Spausdinti

Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

Apie mus

LSMU Farmacijos fakultetas

Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

Katedros pedagoginį ir mokslinį personalą sudaro šie etatai: 2,75 et. profesorių, 8,5 et. docentų, 3,0 et lektorių ir 1 asistentas. Katedroje šiuo metu studijuoja trys doktorantai. Per pastaruosius penkerius metus sėkmingai doktorantūros studijas baigė trys doktorantai. Katedroje kiekvienais metais magistrinius darbus pasirenka vykdyti ne mažiau kaip 50 studentų.  Katedroje yra vykdomi įvairių farmacinių formų technologinio funkcionalizavimo tyrimai, naudojant inovatyvias technologijas ir modernią aparatūrą. Laukiamas vykdomų darbų rezultatas – kokybiškų farmacijos produktų ir kosmetikos gaminių, aktualių verslui ir draugiškų aplinkai, kūrimas. Katedros dėstytojai, atlikdami sveikatos politikos gairių įgyvendinimo farmacijos sektoriuje tyrimus, dalyvauja LRS, SAM ir VVKT veikloje, diegiant naujus vaistininkų profesinės veiklos aspektus. Naujausios studijų, mokslo ir praktinės žinios perduodamos studentams paskaitų, laboratorinių darbų ir seminarų metu.

Katedros istorija

1922 m. Kauno universiteto Medicinos fakultete buvo Farmacijos skyrius. Jam priklausė Farmacijos ir farmakognozijos katedra, kuriai vadovavo prof. P.Raudonikis. 1944 m. įsteigtos trys profilinės specialybės katedros: 1) farmacijos (vėliau pavadinta farmacinės chemijos), 2) botanikos ir farmakognozijos (1944), 3) vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos (1948). Vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos katedros vedėju buvo paskirtas prof. P. Raudonikis, kuris skaitė taip pat ir farmacinio darbo organizacijos kursą. Mirus profesoriui P. Raudonikiui nuo 1950 m. katedros vedėju tapo farm. m. k. E. Kanopka. Tuo metu katedroje, be vedėjo, dirbo tik 2 asistentai. 1953 m., mirus profesoriui K. Grybauskui, farmakognozijos katedra ir vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos katedra buvo sujungtos į vieną farmakognozijos, vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos katedrą. Katedros pedagoginio personalo skaičius nebuvo pastovus, nes labai svyravo farmacijos specialybės studentų skaičius (nuo 25 iki 75). Pasikeitus mokymo planams, LTSR Aukštojo ir spec. vidurinio mokslo ministerijos kolegijos nutarimu katedra pavadinta farmakognozijos ir vaistų technologijos katedra, kurioje tuo metu dirbo 2 docentai, 3 vyr. dėstytojai ir 3 asistentai. Buvo dėstomos 4 disciplinos: botanika, farmakognozija, vaistų technologija, farmacinio darbo organizacija ir ekonomika. 1972 m. katedros vedėju buvo išrinktas doc. D. Bernatonis. Tais pačiais metais chem.- farm. fabriko „Sanitas“ vadovybė (direktorius H. Dūdėnas) fabriko patalpose įrengė katedrai mokomąją laboratoriją, kurioje buvo sudarytos visos sąlygos pramoninės vaistų technologijos laboratoriniams darbams atlikti. Nuo 1973 m. farmacinio darbo organizacijos ir ekonomikos disciplina buvo dėstoma farmacinės chemijos katedroje. 1977 m. katedros vedėju buvo išrinkta doc. E. Kaikarienė. 1979 m. profilinės farmacijos katedros buvo perorganizuotos į: 1) vaistų technologijos, farmacinio darbo organizacijos ir ekonomikos katedrą ir 2) farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedrą. Doc. Kaikarienė katedrai vadovavo iki 1987 metų. 1987 metais vedėju buvo doc. D.Bernatonis. 1987-1992 metais katedrai vadovavo prof. A.Gendrolis, o nuo 1992 metų - doc. A.Savickas. 1990 metais katedra neteko mokomosios bazės „Sanite“. 1992 rugsėjo mėnesį katedros personalas pasipildė dalimi panaikintos Provizorių tobulinimo katedros darbuotojų, perimdama šios katedros krūvį - farmacijos specialistų tobulinimą. Iki 1984 metų rugsėjo 1 d. provizoriai buvo tobulinami  KMI farmacijos fakultete. Provizorių tobulinimo kursams vadovavo R.Paulauskas, A.Motiejūnas, V.Kasperavičius, V.Jasinskas. Nuo 1985 m. sausio 1 d. įsteigti gydytojų ir provizorių tobulinimo kursai. Šiuose kursuose sudarytos dvi katedros: elektrostimuliacijos ir provizorių tobulinimo. Provizorių tobulinimo katedrai skirti 8 dėstytojų ir 6 laborantų etatai. Į šią katedrą pervesti Vaistų technologijos ir FDOE, farmacinės chemijos ir farmakognozijos bei farmakologijos katedrų dėstytojai bei laborantai. Katedros vedėju paskirtas R.Pečiūra. Provizorių tobulinimo katedroje buvo organizuoti teminiai tobulinimo ciklai provizoriams-organizatoriams, technologams, analitikams. Nuo 1989 metų provizorių tobulinimo katedroje sudarytos farmakotechnikų tobulinimo grupės. 1992 metais dėl lėšų stokos provizorių tobulinimo katedra panaikinta, farmacijos specialistų tobulinimą perėmė vaistų technologijos, farmacinio darbo organizacijos ir ekonomikos katedra. Farmacijos specialistų tobulinimo kursams tuo metu vadovavo doc. L.K.Švambaris.1993 metais katedra pavadinta Vaistų technologijos ir farmacijos organizavimo katedra. 1950-1996 m. šie katedroje dirbę dėstytojai apgynė kandidatines (nuo 1990 metų - daktaro) disertacijas: E. Kaikarienė (1954), D. Baranauskaitė (1965), G. Pužienė (1967), D. Bernatonis (1968), V. Janulis (1978), A. Savickas (1983), H. Petkevičius (1984), R. Railaitė (1985), R.Radžiūnas (1988), V.Briedis (1990), Ž.Martinėnas (1992), A.Baranauskas (1995), V.Gudienė  (1997), R.J. Gerbutavičienė, L. Kubilienė (2001), G. Drakšienė, K. Ramanauskienė (2002), T.A. Mekas, V. Skyrius (2003),  J. Bernatonienė, A. Inkėnienė (2004), Z. Kalvėnienė, S. Velžienė  (2005), G. Kasparavičienė (2006), J. Grincevičius (2008), J. Daukšienė (2010). 1987 metais daktaro (dabar habil.dr.) disertaciją apgynė prof. A.Gendrolis, 1995 metais habilitacinį darbą - doc. A.Savickas.          

