Spausdinti

Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

                          Apie mus
                          LSMU Farmacijos fakultetas
                          Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra
Katedros pedagoginį ir mokslinį personalą sudaro šie etatai: 3,5 et. profesorių, 9,25 et. docentų, 0,5 et lektorių ir 1,25 asistentai. Katedroje šiuo metu studijuoja trys doktorantai. Per pastaruosius penkerius metus sėkmingai doktorantūros studijas baigė penki doktorantai. Katedroje kiekvienais metais magistrinius darbus pasirenka vykdyti ne mažiau kaip 50 studentų.  Katedroje yra vykdomi įvairių farmacinių formų technologinio funkcionalizavimo tyrimai, naudojant inovatyvias technologijas ir modernią aparatūrą. Laukiamas vykdomų darbų rezultatas – kokybiškų farmacijos produktų ir kosmetikos gaminių, aktualių verslui ir draugiškų aplinkai, kūrimas. Katedros dėstytojai, atlikdami sveikatos politikos gairių įgyvendinimo farmacijos sektoriuje tyrimus, dalyvauja LRS, SAM ir VVKT veikloje, diegiant naujus vaistininkų profesinės veiklos aspektus. Naujausios studijų, mokslo ir praktinės žinios perduodamos studentams paskaitų, laboratorinių darbų ir seminarų metu.
                         Katedros istorija
1922 m. Kauno universiteto Medicinos fakultete buvo Farmacijos skyrius. Jam priklausė Farmacijos ir farmakognozijos katedra, kuriai vadovavo prof. P.Raudonikis. 1944 m. įsteigtos trys profilinės specialybės katedros: 1) farmacijos (vėliau pavadinta farmacinės chemijos), 2) botanikos ir farmakognozijos (1944), 3) vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos (1948). Vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos katedros vedėju buvo paskirtas prof. P. Raudonikis, kuris skaitė taip pat ir farmacinio darbo organizacijos kursą. Mirus profesoriui P. Raudonikiui nuo 1950 m. katedros vedėju tapo farm. m. k. E. Kanopka. Tuo metu katedroje, be vedėjo, dirbo tik 2 asistentai. 1953 m., mirus profesoriui K. Grybauskui, farmakognozijos katedra ir vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos katedra buvo sujungtos į vieną farmakognozijos, vaistų formų ir Galeno preparatų technologijos katedrą. Katedros pedagoginio personalo skaičius nebuvo pastovus, nes labai svyravo farmacijos specialybės studentų skaičius (nuo 25 iki 75). Pasikeitus mokymo planams, LTSR Aukštojo ir spec. vidurinio mokslo ministerijos kolegijos nutarimu katedra pavadinta farmakognozijos ir vaistų technologijos katedra, kurioje tuo metu dirbo 2 docentai, 3 vyr. dėstytojai ir 3 asistentai. Buvo dėstomos 4 disciplinos: botanika, farmakognozija, vaistų technologija, farmacinio darbo organizacija ir ekonomika. 1972 m. katedros vedėju buvo išrinktas doc. D. Bernatonis. Tais pačiais metais chem.- farm. fabriko „Sanitas“ vadovybė (direktorius H. Dūdėnas) fabriko patalpose įrengė katedrai mokomąją laboratoriją, kurioje buvo sudarytos visos sąlygos pramoninės vaistų technologijos laboratoriniams darbams atlikti. Nuo 1973 m. farmacinio darbo organizacijos ir ekonomikos disciplina buvo dėstoma farmacinės chemijos katedroje. 1977 m. katedros vedėju buvo išrinkta doc. E. Kaikarienė. 1979 m. profilinės farmacijos katedros buvo perorganizuotos į: 1) vaistų technologijos, farmacinio darbo organizacijos ir ekonomikos katedrą ir 2) farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedrą. Doc. Kaikarienė katedrai vadovavo iki 1987 metų. 1987 metais vedėju buvo doc. D.Bernatonis. 1987-1992 metais katedrai vadovavo prof. A.Gendrolis, o nuo 1992 metų - doc. A.Savickas. 1990 metais katedra neteko mokomosios bazės „Sanite“. 1992 rugsėjo mėnesį katedros personalas pasipildė dalimi panaikintos Provizorių tobulinimo katedros darbuotojų, perimdama šios katedros krūvį - farmacijos specialistų tobulinimą. Iki 1984 metų rugsėjo 1 d. provizoriai buvo tobulinami  KMI farmacijos fakultete. Provizorių tobulinimo kursams vadovavo R.Paulauskas, A.Motiejūnas, V.Kasperavičius, V.Jasinskas. Nuo 1985 m. sausio 1 d. įsteigti gydytojų ir provizorių tobulinimo kursai. Šiuose kursuose sudarytos dvi katedros: elektrostimuliacijos ir provizorių tobulinimo. Provizorių tobulinimo katedrai skirti 8 dėstytojų ir 6 laborantų etatai. Į šią katedrą pervesti Vaistų technologijos ir FDOE, farmacinės chemijos ir farmakognozijos bei farmakologijos katedrų dėstytojai bei laborantai. Katedros vedėju paskirtas R.Pečiūra. Provizorių tobulinimo katedroje buvo organizuoti teminiai tobulinimo ciklai provizoriams-organizatoriams, technologams, analitikams. Nuo 1989 metų provizorių tobulinimo katedroje sudarytos farmakotechnikų tobulinimo grupės. 1992 metais dėl lėšų stokos provizorių tobulinimo katedra panaikinta, farmacijos specialistų tobulinimą perėmė vaistų technologijos, farmacinio darbo organizacijos ir ekonomikos katedra. Farmacijos specialistų tobulinimo kursams tuo metu vadovavo doc. L.K.Švambaris.1993 metais katedra pavadinta Vaistų technologijos ir farmacijos organizavimo katedra. 1950-1996 m. šie katedroje dirbę dėstytojai apgynė kandidatines (nuo 1990 metų - daktaro) disertacijas: E. Kaikarienė (1954), D. Baranauskaitė (1965), G. Pužienė (1967), D. Bernatonis (1968), V. Janulis (1978), A. Savickas (1983), H. Petkevičius (1984), R. Railaitė (1985), R.Radžiūnas (1988), V.Briedis (1990), Ž.Martinėnas (1992), A.Baranauskas (1995), V.Gudienė  (1997), R.J. Gerbutavičienė, L. Kubilienė (2001), G. Drakšienė, K. Ramanauskienė (2002), T.A. Mekas, V. Skyrius (2003),  J. Bernatonienė, A. Inkėnienė (2004), Z. Kalvėnienė, S. Velžienė  (2005), G. Kasparavičienė (2006), J. Grincevičius (2008), J. Daukšienė (2010). 1987 metais daktaro (dabar habil.dr.) disertaciją apgynė prof. A.Gendrolis, 1995 metais habilitacinį darbą - doc. A.Savickas.          
1964 m. katedroje doc. A. Kaikario iniciatyva iš respublikos farmacijos įmonių, vaistinių, farmacininkų buvo pradėta rinkti muziejinę vertę turintieji daiktai, kurie sudarė pagrindą 1975 m. įrengtam farmacijos muziejui. Nuo 1979 m. farmacijos muziejus priklausė katedrai ir naudojamas kaip bazė studentų mokymo procesui.
2005 03 09 katedros pavadinimas pakeistas (iš Vaistų technologijos ir farmacijos organizavimo katedros į Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra) Rektoriaus įsakymu Nr. V-70, remiantis Senato nutarimu iš 2005 02 11.
 Katedros vedėja:
Prof. dr. Jurga Bernatonienė - jurga.bernatoniene@lsmuni.lt; tel.: 32 83 04, 5604;
Katedros studijų administratorius:
Gintautas Drakšas - gintautas.draksas@lsmuni.lt; tel.: 32 72 54, 5613.
img_0192.jpg (zoomed, 900x600)
Katedros veiklos tema:
Vaistų technologijų kūrimo, tobulinimo, ir farmacinės veiklos taikymo prie šiuolaikinių kokybės pokyčių tyrimas. Temos vadovė: katedros vedėja prof. Jurga Bernatonienė.

