. k. 1091010ISTA00XI-242).

Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Europos Parlamento nariai, Seimo ir Vyriausybės nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat Universiteto darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs rektoriui, bei įstaigų, įmonių ar organizacijų, kuriose Universitetas visuotiniame dalyvių susirinkime turi ne mažiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens dalyvių balsų, vadovai ir jų pavaduotojai. Tarybos nariu negali būti LSMU senato narys.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki 2020 m. spalio 2 d. 14.00 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) užklijuotame voke, ant kurio nurodyta „KANDIDATO EITI TARYBOS PAREIGAS DOKUMENTAI, NEATPLĖŠTI IKI KVALIFIKACIJOS VERTINIMO POSĖDŽIO“, asmeniškai arba registruotu laišku Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Personalo tarnybai (A. Mickevičiaus g. 7, LT-44307, Kaunas) privalo pateikti:

  1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  2. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto dokumento, įrodančio trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma), kopiją;
  4. užpildytą „Kandidato į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybą“ anketą (forma patvirtinta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 137-03, viešai skelbiama www.lsmuni.lt); anketos formą rasite čia.
  5. privačių interesų deklaraciją (užpildytą, pateiktą ir atspausdintą, naudojant VMI EDS sistemą);
  6. taip pat kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti konkursui „Tarybos nario pareigoms eiti“.

 Pastabos:

  1. 1–2 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro (arba išdavusios institucijos įgalioto darbuotojo, arba institucijos, įgaliotos tvirtinti dokumentus).
  2. Teikiami dokumentai turi būti parengti ir pateikti lietuvių kalba arba papildomai turi būti pateikiami vertėjo parašu patvirtinti vertimai į lietuvių kalbą.
  3. Užsienio valstybių išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažymos (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477; 2013, Nr. 112-5592), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

Išsamesnės informacijos apie viešąjį konkursą prašome teirautis elektroniniu paštu rektoratas@lsmuni.lt


 LSMU tarybos rinkimų komisija

                                                                                                                                                                              


Kontaktai ir bendra informacija


                                                                                                                                                                              

Kontaktai ir bendra informacija


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos narių rinkimų tvarka, rasite čia.

LSMU tarybos iš Universitete dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų renkamų narių rinkikų skaičius padaliniui, rasite čia.

Kontaktai pasiteirauti:
Tarybos rinkimų komisijos pirmininkas Virginijus Kližentis, tel.: 395384, 5562, virginijus.klizentis@lsmuni.lt
Tarybos rinkimų komisijos sekretorė dr. Rima Naginienė, tel.: 302953, 5703, rima.naginiene@lsmuni.lt