Spausdinti

Slaugos ir rūpybos katedra

LSMU Slaugos fakultetas
Slaugos ir rūpybos katedra
Adresas:

LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas (MLK) 6 aukštas
Eivenių g. 4, LT-50161 Kaunas
Kontaktai

 

Slaugos ir rūpybos katedros vedėja

 

 

  Aurelija Blaževičienė, profesorė, biomedicinos mokslų daktarė
  El. paštas: aurelija.blazeviciene@lsmuni.lt
  Eivenių g. 4, LT-50161 Kaunas
  LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, 606 kab.
  Tel. 8 37 327147, vietinis tel. 5776

 

 

Apie katedrą

Slaugos ir rūpybos katedros misija – rengti aukštos kvalifikacijos slaugytojus ir akušerius, tapsiančius sveikatos priežiūros lyderiais ir dalyvausiančius formuojant sveikatos politikos strategiją; tobulinti slaugos specialistus praktikus. Slaugos ir rūpybos katedros uždaviniai:

  • Užtikrinti slaugos ir akušerijos programų įgyvendinimą, atitinkantį Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus.
  • Integruoti slaugos ir akušerijos studijų programas ir mokslinius tyrimus.
  • Pasitelkiant informacines technologijas ir efektyvius mokymo metodus, rengti aukštos kvalifikacijos slaugytojus ir akušerius, kurie gebėtų prisitaikyti besikeičiančioje darbo rinkoje.          

Didžioji dauguma Slaugos ir rūpybos katedros dėstytojų – slaugytojai, Kauno medicinos akademijos Slaugos fakulteto absolventai, įgiję klinikinės slaugos, vadybos ar visuomenė sveikatos vadybos magistro laipsnį bei biomedicinos srities, slaugos krypties mokslo daktaro laipsnius.

Slaugos ir rūpybos katedroje dirba 2 profesoriai, 1 docentas, 6 lektoriai, asistentai bei doktorantai. Dabartiniu metu katedroje yra 4 doktorantai.

Istorija

1990 m. buvo įkurtas Kauno medicinos akademijoje medicinos seserų su aukštuoju išsilavinimu skyrius prie Medicinos fakulteto. Plečiantis slaugos studijoms ir atsižvelgiant į universiteto nuostatus ir reikalavimus, 1994 m. buvo įkurta Slaugos ir rūpybos katedra. Katedra yra pirmoji Lietuvoje tokio profilio katedra.

Katedros vedėju tapo prof. A. Šeškevičius. Šioje katedroje pirmosiomis asistentėmis buvo pakviestos Slaugos fakulteto absolventės Audra Adomavičiūtė, Rasa Lipovskienė, Birutė Baliulevičiūtė ir Vilma Emužienė, taip pat kunigas Ričardas Repšys ir VDU asistentė Laima Sajienė, studijų administratorė Kristina Jonaitienė.

Nuo 2008 m. katedros vedėja išrinkta prof. A. Balževičienė. Visi katedros dėstytojai – slaugytojai, Slaugos fakulteto absolventai: prof. O. Riklikienė, doc. L. Spirgienė, lektorės: D. Kriukelytė, J. Gulbinienė, A. Vaškelytė, V. Grigaliūnienė ir asistentės: A. Lekauskaitė, J. Demskytė, V. Bulikaitė. Kiti darbuotojai: studijų administratorė R. Markauskienė, administratorė S. Zviagincevienė ir laborantė L. Kiburienė.

1999 m. buvo įkurtos „Klinikinės slaugos“ magistrantūros studijos, tais pačiais metais pradėtas priėmimas į slaugos doktorantūrą. Nuo 2003 m. priimti pirmieji studentai į ištęstines slaugos studijas, vykdomas neakivaizdiniu būdu.

Nuo 2010 m. pradėta nauja bakalauro studijų programa „Akušerija“.

Nuo 2013 m. priimti pirmieji studentai į nuolatines neakivaizdiniu būdu organizuojamas pirmos studijų pakopos „Akušerijos“ programos studijas.

Pirmosios pakopos studijų programos „Slauga“ ir „Akušerija“ atitinka ES direktyvos 2013/55 / ES reikalavimus ir tarptautiniai ekspertai programas akreditavo 6 metams.