Studijos
Privalomi dalykai
 • Modulis: Sveikatos priežiūros pagrindai (2 kursas, 3-4 sem.)
 • Farmacinės technologijos (2 kursas, 4 sem., 3 kursas, 5 sem.)
 • Farmacijos raida (3 kursas, 5-6 sem.)
 • Farmacijos rinkodara (3 kursas, 5 sem.)
 • Mokslinių tyrimų praktika (3 kursas, 6 sem.)
 • Socialinė farmacija (4 kursas, 7-8 sem.)
 • Farmacijos pramonės technologijos (4 kursas, 7-8 sem.)
 • Farmacinė rūpyba (5 kursas, 9 sem.)
 • Farmacinė ekonomika (5 kursas, 9 sem.)
 • Modulis Farmacijos profesinė praktika (5 kursas, 9-10 sem.)
 • Magistro baigiamasis darbas, (3 kursas, 7-8 sem., 4 kursas, 9-10 sem.) 
Pasirenkami dalykai
 • Marketingo pagrindai (2 kursas, 3 sem.)
 • Lyderystė farmacijoje (2 kursas, 3 sem.)
 • Medicina ir farmacija mene (3 kursas, 5 sem.)
 • Saugių kosmetikos gaminių kūrimas (4 kursas, 8 sem.)
 • Komunikacija ir konfliktinių situacijų valdymas visuomenės vaistinėse (5 kursas, 9 sem.)