1964 m. katedroje doc. A. Kaikario iniciatyva iš respublikos farmacijos įmonių, vaistinių, farmacininkų buvo pradėta rinkti muziejinę vertę turintieji daiktai, kurie sudarė pagrindą 1975 m. įrengtam farmacijos muziejui. Nuo 1979 m. farmacijos muziejus priklausė katedrai ir naudojamas kaip bazė studentų mokymo procesui.

2005 03 09 katedros pavadinimas pakeistas (iš Vaistų technologijos ir farmacijos organizavimo katedros į Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra) Rektoriaus įsakymu Nr. V-70, remiantis Senato nutarimu iš 2005 02 11.

 Katedros vedėja:

Prof. dr. Jurga Bernatonienė - jurga.bernatoniene@lsmuni.lt; tel.: 32 83 04, 5604;

Katedros studijų administratorius:

Gintautas Drakšas - gintautas.draksas@lsmuni.lt; tel.: 32 72 54, 5613.

Katedros veiklos tema:

Vaistų technologijų kūrimo, tobulinimo, ir farmacinės veiklos taikymo prie šiuolaikinių kokybės pokyčių tyrimas. Temos vadovė: katedros vedėja prof. Jurga Bernatonienė.

Pagrindinės veiklos kryptys:

1. Technologinių veiksnių įtaka kietų, skystų ir puskiečių farmacinių formų kokybei. Potemės vadovė prof. J. Bernatonienė.

2. Vaistinių veikliųjų medžiagų, pasižyminčių antioksidaciniu / prooksidaciniu aktyvumu, paieška ir naujų produktų poreikio prognostiniai tyrimai. Potemės vadovė prof. D. Majienė.

