Sveikatos tyrimų institutas

 • Apie institutą

  LSMU Sveikatos tyrimų institutas
  Adresas: Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
  Tel. (8 37) 407 930, (vietinis - 5059)
  El.paštas: sti@lsmuni.lt
  Kontaktai

   

  Sveikatos tyrimų instituto veiklos esminė sritis – mokslinio darbo organizavimas ir vykdymas. Institutas dalyvauja vykdant studijų programas, organizuoja ir vykdo mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, rengia mokslininkus ir dalyvauja rengiant specialistus.

  Sveikatos tyrimų institutui priklausančios laboratorijos:

  • Lėtinių ligų profilaktikos laboratorija
  • Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorija
  • Sveikatos sistemos tyrimų laboratorija

  Instituto mokslinės veiklos tema - Lietuvos gyventojų sveikatos ir gyvensenos rodiklių bei su sveikata susijusios politikos įgyvendinimo stebėsena ir vertinimas. Šią temą formuoja bendrosios Instituto užduotys:

  • Dalyvauti tarptautinių ir nacionalinių organizacijų, tinklų bei institucijų veikloje, bendradarbiauti ir teikti ekspertinę pagalbą sveikatos politikos formuotojams.
  • Vykdyti Lietuvos gyventojų sveikatos, su sveikata susijusių gyvensenos rodiklių bei rizikos veiksnių stebėseną ir mokslinį vertinimą.
  • Dalyvauti rengiant biomedicinos mokslų visuomenės sveikatos krypties mokslininkus.

  Sveikatos sistemos tyrimų laboratorijos tema - Sveikatos sistemos veiklos stebėsena ir vertinimas, atsižvelgiant į Lietuvos sveikatos sistemoje priimamus politinius sprendimus, dokumentus ir gaires.

  Užduotys:

  1. Lietuvos sveikatos sistemos politikos formavimo ir įgyvendinimo stebėsena.
  2. Sveikatos rizikos veiksnių, sveikatos politikos sprendimų ir sveikatos technologijų socialinis ir ekonominis vertinimas.
  3. Didžiųjų duomenų analizės sprendimų plėtra sveikatos sistemje ir jų pritaikymo vertinimas.

  Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijos tema - Vaikų ir jaunimo sveikata ir gyvensena visuomenės raidos kontekste.

  Užduotys:

  1. Sveikatos prielaidos perinataliniu ir kūdikystės laikotarpiu.
  2. Vaikų augimo ir raidos stebėsena ir pokyčiai.
  3. Paauglių ir jaunimo žalingi įpročiai ir rizikinga elgsena.
  4. Jaunų žmonių savižudybių rizikos veiksniai ir prevencijos galimybės.
  5. Integralus vaikų ir jaunimo su sveikata susijusių veiksnių vertinimas.

  Lėtinių ligų profilaktikos laboratorijos tema - Skirtingų Lietuvos gyventojų grupių gyvensenos ir lėtinių ligų rizikos vertinimas su sveikata susijusios politikos kontekste.

  Užduotys:

  1. Lėtinių ligų rizikos ir jos pokyčių vertinimas.
  2. Gyvensenos ir genetinių veiksnių sąsajų vertinimas.
  3. Studentų subjektyvios sveikatos ir gyvensenos pokyčių vertinimas.
  4. Lėtinių ligų ir aplinkos veiksnių sąsajų vertinimas Lietuvoje.
 • Bendradarbiavimas su PSO

  Sveikatos tyrimų institutas akredituotas PSO bendradarbiaujančiu centru

  2012 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų institutas (toliau - Institutas) pirmą kartą Pasaulinės sveikatos organizacijos akredituotas Bendradarbiaujančiu centru lėtinių neinfekcinių ligų kontrolės ir prevencijos srityje (WHO Collaborating Centre for the Prevention & Control Noncommunicable Diseases). 2016 metais Institutas pakartotinai akredituotas ketveriems metams, bendradarbiaujančio centro vadovu patvirtintas dr. Mindaugas Štelemėkas. 