   Šios programos 2019 metais patvirtintos SPK ir FF taryboje. Pastaba: nuo šiol programos bus tvirtinamos tik SPK.

                         Studentų, vykdančių baigiamuosius darbus, skaičius 2019 m
Katedroje studentai pasirinko rengti baigiamąjį darbą: „Farmacija“, IV k - 36 magistrantai,  „Farmacija“, V k. - 23 magistrantai.

                          Podiplominės studijos
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Podiplominių studijų centras veikia bendradarbiaudamas su Universiteto struktūriniais ir funkciniais padaliniais, Lietuvos ir užsienio šalių juridiniais asmenimis. Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedroje yra podiplominių studijų centro padalinys.

Programa ,,Socialinės farmacijos ir farmakologijos naujienos“   kodas  LSMU PSC sistemoje ,,Medas” KMU383Programa ,,Trumpas socialinės farmacijos ir farmakologijos naujienų kursas “   kodas LSMU PSC  sistemoje ,,Medas” KMU388.

Daugiau: http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/studijos/podiplomines-studijos/

                   Mokslinių konferencijų ir kitų mokslinių renginių organizavimas 

1. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija ,,Šiuolaikinė farmacija: lūkesčiai, iššūkiai ir idėjos. 2019 m. pavasaris“
2. Contemporary pharmacy: ISSUES, challenges and expectations”;
3. 10th International Pharmaceutical Conference „Science and Practice 2019;
4. Šiuolaikinė farmacija: lūkesčiai, iššūkiai ir idėjos. 2019 m. pavasaris.“ (tarptautinė mokslinė praktinė konferencija) ;
5. Šiuolaikinė farmacija: lūkesčiai, iššūkiai ir idėjos. 2019 m. ruduo.“ (tarptautinė mokslinė praktinė konferencija) ;
6. Farmacijos produktų sauga: maisto papildai, vaistiniai preparatai, odos gaminiai. 2019 ; m. ruduo. (nuotolinė mokslinė praktinė konferencija) ;
7. Farmacijos mokslas ir praktika 2019. (tarptautinė mokslinė praktinė konferencija)
8.Kompleksinė pagalba sergančiam vėžiu: vaistininko ir gydytojo patarimai (tarptautinė nuotolinė mokslinė praktinė konferencija);
9. Farmacijos aktualijos Kaune ir Vilniuje. (mokslinės praktinės konferencijos farmacijos specialistams)
10th International Pharmaceutical Conference „Science and Practice 2019” .


                                   Mokslinių tyrimų kryptys, plėtra
Mokslinių tyrimų kryptys yra naujų farmacijos produktų ir odos priežiūrai skirtų gaminių kūrimas, naujų preparatų receptūrų ir technologijų paieška. Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą sudaro trys veiklos sritys: fundamentiniai moksliniai tyrimai,  taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra. Plėtojami moksliniai tyrimai, siekiant sukurti kokybiškus farmacijos produktus ir kosmetikos gaminius, aktualius verslo poreikiams ir palankius aplinkai. Tyrimų metu siekiama nustatyti vaistinių, augalinės kilmės ir pagalbinių medžiagų, naudojamų kietųjų, skystųjų ir puskiečių vaistų formų bei kosmetikos gaminių gamybai, įtaką technologiniam funkcionalizavimui, susiformavusių sistemų savybėms bei struktūrai, siekiant pagrįsti inovatyvaus farmacijos produkto receptūrą ir technologiją. Sukurtų farmacijos produktų inovatyvumui įvertinti siekiama pritaikyti neinvazinius mikroskopinius metodus. Diegiant pažangias technologijas, siekiama ekologizuoti gamybą, skatinti gamybos produktyvumo augimą, kuris svarbus ir vaistų pramonei. Vienas pagrindinių gamybos ekologizavimo būdų yra ekologiškos žaliavos naudojimas bei ekologinio ženklo įdiegimas gamybos įmonėse.
Farmacinės rūpybos elementų taikymas farmacijos praktikoje, vaistų vartojimo problemų  tyrimai, etnofarmacinių preparatų, senųjų vaistų receptūrų analizė ir pritaikymas šiuolaikiniai praktikai  - pagrindinės mokslinių tyrimų socialinėje farmacijoje kryptys. Atliekami farmacinės rūpybos tyrimai teikia rekomendacijas kaip gerinti farmacinę paslaugą ir jos teikimą pacientams, užtikrinant saugų ir racionalų vaistų vartojimą. Etnofarmaciniai tyrimai bei senųjų receptūrų analizė teikia įžvalgas, naujų vaistų kūrimui ir vystymui. 