3. Socialinės farmacijos tyrimai ir kietų vaistų formų funkcionalizavimas ir gamyba. Potemės vadovas prof. A. Savickas.

Studijos

Privalomi dalykai

 • Modulis: Sveikatos priežiūros pagrindai (2 kursas, 3-4 sem.)
 • Farmacinės technologijos (2 kursas, 4 sem., 3 kursas, 5 sem.)
 • Farmacijos raida (3 kursas, 5-6 sem.)
 • Farmacijos rinkodara (3 kursas, 5sem.)
 • Mokslinių tyrimų praktika (3 kursas, 6 sem.)
 • Socialinė farmacija (4 kursas, 7-8 sem.)
 • Farmacijos pramonės technologijos (4 kursas, 7-8 sem.)
 • Farmacinė rūpyba (5 kursas, 9 sem.)
 • Farmacinė ekonomika (5 kursas, 9 sem.)
 • Modulis Farmacijos profesinė praktika (5 kursas, 9-10 sem.)
 • Magistro baigiamasis darbas, (3 kursas, 7-8 sem., 4 kursas, 9-10 sem.) 

Pasirenkami dalykai

 • Marketingo pagrindai (2 kursas, 3 sem.)
 • Lyderystė farmacijoje (2 kursas, 3 sem.)
 • Medicina ir farmacija mene (3 kursas, 5 sem.)
 • Saugių kosmetikos gaminių kūrimas (4 kursas, 8 sem.)
 • Komunikacija ir konfliktinių situacijų valdymas visuomenės vaistinėse (5 kursas, 9 sem.)

   

  Iš naujo 2018 metais SPK ir FF taryboje patvirtintos studijų programos  

  Programos pavadinimas 

  Privalomas/pasirenkamasis 

  Atsakingas dėstytojas 

  Socialinė farmacija  

  Privalomas 

  R.Radžiūnas 

  Farmacijos rinkodara (lietuvių ir anglų kalba 

  Privalomas 

  J.Daukšienė

  Farmacinė ekonomika (lietuvių ir anglų kalba 

  Privalomas 

  J.Daukšienė 

  Lyderystė Farmacijoje (lietuvių ir anglų kalba 

  Pasirenkamas 

  A.Stankūnienė 

  Medicina ir farmacija mene (lietuvių ir anglų kalba 

  Pasirenkamas 

  V.Gudienė 

  Saugių kosmetikos gaminių kūrimas (lietuvių ir anglų kalba 

  Pasirenkamas 

  A.Savickas 

 

Studentų, vykdančių baigiamuosius darbus, skaičius 2018 m

Studijų programa

Studentų skaičius

„Farmacija“, IV k.

25

„Farmacija“, V k.

40

„Farmacija farmakotechnikams“, IV k.

25

„Medicininė chemija”

0

„Medicininė ir veterinarinė biochemija“.

0

„Medicininė ir veterinarinė genetika“

0

„ Medicina “

1

 

Podiplominės studijos

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Podiplominių studijų centras veikia bendradarbiaudamas su Universiteto struktūriniais ir funkciniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių juridiniais asmenimis. Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje yra podiplominių studijų centro padalinys.

2018 metais pagal studijų programą ,,Medas” KMU383 ir KMU388 priimta  ir studijas baigė 49 klausytojai.

Daugiau: http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/studijos/podiplomines-studijos/

Mokslinių tyrimų kryptys, plėtra

Mokslinių tyrimų kryptys yra naujų farmacijos produktų ir odos priežiūrai skirtų gaminių kūrimas, naujų preparatų receptūrų ir technologijų paieška. Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sudaro trys veiklos sritys: fundamentiniai moksliniai tyrimai,  taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Plėtojami moksliniai tyrimai, siekiant sukurti kokybiškus farmacijos produktus ir kosmetikos gaminius, aktualius verslo poreikiams ir palankius aplinkai. Tyrimų metu siekiama nustatyti vaistinių, augalinės kilmės ir pagalbinių medžiagų, naudojamų kietųjų, skystųjų ir puskiečių vaistų formų bei kosmetikos gaminių gamybai, įtaką technologiniam funkcionalizavimui, susiformavusių sistemų savybėms bei struktūrai, siekiant pagrįsti inovatyvaus farmacijos produkto receptūrą ir technologiją. Sukurtų farmacijos produktų inovatyvumui įvertinti siekiama pritaikyti neinvazinius mikroskopinius metodus. Diegiant pažangias technologijas, siekiama ekologizuoti gamybą, skatinti gamybos produktyvumo augimą, kuris svarbus ir vaistų pramonei. Vienas pagrindinių gamybos ekologizavimo būdų yra ekologiškos žaliavos naudojimas bei ekologinio ženklo įdiegimas gamybos įmonėse.
Farmacinės rūpybos elementų taikymas farmacijos praktikoje, vaistų vartojimo problemų  tyrimai, etnofarmacinių preparatų, senųjų vaistų receptūrų analizė ir pritaikymas šiuolaikiniai praktikai  - pagrindinės mokslinių tyrimų socialinėje farmacijoje kryptys. Atliekami farmacinės rūpybos tyrimai teikia rekomendacijas kaip gerinti farmacinę paslaugą ir jos teikimą pacientams, užtikrinant saugų ir racionalų vaistų vartojimą. Etnofarmaciniai tyrimai bei senųjų receptūrų analizė teikia įžvalgas, naujų vaistų kūrimui ir vystymui. 