  Pagrindiniai Centro tikslai yra biomedicinos ir socialinių mokslų sričių tyrimas, mokslininkų rengimas, aukščiausio lygio ekspertinių paslaugų teikimas institucijoms, kurios formuoja ir įgyvendina bendrą šalies ir atskirų jos regionų sveikatos politiką.

   WHO Collaborating Centre for the Prevention & Control Noncommunicable Diseases

   

 • STI mokslinės publikacijos

  Sveikatos tyrimo instituto darbuotojų dalyvavimas mokslinėje veikloje:

 • Projektai

   

  Ilgalaikių projektų, bendradarbiavimo veiklos

  „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata“ (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC). Tai tarptautinis tyrimas, atliekamas Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva kas 4 metai daugiau nei 40 Europos šalių, taip pat JAV ir Kanadoje. Šio tyrimo tikslas yra geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą. Tyrimo tikslinė grupė yra 5, 7 ir 9 klasių moksleiviai. Lietuvoje tyrimai yra atliekami nuo 1994 m.
  Greta įvairių sveikatos veiksnių (fizinio aktyvumo, mitybos, rizikingos elgsenos) tyrime taip pat yra nagrinėjami psichologiniai ir socialiniai veiksniai, tokie kaip pasitenkinimas gyvenimu, šeimos ir mokyklos aplinka, bendravimas su draugais, pagalbos ieškojimo būdai ir kt.
  Tinklalapis: http://www.hbsc.org/
  Pagrindinis tyrėjas - Kastytis Šmigelskas.

  Lietuvos vaikų augimo stebėsenos tyrimas COSI (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative). Lietuvos vaikų augimo stebėsenos tyrimas vykdomas dalyvaujant Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) koordinuojamoje Europos vaikų augimo/nutukimo stebėsenos iniciatyvoje (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI). Šios iniciatyvos tikslas – rutininė pradinio mokyklinio amžiaus vaikų antsvorio ir nutukimo stebėsena, siekiant tinkamai įvertinti šios epidemijos mastą tiriamoje populiacijoje ir suteikianti galimybę palyginti duomenis tarp tyrime dalyvaujančių šalių. Tyrimo rezultatai svarbūs kuriant nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką.
  Šis tyrimas vyksta PSO Europos regionui priskiriamose šalyse vadovaujantis ekspertų patvirtintu protokolu bei metodika. Pirmajame etape, kuris vyko 2007-2008 mokslo metais, dalyvavo 13 šalių: Airija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Malta, Norvegija, Portugalija, Slovėnija ir Švedija. Kasmet tyrime dalyvaujančių šalių skaičius sparčiai auga. Penktajame etape, kuris vyks 2018-2019 mokslo metais, planuoja dalyvauti virš 40 šalių. Lietuva, atstovaujama prof. Aušros Petrauskienės, dalyvavo visuose keturiuose etapuose, vykusiuose 2008, 2010, 2013 ir 2016 metais bei planuoja dalyvauti ir sekančiame etape, kuris vyks 2019 metų pavasarį.
  Tinklalapis:http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi
  Pagrindinis tyrėjas - Aušra Petrauskienė

  Veiklos European Observatory on Health Systems and Policies tinkle. Nuolat teikiama informacija apie Lietuvą, planuojami bendri leidiniai Lietuvos sveikatos sistemos raidos temomis.
  Tinklalapis:
  https://www.hspm.org/mainpage.aspx
  Lietuvos profilis:
  https://www.hspm.org/countries/lithuania14112013/countrypage.aspx
  Prisijungta 2014 m., dalyvaujama iki šiol.
  Atstovai: Mindaugas Štelemėkas, Laura Miščikienė, Kristina Žalnieraitienė

