Spausdinti

Kalbų ir edukacijos katedra

Kalbų ir edukacijos katedros misija – ugdyti medikų humanitarinę kompetenciją. Katedra yra viena iš Universiteto katedrų, realizuojančių universitetines humanitarines ir socialines studijas.

Nuo 1999 m. Kalbų katedroje  dėstomi edukologijos dalykai.  2002 m. Kauno medicinos universiteto Senatas pritarė siūlymui katedrą vadinti Kalbų ir edukacijos katedra. 2003 m. katedros bazėje įsteigtas LSMU Dėstytojų edukacinės kompetencijos centras (DEKC), kuris 2015 m. tapo LSMU Studijų centro struktūriniu padaliniu – Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriumi. 

Katedroje visų fakultetų studentams dėstomi  privalomi dalykai: „Studijų įvadas“ ir  modulis „Profesinė kalba”, susidedantis iš profesinės terminijos lotynų k. pagrindai, profesinės užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) kalbos, kalbos kultūros ir specialybės kalbos dalykų. Taip pat dėstomi pasirenkamieji dalykai: „Antra užsienio (prancūzų, vokiečių, italų, rusų, ispanų, danų) kalba”, „Medicininės literatūros vertimas” (anglų k.), „Rusiškos medicininės terminijos pagrindai“, „Mokslinis stilius“, „Įvadas į ugdymo mokslą”. Užsienio studentams anglų kalba dėstomos lotynų ir lietuvių kalbos.

Katedros mokslinė tema - „Specializuoto biomedicinos mokslų srities universiteto studijų socialinimo efektyvumo tyrimas“. Darbo vykdymo terminai: 2017-01-01 – 2021-12-31.

Tyrimo tikslas. Remiantis filologijos ir ugdymo mokslo metodologija nustatyti biomedicinos studijų socialinimo efektyvumą, pasiektus rezultatus tiriant pagal numatytus uždavinius:

  1. Atlikti bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų ugdymo rezultatų tyrimus.

  2. Atlikti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymo rezultatų tyrimus.

  3. Atlikti komunikacijos  sričių, formų, technikų taikymo rezultatų tyrimus.

  4. Atlikti bendrųjų ir profesinių vertybių ugdymo rezultatų tyrimus.

Laukiamas rezultatas - parengta biomedicinos mokslų studijų socialinimo rezultatyvumo nustatymo bei  tobulinimo metodika; parengtos priemonės/technikos ir sukurti bei išbandyti ugdymo metodai/būdai, sąlygojantys biomedicinos mokslų studijų socialinimo efektyvumą. 

Pagrindinės tyrimų kryptys:

Teorinė –  lingvistinių ir edukacinių  tyrimų metodologijų derinimo galimybių, nustatant biomedicinos mokslų srities studijų socialinimo efektyvumą, paieška.

Praktinės:

  • Edukologijos ir filologijos teorijų taikymas kuriant ir adaptuojant rezultatyvumo tyrimo instrumentus;
  • Lingvistinių ir  edukacinių tyrimų metodologijų derinimas, tiriant biomedicinos studijų  socialinimo rezultatų efektyvumą.

Katedros dėstytojai yra EERA (European Educational Research Association), Klasikų asociacijos (Societas Classica), Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA), Taikomosios kalbotyros ir Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos nariai.

Katedra bendradarbiauja su Čekijos Prahos Karlo universiteto Medicinos fakulteto Hradec Kralovės Kalbų katedra, Čekijos Brno Masaryko universiteto Kalbų centru, Ankaros universiteto Kalbų centru, Ispanijos Valencijos universiteto Filosofijos ir ugdymo mokslo fakulteto Didaktikos ir švietimo organizavimo katedra ir Vilniaus kolegijos Užsienio kalbų centru.

Kontaktai