Projektai nuo 2010

 • KMU Mokslo fondo remiamas projektas (PAR20). „Ginkmedžių, gudobelų ir sukatžolių optimalių derinių paieška ir kapsulių sukūrimas įvertinus šių augalų poveikį širdies ir kraujagyslių funkcijai“ projekto vadovas prof. habil. dr. Arūnas Savickas, 2008-2011
 • Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos krypties ,,Mokslininkų iniciatyva parengti projektai“ mokslinių tyrimų projektas „Lektinų biologinio aktyvumo įvertinimas ir jų technologinis funkcionalizavimas“ registracijos Nr. MIP–10180 projekto vadovas prof. habil. dr. Arūnas Savickas, 2010-2012
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Baltarusijos Respublikos valstybinio mokslo ir technologijų komiteto bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa  „Naujų augalinės kilmės polipeptidų lektinų tyrimas ir panaudojimo  būdų paieška, kuriant potencialius immunomoduliatorius ir citostatikus (LB Lectin)“ TAP LB 14/2013 Projekto vadovas habil. dr. Arūnas Savickas, 2013 - 2014
 • BĮ “Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros” (MITA) finansuojamoje projektinėje veikloje pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (PR14-20) Projekto vadovė prof. dr. Jurga Bernatonienė          , 2014 - 2015
 • BĮ “Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros” (MITA) finansuojamoje projektinėje veikloje pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (PR14-21, PR14-19) Projekto vadovė prof. dr. Jurga Bernatonienė, 2015
 • “Pernašos į periodonto uždegimo paviršių sistemos su Pelargonium sidoides veikliąja medžiaga inžinerija ir funkcionalizacija“ (PELARGODONT), sutarties Nr. S-M-ERA.NET-17-2.  Projekto koordinatorius prof. Nijolė Savickienė, 2017 -2019
 • Projektas "Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH)" Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0062.  Projekto vadovas prof. dr. Valdas Jakštas, 2017-2021 
 • Vykdomi (vykdyti 2018 metais) moksliniai projektai

  Pavadinimas

  Finansavimo šaltinis/programa

  Projekto suma Eur

  Vykdymo metai

  Akies mikrocirkuliacijos pokyčių, reikšmingų diagnozuojant ir gydant žmogaus organizmo kritines būkles, nustatymas ir parametrizavimas

  Lietuvos mokslo taryba/mokslininkų grupių projektai

  100.000

  2017-2019

  Projektas "UAB "Birštono mineraliniai vandenys" ir Ko - investicijų skatinimas į MTEP veiklas, kuriant inovatyvius produktus" (Nr. J05-LVPA-K-03-0117)

   

  LVPA

  Vykdoma kartu su FTI

  2018-2020

   

  „UAB „AKVAVITA“ investicijų į MTEP veiklas skatinimas, kuriant inovatyvius produktus gėrimų pramonėje“ (Nr. J05-LVPA-K-03-0117)

  LVPA

   

  Vykdoma kartu su FTI

  2018-2020

  Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (Eunutritech) Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0062

  LMT

  Vykdoma kartu su FTI

  2017-2021

  Biodinaminio serumo, skirto lakšto kaukėms, prototipų kūrimo, naudojant inovatyvias medžiagas ir technologijas, moksliniai tyrimai, PR 18-70, “Inočekiai.lt”

   

  MITA

  14183,20 Eur (vykdoma kartu su FTI, bendra suma 24103,20 Eur)

   

  2018-2019

  Projektas  „Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui“

  MITA

  6000,00 Eur (vykdoma kartu su BMTI)

  2018-2019

Mokslinės veiklos rezultatai

Mokslinės veiklos rezultatai

Iš viso

Vienam etatui

Monografijos

-

-

Vadovėliai

-

 

