Spausdinti

Dokumentai

PATVIRTINTA

 

LSMU Kardiologijos instituto tarybos

2012 m. birželio 5 d. nutarimu Nr.IT-3

 

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KARDIOLOGIJOS INSTITUTO MOKSLO LABORATORIJOS VADOVO RINIKMŲ REGLAMENTAS

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokslo laboratorijos vadovą (toliau Vadovas) renka Kardiologijos  instituto taryba (toliau Taryba)  Kardiologijos instituto direktoriaus (toliau Direktoriaus) teikimu 5 metų kadencijai.

 

II REIKALAVIMAI KANDIDATUI EITI VADOVO PAREIGAS

 

2. Kandidatai eiti Vadovo pareigas turi būti

2.1 mokslininkai

2.2. turintys mokslo laboratorijos profilio arba gretimą specialybę

3. Direktoriaus teikiamas kandidatas privalo pateikti mokslo instituto tarybos sekretoriui šiuos dokumentus popierine ir e-forma:

3.1 sutikimą eiti Vadovo pareigas

3.2 gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą

3.3 paskutinių 5-erių metų publikacijų sąrašą iš LSMU Bibliografijos skyriaus

 

III RINKIMŲ TVARKA

 

4. Mokslo laboratorija teikia išvadą Direktoriui apie kandidatą per vieną savaitę nuo Mokslo instituto tarybos sekretoriaus kandidato dokumentų perdavimo mokslo laboratorijai.

 

5. Per vieną mėnesį nuo Mokslo laboratorijos išvados apie kandidatą pateikimo Direktoriui kviečiamas Tarybos posedis, kurio metu Direktorius pristato kandidatą ir supažindina Tarybos narius su mokslo laboratorijos išvadą.

 

6. Jei kandidatas eina pakartotinai Vadovo kadencijai, jis Tarybai pristato ataskaitą ir mokslo laboratorijos veiklos planą, jei pirmai kadencijai – tik mokslo laboratorijos veiklos planą. 

 

7. Tarybos nariai balsuoja slaptai. Vadovas išrenkamas pusės posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybai neišrinkus Vadovo Direktorius teikia naują kandidatūrą Vadovo pareigoms užimti.

 

IV. BAIGIAMOS NUOSTATOS

8. Mokslo laboratorijos vadovo  pareigos vykdomos iki kadencijos pabaigos, atsisakymo eiti šias pareigas, pavedimo eiti šias pareigas atšaukimo ar darbo santykių, kuriems esant pavesta eiti vadovo pareigas,  pabaigos. Mokslo laboratorijos vadovą gali atšaukti instituto taryba 2/3 visų narių balsų dauguma.