Nuo 2015 m. Slaugos ir rūpybos katedra pirmoji Lietuvoje pradėjo rengti antrosios pakopos „Išplėstinės slaugos praktikos“ magistro studijas, kurios turi tris specializacijas. Nuo 2017 m. vykdomos antrosios pakopos „Slaugos lyderystės“ studijos, atliepiančias PSO ir Tarptautinės Slaugytojų Tarybos rekomendacijas.

 

Pedagoginė veikla

Slaugos studijų programa

Pirmos pakopos studijų programa „Slauga“ yra nuolatinės studijos, skirtos įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Taip pat studijos yra organizuojamos neakivaizdiniu būdu; jas gali rinktis turintieji aukštąjį neuniversitetinį išslavinimą ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. Slaugos studijų programos apimtis – 240 ECTS kreditų. Baigus studijas suteikiamas universitetinis slaugos bakalauro laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.  

Akušerijos studijų programa

Pirmos pakopos studijų programa „Akušerija“ yra nuolatinės studijos, skirtos įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Taip pat studijos organizuojamos neakivaizdiniu būdu; jas gali rinktis  turintys aukštąjį neuniversitetinį išslavinimą  ir akušerio profesinę kvalifikaciją.  Akušerijos  studijų programos apimtis - 240 ECTS kreditų. Baigus studijas suteikiamas universitetinis slaugos bakalauro laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija.  

Magistrantūros studijos

„Slaugos lyderystės“ programos trukmė 2,5 metų. Šios programos paskirtis- parengti slaugos magistrus, kurių profesinė ir mokslinė veikla grindžiama naujausiomis slaugos mokslo žiniomis ir įrodymais, sveikatos politikos supratimu, slaugos ir akušerijos paslaugų teikimo koordinavimu, vadovavimu, alternatyvių sprendimo variantų numatymu ir pasirengimu lyderiavimui, akademiniam bei moksliniam darbui.

Programa parengta atliepiant PSO strateginį dokumentą, Strateginės slaugytojų ir akušerių vaidmens stiprinimo Europos regione kryptys, siekiant „Sveikata 2020“, kurio vienas iš prioritetinių uždavinių yra  pagerinti lyderystę ir dalyvavimu paremtą valdymą sveikatos labui. Pagrindiniai įgalinantys mechanizmai slaugytojus ir akušerius tapti lyderiais reglamentavimas, moksliniai tyrimai, partnerystė, vadyba ir lyderystė 

2015 m. įkurta „Išplėstinės slaugos praktikos“ magistrantūra. Studijų trukmė – 2 metai. Išplėstinės slaugos praktikos“ magistrantūros tikslas – parengti kompetentingą išplėstinės praktikos slaugytoją, įgijusį naujausių žinių, praktinių įgūdžių, pasižymintį kritiniu mąstymu ir besivadovaujantį suformuota profesinių bei asmeninių vertybių sistema, gebantį taikyti moksliniais tyrimais grįstus išplėstinės slaugos praktikos sprendimus, savarankiškai dirbti įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose bei vadovauti ir lyderiauti besikeičiančioje, daugiaprofesinėje aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti sveikatos priežiūros sistemos problemas.  

Doktorantūros studijos

Asmenys, įgiję magistro laipsnį ir norintys pradėti mokslininko karjerą, gali studijuoti slaugos doktorantūroje. Doktorantūros studijų trukmė – 4 metai. Apgynus daktaro disertaciją, suteikiamas biomedicinos srities, slaugos krypties daktaro laipsnis.

 

Mokslinė veikla

Slaugos ir rūpybos katedroje vykdomos mokslinio darbo  temos:
     - „Mokslo įrodymais grįsta slauga ir profesinių vertybių kaita“. Mokslo temos vadovė: prof. Aurelija Blaževičienė;
    - „Dvasingumas sveikatos priežiūroje: pacientų dvasinės pagalbos kokybė ir sveikatos priežiūros specialistų dvasinės pagalbos kompetencijos – tarpdisciplininė prieiga“. Mokslo temos vadovė: prof. Olga Riklikienė


Mokslo projektai

Vykdomi:

COST veiklos

Nuo 2020 m. Slaugos ir rūpybos katedra įsijungia į naujas Lietuvos mokslo tarybos administruojamas COST veiklas. Tai Tarptautinis tarpdisciplininis draugiškas amžiui sveikatos ir gerovės tinklas skaitmeniniame pasaulyje“ (https://www.cost.eu/cost-action/international-interdisciplinary-network-on-smart-healthy-age-friendly-environments/# tabs|Name:overview). Veiklų koordinatorė – prof. Aurelija Blaževičienė.