-

Straipsniai „ISI Web of Science“ žurnaluose, turinčiuose citavimo indeksą

15

1

Straipsniai „ISI Web of Science“ žurnaluose be citavimo indekso, ISI Proceedings

-

-

Straipsniai kituose žurnaluose

 

1

0,07

Žodiniai pranešimai mokslinėse konferencijose užsienyje

14

0,93

Žodiniai pranešimai mokslinėse konferencijose Lietuvoje

7

0,4

Stendiniai pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose Lietuvoje

6

0,4

Stendiniai pranešimai mokslinėse konferencijose Lietuvoje

5

0,3

Patentai (padalinio autorių indėlis), pateikti/gauti

1 (pateiktas)

0,07

 

Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

 • Universitetų ir mokslinių tyrimų institutų teikiamos paslaugų pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inočekiai Lt“ (2014 -2015) – MITA.
 • Kosmetinių priemonių su gintaru technologinis funkcionalizavimas (UAB Xsta-Amber).
 • Kremų su užsakovo pasiūlytomis medžiagomis technologinis funkcionalizavimas (UAB The 7).
 • Kūno priežiūros priemonių technologinis funkcionalizavimas (UAB Grožio chirurgai)
 • Užsakovo pateiktų gaminių stabilumo tyrimai, preparatų formulių korekcija (MB Driu Beauty).

APC sutartys (2015 -2016 m.):

• Kosmetinių priemonių su gintaru technologinis funkcionalizavimas (UAB Xsta-Amber).

• Tablečių su augaliniais ekstraktais technologinis funkcionalizavimas (UAB Vykom).

• Preparatų su antikūno fragmento baltymais technologinis funkcionalizavimas. (UAB Profarma).

• Gelio su mineraliniu vandeniu ir biologiškai aktyviomis medžiagomis technologinis funkcionalizavimas (UAB Rūko karoliai).

• Odos priežiūros priemonių savybių tyrimas (UAB „Driu beauty“) (2015-2016 m.)

• Tablečių iš užsakovo pateiktos augalinės žaliavos technologinio funkcionalizavimo galimybių įvertinimas (2016-2017 m.)

• Tablečių savybių tyrimas (Lietuvos hipertenzijos draugija) (2016-2017 m.)

• Naujos receptūros sudėtinių dalių sąveikos tyrimas ir jų granuliato gamybos technologinių sprendimų paieška įvertinant medžiagų fizikines – chemines savybes ir technologinių procesų rizikos veiksnius (UAB „Satimed“) (2016-2017 m.)

• Odos priežiūros priemonių su baltyminiais komponentais modeliavimas (UAB „Peonia Lab“ (2016 m.)

• Odos priežiūros priemonių su baltyminiais komponentais modeliavimas (UAB „Profarma“) (2016 m.)

• Tablečių gamybos ir konsultavimo paslaugos (UAB „Baltijus“) (2016 m.)

Parengti ir išleisti metodiniai leidiniai per 2018 m. 

Ūminis kraujotakos nepakankamumas perioperaciniu laikotarpiu : [mokomoji knyga

Rekomendacijos magistro baigiamojo darbo rengimui : metodinė priemonė Farmacijos fakulteto studentams

FAKULTETO VEIKLŲ VIEŠINIMAS/VISUOMENINĖ VEIKLA 2018 metais 

Susitikimai su moksleiviais (susitikimų skaičius) 

Ekskursijų skaičius 

Susitikimuose dalyvavusių moksleivių skaičius  

7 

7 

120 


 Mokslo populiarinimas, fakulteto veiklų viešinimas, visuomenės švietimas 2018 metais 

Straipsniai spaudoje - 6, pranešimai seminaruose/konferencijose - 16, dalyvavimas TV laidose - 5, dalyvavimas mokslo festivalyje “Erdvėlaivis žemė” ir kt renginiai.

Apdovanojimai

2010 m. ,,Doktorantas  2010m.“ II vieta, Živilė Petkevičiūtė (Pranskūnienė)

2012 m. ,,Geriausias jaunasis mokslininkas“ II vieta, dr. Jurga Bernatonienė

2015 m.  ,,Jaunasis mokslininkas 2015“ III vieta, dr. Jurga Bernatonienė

2016 m. ,,Jaunasis mokslininkas 2016“ II vieta, dr. Genovaitė Liobikienė

2017 m.  ,,Doktorantas 2017“ II vieta, Ugnė Čižauskaitė

2017 m. ,,Jaunasis mokslininkas 2017“ I vieta, dr. Jurga Bernatonienė

2018 m. Aistė Matulevičiūtė 2 vieta 9-oji tarptautinė konferencija “Farmacijos mokslas ir praktika 2018”

2018 m. Padėkos raštas studentei Brigitai Kontvainytei (vadovė doc. dr. Jurgita Daukšienė) iš UAB Eurovaistinė

2018 m. apgintos daktaro disertacijos: Justė Baranauskaitė, Ugnė Čižauskaitė.