                                      MOKSLINĖ VEIKLA 

                                      Moksliniai tyrimai 

         Padalinio atliekama mokslinių tyrimų pagrindinė tema (kryptis): Vaistų technologijų kūrimo, tobulinimo, ir farmacinės veiklos taikymo prie šiuolaikinių kokybės pokyčių tyrimas  ............................................................................................................................................................................................. 

                      Mokslinės veiklos rezultatai per 2019 m  

Katedros publikacijos už pastaruosius 5 metus:   katedros publikacijas žiūrėti čia.                 

 
Vykdomi (vykdyti 2019 metais) moksliniai projektai

- Projektas "UAB "Birštono mineraliniai vandenys" ir Ko

- investicijų skatinimas į MTEP veiklas, kuriant inovatyvius produktus" (Nr. J05-LVPA-K-03-0117) ;Akies mikrocirkuliacijos pokyčių, reikšmingų diagnozuojant ir gydant žmogaus organizmo kritines būkles, nustatymas ir parametrizavimas;

„UAB „AKVAVITA“ investicijų į MTEP veiklas skatinimas, kuriant inovatyvius produktus gėrimų pramonėje“ (Nr. J05-LVPA-K-03-0117; 

Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (Eunutritech) Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0062. 

                       DOKTORANTŪRA IR STUDENTŲ MOKSLINĖ VEIKLA 

       Doktorantai : Inga Matulytė ; Lauryna Pudžiuvelytė ; Agnė Valinčiūtė-Jankauskienė. Apgynė daktaro disertaciją 2014-2018 m: Rasa Kalėdaitė, Edita Kizevičienė, Aurima Stankūnienė, Ugnė Čižauskaitė. Apgynė daktaro disertaciją 2019 metais Justė Baranauskaitė , tema Technologinių veiksnių įtaka miltelių su raudonėlių (Origanum onites L.) žolės ekstraktu fizikomechaninėms savybėms ir veikliųjų junginių atpalaidavimui iš kapsulių

       Studentų dalyvavimas mokslinėje veikloje 
      Parengti ir išleisti vadovėliai, mokymo priemonės, metodiniai leidiniai,  per 2019 m. 
Inicijuotos Lietuvos ir užsienio partnerystės katedroje
       

                                     FAKULTETO VEIKLŲ VIEŠINIMAS / VISUOMENINĖ VEIKLA 

Bendradarbiavimas su mokyklomis 


Dalyvavimas SAM, Farmacijos departamento prie SAM, VVKT ir kitų įstaigų veiklose, formuojant nacionalinę sveikatos politiką, didinant vaistininko prestižą šiuolaikinėje visuomenėje
 

Mokslo populiarinimas, fakulteto veiklų viešinimas, visuomenės švietimas. Apdovanojimai. 

-Katedros doktorantė Lauryna Pudžiuvelytė laimėjo II-ą vietą LSMU konkurse “Jaunasis metų mokslininkas 2019”; 

-Vilma Gudienė mokslinio žurnalo redakcinės komisijos narė Acta medico-historica Rigensia (AMHR); 

-ES intelektinės nuosavybės tarnybos registracijos pažymėjimas SCI, skirtas katedroje kuriamų produktų (šampūno ir kondicionieriaus) prekės ženklo apsaugai 
(
https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic/1+1+1+1/100+100+100+100/SCI%20FOR%20HAIR) . 