Nuo 2020 m. Slaugos ir rūpybos katedra įsijungia į naujas Lietuvos mokslo tarybos administruojamas COST veiklas - Privatumo išsaugojimo kūrimas, naudojant audio ir video programas, skirtas aktyviam ir su pagalbinėmis priemonėmis gyvenimui“ (https://www.cost.eu/actions/CA19121/#tabs|Name:overview). Veiklų koordinatorė – prof. Aurelija Blaževičienė.

Katedros mokslo tiriamieji darbai analizuoja pacientų bei slaugytojų gyvenimo kokybės klausimus, slaugytojų kompiuterinio raštingumo klausimus bei slaugos rezultatų efektyvumo įvertinimo klausimus. Nuo 2016 m. katedra, kartu su kitomis 28 Europos ir pasaulio šalimis, dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos administruojamoje COST veikloje “Normavimas: neatlikti arba uždelsti slaugos veiksmai – tarptautinė daugiaaspektė problema”. Veiklų koordinatorė – prof. Olga Riklikienė.

 

Tarptautiniai projektai

Erasmus+ strateginė partnerystė -   Digital and hybrid teaching and learning of practical skills in higher education - DITEPRACT (2020-1-FI01-KA226-HE-092515; 2021 – 2022). Pagrindinis koordinatorius – Arkados universitetas (Suomija). Projekte dalyvauja: Portugalija, Turkija, Švedija, Latvija. Projekto veiklas Lietuvoje koordinuoja prof. Aurelija Blaževičienė.

Erasmus+ strateginė partnerystė „Aukštos kokybės praktinis mokymas ugdant kompetentingus slaugos studentus“ (angl. ‘Quality mentorship for developing competent nursing students’ – QuaMent), 2018-2021. Koordinuoja – Aukštoji sveikatos mokslų mokykla, Celje, Slovenija. LSMU atstovauja prof. Olga Riklikienė.

Erasmus + projekte „Take Care International: TCI“ (Project 2019-1-DE02-KA202-006562; 2019 - 2021). Projekte dalyvauja Vokietija, Austrija, Estija, Lietuva. Projekto veiklas koordinuoja prof. Aurelija Blaževičienė.

Projektas „Šeimų lankymo, teikiant ankstyvosios intervencijos paslaugas, modelio sukūrimas", LT03-2-SAM-TF-002 (2020 – 2024). Šis projektas tai pirmoji Lietuvoje iniciatyva, kuri skirta padėti šeimoms, ypač iš pažeidžiamų grupių, ugdyti tėvystės įgūdžius, padėti kurti saugią aplinką vaikams, keisti „kultūrinį – istorinį“ sąmoningumą apie vaikų priežiūrą ir auklėjimą. Šis projektas leis sukurti paslaugą orientuotą į pacientą, leis ugdyti šeimų sąmoningumą bei atsakomybę už jų ir jų vaikų sveikatą ir saugumą. Projekto vadovė - profesorė Aurelija Blaževičienė. Plačiau - https://seimoslankymas.lt/

Slaugos magistrantūros ir doktorantūros studijų plėtros spartinimas aukštojo mokslo sistemoje Kazachstane   2020-2023. (angl. Accelerating master and PhD level nursing education development in the higher education system in Kazakhstan – AccelEd). (Nr. 618052-EPP-1-202-1-EPPKA2-CBHE-SP). Projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ programą. Projekto koordinatorius: LSMU (Lietuva). Projekto partneriai: AMU (Kazachstanas), AAU (Suomija), JAMK (Suomija), KNMU (Kazachstanas), KMU (Kazachstanas), NU (Kazachstanas), MoH (Kazachstanas), MoEds (Kazachstanas), UMCU (Nyderlandai), SKMA (Kazachstanas). Projekto tikslas –  Sustiprinti slaugos mokslo plėtrą Kazachstane, dėstytojų – mokslininkų kompetencijų kėlimas. Plačiau – https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618052-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP

 

Vykdyti projektai 2016 – 2020 metais 

 2020 m. Buvimas tyloje: dėmesingas įsisąmoninimas kaip terapinių dvasinių santykių šaltinis.
(http://www.hochschulkontor.lv/lt/projekti/atbalstitie-projekti/being-in-silence-mindfulness-as-a-resource-for-therapeutic-spiritual-relationship-acronym-bins/) Projektas remiamas Baltijos šalių ir Vokietijos aukštųjų mokyklų biuro per Vokietijos akademinių mainų tarnybą (DAAD) Vokietijos Federacinės Respublikos Užsienio reikalų ministerijos lėšomis. Projekte dalyvauja: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuva, Witten/Herdecke Universitetas, Vokietija, Riga Stradiņš universitetas, Latvija, Tartu sveikatos priežiūros kolegija, Estija. Projekto vadovas – doc. dr.Lina Spirgienė.

Erasmus+ strateginė partnerystė „Inovatyvi edukacija ir rūpestinga priežiūra slaugytojų dvasinės pagalbos kompetencijų plėtrai“ (angl. - The Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education titled ‘Enhancing Nurses Competence in Providing Spiritual Care through Innovative Education and Compassionate Care – EPICC’, 2016-1-UK01-KA203-024467), 2016-2019. Dalyvauja – prof. Olga Riklikienė. Projekto uždaviniai: Suburti patvarų ir aktyvų slaugos dėstytojų tinklą ir jame dalytis patirtimi, tyrimais ir turimais ištekliais, susijusiais su dvasinės pagalbos teikimu ir mokymu;  Įgalinti slaugos dėstytojus įgyti naujų žinių ir įgūdžių, reikalingų įsisavinant ir perteikiant asmeninius, religinius ir dvasinius į pacientą orientuotos slaugos aspektus; Išnagrinėti, koks dėmesys skiriamas pacientų slaugos asmeniniams, religiniams ir dvasiniams aspektams įvairiose Europos šalyse; Nustatyti dvasinės pagalbos kompetencijos diegimo prielaidas ir kliūtis, kurios vyrauja slaugos studentų mokymo procese; Remiantis gerąja Europos šalių patirtimi sukurti ir išbandyti inovatyvų, dinaminį ir lankstų slaugytojų dvasinės pagalbos kompetencijų plėtojimo modelį; Skleisti projekto rezultatus tarp studentų, pacientų, visuomenės. Projekto veiklos apima: slaugos programų peržvalgą, modelio sukūrimą ir išbandymą, du sklaidos renginius ir mokymo(si) renginius. Daugiau informacijos: http://blogs.staffs.ac.uk/epicc/

Projektas: „Kompetencijų kėlimas tarptautinėje konferencijoje EC RSH'', Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0167

2019 m. liepos-rugpjūčio mėn. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra vykdė projektą: „Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojų tarpkultūrinių kompetencijų analizė“. Projekto vadovas – profesorė Aurelija Blaževičienė.

2019-2020 m. Slaugos ir rūpybos katedra dalyvauja projekte „Svarbiausia pacientas. Pacientų priežiūros paslaugų gerinimas Lenkijos ir Lietuvos pasienyje“ (Nr.LT-PL-3R-246) pagal Interreg V-A Lietuva- Lenkija bendradarbiavimo per sieną programą. (2019 – 2020). Projekto veiklas koordinuoja prof. Aurelija Blaževičienė.

2017-2020 m.  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra kartu su Profilaktinės medicinos katedra vykdo projektą ERASMUS+KA2 projektas IHOD „Lėtinių neinfekcinių ligų sveikatos priežiūros rezultatų gerinimas tobulinant magistrantūros studijų programas“ (586094-EPP-1-2017-1-1E-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2902/001-001). Projekto veiklas koordinavo prof. Aurelija Blaževičienė ir prof. Linas Šumskas.

2018 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra vykdė projektą: Tarpdisciplinis požiūris stiprinant lėtinėmis ligomis sergančių pacientų ir vyresnio amžiaus žmonių dvasinės pagalbos kokybę". Projekto vadovas – profesorė Olga Riklikienė.