  Bendradarbiavimas su JAV Širdies matematikos institutu (HMI). Bendros veiklos prasidėjo 2014 m. HMI padovanojus ir įrengus pT jautrumo magnetometrą LSMU Gyvulininkystės instituto teritorijoje, Lietuvos viduryje. Šio magnetometro fiksuojamų magnetinių virpesių aprėptis yra apie 300 km, taigi, apimama visą Lietuvos teritorija. Tai pirmas tokio jautrumo magnetometras Europoje. Naudojantis šių magnetometrų registruojamus procesus moksliniai tyrinėjamai atliekami HMI, JAV ir Lietuvos LSMU bei KTU institucijose. HMI darbai pradžioje projekto buvo duomenų prieigų formavimas, KTU vykdė ir vykdo naujų analizės metodų paiešką ir kūrimą. LSMU personalas rinko (renka ir šiuo metu) duomenis bei analizavo sąsajas tarp –žmogaus psichologinių bei sveikatos būsenų ir lokalaus Žemės magnetinio lauko charakteristikų.
  Vienas pirmųjų darbų buvo paieška ir kūrimas metodų leidžiančių sinchroniškai analizuoti žmogaus ir Žemės registruojamus parametrus. Tai apibendrinta publikacijoje „Human heart rhythm sensitivity to earth local magnetic field fluctuations“. Buvo sudaryta metodika, panaudojant sukurtą matricinę analizę, leidžianti palyginti Žemės magnetinio lauko bei žmogaus širdies ritmo kitimus, jų sinchroniškumą ir netgi įvertinti kiekvieno asmens jautrumą šiems Žemės magnetinio lauko svyravimams.
  2017 m. kartu su KTU Matematinio modeliavimo katedra kūrėme algoritmus ir programas skirtas detalesnei registruojamo Žemės magnetinio lauko analizei.
  Tęstinis bendradarbiavimas nuo 2014 m.
  Pagrindinis tyrėjas:Alfonsas Vainoras

  Tyrime Babies Born Better. Tai ilgalaikis tarptautinis projektas. Jo metu vykdoma moterų, gimdžiusių per pastaruosius 5 metus, apklausa ir analizuojamos jų patirtys ir nuomonės, susijusios su joms suteikta gimdymo priežiūra. Projektu siekiama išsiaiškinti gerąsias gimdymo priežiūros praktikas Europoje ir ieškoti būdų, kaip optimizuoti motinos ir vaiko sveikatos priežiūrą įvairiose šalyse. Šiuo metu apklausa vykdoma 25 kalbomis tiek ES šalyse, tiek už jos ribų.
  Tinklalapis: http://www.babiesbornbetter.org/
  Pagrindinis tyrėjas: Giedrė Širvisnkienė

   

  Projektai

  Tarptautinis studentų sveikatos ir gyvensenos tyrimas SLiCE (Student Life Cohort in Europe), kurį koordinuoja Pavol Jozef Safarik universitetas (Košice, Slovakija). 2016 m. vyko pasiruošimas kitam tyrimo etapui, kuriame dar dalyvauja Eötvös Loránd universitetas (Vengrija), Miskolc universitetas (Vengrija), Charles universitetas (Čekija), Užgorodo universitetas (Ukraina). Tyrimas pradėtas 2017 m.  
  2017-2018 m. vykdomas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamas projektas "Alkoholio vartojimo sąlygojamos žalos Lietuvoje skaičiavimo metodikos parengimas ir žalos įvertinimas 2015 ir 2016 m.".   
  2018 m. pradėtas vykdyti Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuojamas projektas "Neapskaityto tabako gaminių vartojimo tendencijos Lietuvoje". Projekto trukmė 2 metai.  