2018 m Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmacininkų (prof. J. Bernatonienės, doc. G. Drakšienėsdokt. L. Pudžiuvelytės, doc. G. Kasparavičienės, doc. Z. Kalvėnienės) sukurtos inovatyvios natūralios kosmetikos priemonės lietuviškų gaminių parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2018“ pelnė aukso medalį kartu su UAB “Valerijono vaistinė”. 

2018 m Katedros doktorantė Justė Baranauskaitė laimėjo II-ą vietą LSMU konkurse “Jaunasis metų mokslininkas 2018”. 

Nuostatai: file:///C:/Users/gintdrak1126/Downloads/ma_ff_vtsfk_nuostatai.pdf

 Adresas: Sukilėlių pr. 13, Kaunas, LT-50166 ; „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, 5 aukštas. Kontaktai:

Kontaktai: https://kontaktai.lsmuni.lt/lt/kontaktai/sarasas?populate=Vaist%C5%B3+technologijos+ir+socialin%C4%97s+farmacijos+katedra

img_01872.jpg (regular, 472x500)

Dėstytojai

Prof. dr. Jurga Bernatonienė - jurga.bernatoniene@lsmuni.lt

Prof. dr. Daiva Majienė - daiva.majiene@lsmuni.lt

Prof. habil. dr. Arūnas Savickas - arunas.savickas@lsmuni.lt

Doc. dr. Algirdas Baranauskas - algirdas.baranauskas@lsmuni.lt

Doc. dr. Gailutė Drakšienė - gailute.draksiene@lsmuni.lt

Doc. dr. Vilma Gudienė - vilma.gudiene@lsmuni.lt

Doc. dr. Zenona Kalvėnienė - - zenona.kalveniene@lsmuni.lt

Doc. dr. Giedrė Kasparavičienė - giedre.kasparaviciene@lsmuni.lt

Doc. dr. Loreta Kubilienė - redakcija@efarmacija.lt; loreta.kubiliene@lsmuni.lt

Doc. dr. Tauras Antanas Mekas - muziejus@lsmuni.lt;

Doc. dr. Raimondas Radžiūnas - raimondas.radziunas@lsmuni.lt

Doc. dr. Saulė Velžienė -  saule.velziene@lsmuni.lt

Doc. dr. Jurgita Daukšienė - jurgita.dauksiene@lsmuni.lt

Doc.. dr. Rima Jūratė Gerbutavičienė - rima.gerbutaviciene@lsmuni.lt

Lekt. dr. Živilė Pranskūnienė  – zivile.pranskuniene@lsmuni.lt

Doc. dr. Vaidas Skyrius - vaidas.skyrius@lsmuni.lt

Lekt. dr. Aurima Stankūnienė - aurima.stankuniene@lsmuni.lt

Asist. Rita Mikalauskienė - rita.mikalauskiene@lsmuni.lt

Asist. Agnė Valinčiūtė Jankauskienė

Asist. Mindaugas Rutalė

Doktorantai:
Paulius Brazauskas
Lauryna Pudžiuvelytė
Inga Matulytė
Agnė Valinčiūtė Jankauskienė

Kiti darbuotojai:

Administratorė Nijolė Savickienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - nijole.savickiene@lsmuni.lt

Lektorė Ugnė Genienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - ugne.geniene@lsmuni.lt

Vyresnioji laborantė Silva Baranauskienė - socpharm@lsmuni.lt

Laborantė Virginija Babrauskienė  - virginija.babrauskiene@lsmuni.lt

Laborantė Birutė Juodeikienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - fps@lsmuni.lt, birute.juodeikiene@lsmuni.lt

Laborantė Genovaitė Lukšienė - socpharm@lsmuni.lt;

Laborantė Egidija Šerpenskienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - fps@lsmuni.lt, egidija.serpenskiene@lsmuni.lt
img_04392.jpg (zoomed, 900x430)