2018 m. liepos-rugpjūčio mėn. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra vykdė projektą: Slaugytojų požiūrio į artimųjų/globėjų įtraukimą teikiant slaugos paslaugas namuose vertinimas“. Projekto vadovas – profesorė Aurelija Blaževičienė.

2017 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra vykdė Lietuvos mokslo tarybos projektą Dvasingumas slaugoje: onkologinių ligonių dvasinė gerovė ir dvasiniai poreikiai – mišrių metodų tyrimas“ (SPIRITcare).

2017 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra kartu su Šeimos klinika vykdė Lietuvos mokslo tarybos projektą "Integrali psichinę negalią turinčių vyresnio amžiaus asmenų priežiūra: tarpsektorinio bendradarbiavimo modelio sukūrimas" (i-PSINERA).

 

Tarptautinis bendradarbiavimas

Slaugos ir rūpybos katedra dalyvauja multiprofesinių tinklų - Rosa Linea, Nordman, Trollnet, Nordinnett – veiklose, finansuojamose Nord Plus programos. Slaugos ir rūpybos katedra turi 18 Erasmus/Socrates mainų sutarčių su įvairiais Europos universitetais. Katedroje kasmet lankosi arba yra įdarbinami užsienio universitetų profesoriai (Suomija, UK,  JAV), kurie skaito paskaitas studentams bei organizuoja mokymus dėstytojams.

 

Darbuotojai

Katedros vedėja - profesorė, dr. Aurelija Blaževičienė – aurelija.blazeviciene@lsmuni.lt, telefonas – 327147, vietinis – 5776, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 606 kab.

Studijų administratorė Vaida Rupeikienė – vaida.rupeikiene@lsmu.lt, telefonas – 327196, vietinis – 5774, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 602 kab.

Administratorė Sandra Zviagincevienė – sandra.zviaginceviene@lsmuni.lt, telefonas – 327196, vietinis – 5774, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 602 kab.

Laborantė Lina Kiburienė – lina.kiburiene@lsmuni.lt, telefonas - 200070, Kauno klinikinė ligoninė (Laisvės al. 17), III a. 301 kab.

Profesorė dr. Olga Riklikienė – olga.riklikiene@lsmuni.lt, tel.787382, vietinis – 5777, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 607 kab.

Lektorė dr. Viktorija Grigaliūnienė – viktorija.grigaliuniene@lsmuni.lt, telefonas – 787328, vietinis – 5779, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 609 kab.

Lektorė dr. Daiva Kriukelytė – daiva.kriukelyte@lsmuni.lt, telefonas – 327310, vietinis – 5781, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 637 kab.

Lektorė dr. Jurgita Gulbinienė – jurgita.gulbiniene@lsmuni.lt, telefonas – 327235, vietinis – 5775, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 605 kab.

Docentė dr. Alina Vaškelytė – alina.vaskelyte@lsmuni.lt, telefonas – 787328, vietinis – 5779, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 609 kab.

Docentė dr. Lina Spirgienė – lina.spirgiene@lsmuni.lt, telefonas - 327253, vietinis – 5778, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 608 kab.

Asistentė Aušra Lekauskaitė – ausra.lekauskaite@lsmuni.lt, telefonas - 327253, vietinis – 5778, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 608 kab.

Asistentė Jovita Demskytė – jovita.demskyte@lsmuni.lt, telefonas – 327310, vietinis – 5781, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 637 kab.

Asistentė Virginija Bulikaitė – virginija.bulikaite@lsmuni.lt, telefonas – 327235, vietinis – 5775, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 605 kab.

Lektorė dr. Aurika Vanckavičienė – aurika.vanckaviciene@lsmuni.lt, telefonas - 327253, vietinis – 5778, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 608 kab.

Lektorė dr. Daiva Zagurskienė – daiva.zagurskiene@lsmuni.lt, tel.787382, vietinis – 5777, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 607 kab.


Katedroje dirba įvairių sričių ekspertai. Prof. dr. O.Riklikienė yra TAIEX ekspertė, vertinanti kitų šalių slaugos programas.

Prof. dr. A.Blaževičienė yra SKVC išorinio programų vertinimo ekspertė, SAM įvairių darbo grupių narė, Sigma Theta Tau International (STTI) Phi Gama grupės valdybos narė, PSO bendradarbiaujančio centro viena iš vadovių.