  BaltCityPrevention. Šiuo metu plačiai taikomos įvairios prevencinės sveikatos stiprinimo priemonės ne visada yra efektyvios, kadangi naudoja metodus, ne visai atliepiančius į konkrečius vartotojų poreikius. Penkiolika „BaltCityPrevention“ projekto partnerių iš septynių Baltijos jūros regiono šalių išbandys labiau įtraukiančius ir į vartotoją orientuotus metodus, norėdami sukurti ir įgyvendinti prevencijai ir sveikatos stiprinimui skirtas intervencijas.
  Naujos technologijos bus naudojamos ne tik pačiame planavimo procese, bet taip pat kaip įrankis įgyvendinant prevencines priemones. Moksleivių įtraukimas ir aktyvus jų dalyvavimas šiame procese yra pagrindinis naujo, mūsų kuriamo, intervencijos modelio elementas. Sveikatą formuojantys subjektai (SFS) turės galimybę pasiūlyti prevencines intervencijos priemones, kurios bus skirtos spręsti įvairias asmens sveikatos problemas.
  Tikslai:
  •Nustatyti SFS sveikatos stiprinimo poreikius, padėsiančius geriau parinkti intervencijas konkrečioms vartotojų grupėms.
  •Pasitelkiant šiuolaikines technologijas organizuoti intervencijas taip, kad jos būtų orientuotos į vartotojo dalyvavimą planuojant ir įgyvendinant šias intervencijas.
  •Išbandyti sukurtą intervencijos modelį atliekant skirtingus pilotinius tyrimus.
  •Skatinti SFS ir e. sveikatos sektoriaus įmonių bendradarbiavimą.
  Projekto trukmė: nuo 2017-10-01 iki 2020-09-31
  Bendra projekto vertė: apie 2,7 mln. eurų.
  Programa: The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020
  Pagrindinis projekto vykdytojas: Flensburgo taikomųjų mokslų universitetas (Flensburg University of Applied Sciences, Vokietija)
  Projekto vadovas Institute: Kastytis Šmigelskas.

   

   

  Learn4Health. Erasmus+ finansuojamas projektas, kurio vienas iš tikslų - kurti ir išbandyti inovatyvius sveikos mitybos mokymo metodus. Pagrindinis projekto vykdytojas - Aalborgo universitetas (Danija). Projekte taip pat dalyvauja partneriai iš Jungtinės Karalystės,  Nyderlandų Karalystės, Ispanijos bei Slovėnijos.
  Projekto trukmė nuo 2016-12-21 iki 2019-08-30.
  Daugiau apie projektą: http://learn4health.eu/
   

  Healthy Boost. Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities.

  Projekto trukmė: nuo 2019-01 iki 2021-06-30
  Bendra projekto vertė: apie 2,53 mln. eurų.
  Programa: The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014–2020
  Projekto vadovas Institute: Agnė Slapšinskaitė.

   

  Projektas „Vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių profilaktikos, pagalbos prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės plėtra“ – tai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas. Jo tikslas – išplėtoti vaikų ir paauglių savižudybių bei patiriamo smurto veiksnių prevencijos galimybes ir pagerinti pagalbos prieinamumą bei teikiamų paslaugų kokybę. Tikimasi, kad šis projektas reikšmingai prisidės prie jaunimui teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir prieinamumo plėtros.

  Projekto vadovė – prof. dr. Nida Žemaitienė, projektą finansuoja Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa. Projekto veiklos atliekamos 2018–2021 m.

  Daugiau informacijos apie projektą rasite čia  

   

   
   

   

   

 • Kontaktai

  LSMU MA Visuomenės sveikatos fakultetas
  Sveikatos tyrimų institutas
  Adresas: Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
  Tel. nr. (8 37) 407930
  El. paštas: sti@lsmuni.lt

   

  Dr. Mindaugas Štelemėkas
  Instituto vadovas

  Tel. (8 37) 242901, viet. 5001, tel. (8 37) 407930, viet. 5059

  El. paštas:  mindaugas.stelemekas@lsmuni.lt
  Kabineto  Nr. 329

   

  Lėtinių ligų profilaktikos laboratorija:

  Prof. dr. Janina Petkevičienė

  Vedėja, vyr. mokslo darbuotoja 

  Tel. (8 37) 242922, viet. 5022
  El. paštas: janina.petkeviciene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 310

  Prof. habil. dr. Alfonsas Vainoras
  Vyr. mokslo darbutojas

  Tel. (8 37) 242907, viet. 5007
  El. paštas: alfonsas.vainoras@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 339 

  Dr. Vilma Kriaučionienė
  Vyresn. mokslo darbuotoja

  Tel. (8 37) 242917, viet. 5017
  El. paštas: vilma.kriaucioniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 309

  Dr. Asta Raskilienė
  Jaunesn. mokslo darbuotoja

  Tel. (8 37) 242905, viet. 5005
  El. paštas: asta.raskiliene@lsmuni.com
  Kabineto Nr. 343