 Kiti apdovanojimai
2010 m. ,,Doktorantas  2010m.“ II vieta, Živilė Petkevičiūtė (Pranskūnienė)
2012 m. ,,Geriausias jaunasis mokslininkas“ II vieta, dr. Jurga Bernatonienė
2015 m.  ,,Jaunasis mokslininkas 2015“ III vieta, dr. Jurga Bernatonienė
2016 m. ,,Jaunasis mokslininkas 2016“ II vieta, dr. Genovaitė Liobikienė
2017 m.  ,,Doktorantas 2017“ II vieta, Ugnė Čižauskaitė
2017 m. ,,Jaunasis mokslininkas 2017“ I vieta, dr. Jurga Bernatonienė
2018 m. Aistė Matulevičiūtė 2 vieta 9-oji tarptautinė konferencija “Farmacijos mokslas ir praktika 2018”
2018 m. Padėkos raštas studentei Brigitai Kontvainytei (vadovė doc. dr. Jurgita Daukšienė) iš UAB Eurovaistinė
2018 m. apgintos daktaro disertacijos: Justė Baranauskaitė, Ugnė Čižauskaitė.
2018 m Lietuvos sveikatos mokslų universiteto farmacininkų (prof. J. Bernatonienės, doc. G. Drakšienėsdokt. L. Pudžiuvelytės, doc. G. Kasparavičienės, doc. Z. Kalvėnienės) sukurtos inovatyvios natūralios kosmetikos priemonės lietuviškų gaminių parodoje „Rinkis prekę lietuvišką 2018“ pelnė aukso medalį kartu su UAB “Valerijono vaistinė”. 
2018 m Katedros doktorantė Justė Baranauskaitė laimėjo II-ą vietą LSMU konkurse “Jaunasis metų mokslininkas 2018”. 
2019 m Katedros doktorantė Lauryna Pudžiuvelytė laimėjo II-ą vietą LSMU konkurse “Jaunasis metų mokslininkas 2019”
Adresas: Sukilėlių pr. 13, Kaunas, LT-50166 ; „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, 5 aukštas.
Kontaktai: 
Prof. dr. Jurga Bernatonienė - jurga.bernatoniene@lsmuni.lt
Prof. dr. Loreta Kubilienė - loreta.kubiliene@lsmuni.lt
Prof. dr. Daiva Majienė - daiva.majiene@lsmuni.lt
Prof. habil. dr. Arūnas Savickas - arunas.savickas@lsmuni.lt
Doc. dr. Algirdas Baranauskas - algirdas.baranauskas@lsmuni.lt
Doc. dr. Gailutė Drakšienė - gailute.draksiene@lsmuni.lt
Doc. dr. Vilma Gudienė - vilma.gudiene@lsmuni.lt
Doc. dr. Zenona Kalvėnienė - - zenona.kalveniene@lsmuni.lt
Doc. dr. Giedrė Kasparavičienė - giedre.kasparaviciene@lsmuni.lt
Doc. dr. Tauras Antanas Mekas - muziejus@lsmuni.lt
Doc. dr. Raimondas Radžiūnas - raimondas.radziunas@lsmuni.lt
Doc. dr. Saulė Velžienė -  saule.velziene@lsmuni.lt
Doc. dr. Jurgita Daukšienė - jurgita.dauksiene@lsmuni.lt
Doc. dr. Rima Jūratė Gerbutavičienė - rima.gerbutaviciene@lsmuni.lt
Doc. dr. Živilė Pranskūnienė  – zivile.pranskuniene@lsmuni.lt
Doc. dr. Vaidas Skyrius - vaidas.skyrius@lsmuni.lt
Lekt. dr. Aurima Stankūnienė - aurima.stankuniene@lsmuni.lt
Asist. Rita Mikalauskienė - rita.mikalauskiene@lsmuni.lt
Asist. Agnė Valinčiūtė Jankauskienė - Agne.Valinciute-Jankauskiene@lsmu.lt
Doktorantai:
Lauryna Pudžiuvelytė
Inga Matulytė
Agnė Valinčiūtė Jankauskienė
Kiti darbuotojai:
Lektorė Ugnė Genienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - ugne.geniene@lsmuni.lt
Vyresnioji laborantė Silva Baranauskienė - socpharm@lsmuni.lt
Laborantė Virginija Babrauskienė  - virginija.babrauskiene@lsmuni.lt
Laborantė Birutė Juodeikienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - fps@lsmuni.lt, birute.juodeikiene@lsmuni.lt
Laborantė Egidija Šerpenskienė (farmacijos specialistų pasitobulinimo kursai) - fps@lsmuni.lt, egidija.serpenskiene@lsmuni.lt