  Laima Žvirėlaitė

  Vyresn. laborantė

  Tel. (8 37) 242910, viet. 5010
  El. paštas: laima.zvirelaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 333

   

  Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorija:

  Dr. Kastytis Šmigelskas
  Vedėjas, vyresn. mokslo darbuotojas

  Tel. (8 37) 242911, viet. 5011
  El. paštas: kastytis.smigelskas@lsmuni.lt 

  Kabineto Nr. 326  

  Prof. dr. Nida Žemaitienė
  Vyresn. mokslo darbuotoja

  Tel. (8 37) 242913, viet. 5013

  El. paštas: nida.zemaitiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 322

  Prof. dr. Linas Šumskas
  Vyresn.mokslo darbuotojas

  Tel. (8 37) 396057, viet. 5045
  El. paštas: linas.sumskas@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 304

  Prof. dr. Aušra Petrauskienė
  Vyresn. mokslo darbuotoja

  Tel. (8 37) 242916, viet. 5016
  El. paštas: ausra.petrauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 311

  Doc. dr. Eglė Vaitkaitienė
  Mokslo darbuotoja

  Tel. (8 37) 242905, viet. 5005
  El. paštas: egle.vaitkaitiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 343

  Dr. Giedrė Širvinskienė
  Jaunesn. mokslo darbuotoja

  Tel. (8 37) 242902, viet. 5002
  El. paštas: giedre.sirvinskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 323

  Tomas Vaičiūnas
  Jaunesn. mokslo darbuotojas, doktorantas

  Tel. (8 37) 242907, viet. 5007
  El. paštas: tomas.vaiciunas@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 339

  Dr. Agnė Slapšinskaitė

  Jaunesn. mokslo darbuotoja

  Tel. (8 37) 242907, viet. 5007
  El. paštas: agne.slapsinskaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 339 

  Monika Grincaitė
  Jaunesn. mokslo darbuotoja, doktorantė

  Tel. (8 37) 242910, viet. 5010
  El. paštas: monika.grincaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 333

  Justė Lukoševičiūtė
  Jaunesn. mokslo darbuotoja, doktorantė

  Tel. (8 37) 242908, viet. 5008
  El. paštas: juste.lukoseviciute@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 337

  Judita Bulotaitė
  Jaunesn. mokslo darbuotoja

  Tel. (8 37) 242905, viet. 5005
  El. paštas: judita.bulotaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 343

   

  Sveikatos sistemos tyrimų laboratorija:

  Dr. Mindaugas Štelemėkas 
  Vedėjas, jaunesn. mokslo darbuotojas

  Tel. (8 37) 242901, viet. 5001
  El. paštas: mindaugas.stelemekas@lsmuni.lt
  Kabineto  Nr. 329

  Dr. Rugilė Ivanauskienė
  Mokslo darbuotoja

  Tel. (8 37) 242918, viet. 5018
  El. paštas: Rugile.Ivanauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 307

  Kristina Žalnieraitienė
  Jaunesn. mokslo darbuotoja

  Tel. (8 37) 242908, viet. 5008
  El. paštas: kristina.zalnieraitiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 337

  Roza Joffė-Luinienė
  Jaunesn. mokslo darbuotoja (vaiko priežiūros atostogose)

  Tel. (8 37) 242914, viet. 5014
  El. paštas: roza.joffe@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 316

  Tadas Telksnys
  Jaunesn. mokslo darbuotojas

  Tel. (8 37) 242909, viet. 5009
  El. paštas: tadas.telksnys@gmail.com
  Kabineto Nr. 335  

  Justina Vaitkevičiūtė
  Jaunesn. mokslo darbuotoja

  Tel. (8 37) 242905, viet. 5005
  El. paštas: justina.vaitkeviciute@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 343

  Lukas Galkus
  Jaunesn. mokslo darbuotojas

  Tel. (8 37) 242905, viet. 5005
  Kabineto Nr. 343

  Laura Miščikienė
  jaunesn. mokslo darbuotoja

  Tel. (8 37) 407930, viet. 5059

  El. paštas: sti@lsmuni.lt; laura.miscikiene@lsmuni.lt
  Kabineto  Nr. 327

  Sigita Berūkštienė
  Vyresn. laborantė

  Tel. (8 37) 242909, viet. 5009
  El. paštas: sigita.berukstiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 335  

   

   

   

   

   

   

   

 • COSI

  Lietuvos vaikų augimo stebėsenos tyrimas COSI (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative). Lietuvos vaikų augimo stebėsenos tyrimas vykdomas dalyvaujant Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) koordinuojamoje Europos vaikų augimo/nutukimo stebėsenos iniciatyvoje (WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI). Šios iniciatyvos tikslas – rutininė pradinio mokyklinio amžiaus vaikų antsvorio ir nutukimo stebėsena, siekiant tinkamai įvertinti šios epidemijos mastą tiriamoje populiacijoje ir suteikianti galimybę palyginti duomenis tarp tyrime dalyvaujančių šalių. Tyrimo rezultatai svarbūs kuriant nacionalinę ir tarptautinę sveikatos politiką.
  Šis tyrimas vyksta PSO Europos regionui priskiriamose šalyse vadovaujantis ekspertų patvirtintu protokolu bei metodika. Pirmajame etape, kuris vyko 2007-2008 mokslo metais, dalyvavo 13 šalių: Airija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Malta, Norvegija, Portugalija, Slovėnija ir Švedija. Kasmet tyrime dalyvaujančių šalių skaičius sparčiai auga. Penktajame etape, kuris vyks 2018-2019 mokslo metais, planuoja dalyvauti virš 40 šalių. Lietuva, atstovaujama prof. Aušros Petrauskienės, dalyvavo visuose keturiuose etapuose, vykusiuose 2008, 2010, 2013 ir 2016 metais bei planuoja dalyvauti ir sekančiame etape, kuris vyks 2019 metų pavasarį.
  Tinklalapis:http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi
  Pagrindinis tyrėjas - Aušra Petrauskienė

  Publikacijos:http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi/cosi-publications

 • HBSC

  „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata“ (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC). Tai tarptautinis tyrimas, atliekamas Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva kas 4 metai daugiau nei 40 Europos šalių, taip pat JAV ir Kanadoje. Šio tyrimo tikslas yra geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą. Tyrimo tikslinė grupė yra 5, 7 ir 9 klasių moksleiviai. Lietuvoje tyrimai yra atliekami nuo 1994 m.
  Greta įvairių sveikatos veiksnių (fizinio aktyvumo, mitybos, rizikingos elgsenos) tyrime taip pat yra nagrinėjami psichologiniai ir socialiniai veiksniai, tokie kaip pasitenkinimas gyvenimu, šeimos ir mokyklos aplinka, bendravimas su draugais, pagalbos ieškojimo būdai ir kt.
  Tinklalapis: http://www.hbsc.org/
  Pagrindinis tyrėjas - Kastytis Šmigelskas.

 • Instituto elektroniniai leidiniai

  • Mindaugas Štelemėkas, Ilona Tamutienė, Vaida Liutkutė-Gumarov, Milda Makutėnaitė, Birutė Jogaitė, Tadas Telksnys. Alkoholio vartojimo sąlygojamas žalos Lietuvoje skaičiavimo metodika ir žalos įvertinimas 2015 ir 2016 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Kaunas, 2018. ISBN 978-9955-15-582-9. Parsisiųsti
  • Vilius Grabauskas, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Edita Šakytė, Vilma Kriaučionienė, Aurelijus Veryga. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2014. Kaunas, 2015. Parsisiųsti
  • Vilius Grabauskas, Jūratė Klumbienė, Janina Petkevičienė, Edita Šakytė, Vilma Kriaučionienė, Aurelijus Veryga. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas, 2012. Kaunas, 2013. Parsisiųsti
  • Vaida Liutkutė-Gumarov. Rūkymo socialinės ir ekonominės žalos vertinimas Lietuvoje, daktaro disertacija, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija. Kaunas , 2019. Parsisiųsti