Spausdinti

Vaistų chemijos katedra

LSMU  Farmacijos fakultetas
Vaistų chemijos katedra
Adresas: Sukilėlių pr. 13, Kaunas
Kontaktai

Apie mus

1922 m. buvo atidarytas Lietuvos (Kauno) universitetas (nuo1930 m. Vytauto didžiojo universitetas), kurio Medicinos fakultete buvo keturi skyriai, jų tarpe ir Farmacijos skyrius. Farmacijos skyriuje buvo tik viena bendra Farmacijos ir farmakognozijos katedra, kurią įkūrė ir kuriai  ilgą laiką (iki 939 m.), vadovavo prof. Petras Raudonikis. 1932 m., baigus statyti Medicinos fakulteto rūmus (A.Mickevičiaus g. 9), trečiajame aukšte buvo įrengtos patalpos Farmacijos ir farmakognozijos katedrai.1944 m. atkūrus Kauno universitetą, ši katedra buvo reorganizuota ir įsteigtos dvi profilinės katedros: Farmacijos (vėliau pavadintos Farmacinės chemijos) bei Botanikos ir farmakognozijos. Farmacinės chemijos katedrai ilgą laiką, nuo1939 m. iki pat savo mirties 1957 m., vadovavo prof. B. Šiaulis. 1957-1972 m. katedrai vadovavo doc. V. Brasiūnas. 1972-1983 m. doc. E.Tarasevičius. 1978-2008 m. vėl buvo sukurta Farmacinės chemijos ir Farmakognozijos k-ra, kuriai 1983-1987 m. laikotarpiu vadovavo doc. P.Vainauskas, 1987-1993 m. doc. F.Malinauskas, 1993-2008 m. prof. V. Janulis. 2008 m.  Farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedra buvo dar kartą reorganizuota  į dvi katedras, Farmakognozijos ir Vaistų chemijos, o 2008-2017 m. Vaistų chemijos katedrai vadovavo prof. H. Rodovičius. Nuo 2018 m. Vaistų chemijos katedros vedėja yra prof. R. Morkūnienė.

Katedros darbuotojai apgynė mokslų daktaro disertacijas: Lvovo medicinos institute E. Tarasevičius 1967 m., Maskvos medicinos institute R. Bernatonienė 1977 m., Kijevo universitete H. Rodovičius 1984 m., Charkovo Sąjunginiame vaistų chemijos ir technologijos mokslo tyrimo institute F. Malinauskas 1987 m., Maskvos tiksliosios cheminės technologijos institute V. Brusokas 1988 m., Kauno medicinos universitete A. Dagilytė 2001 m., V. Petrikaitė 2007 m., R. Benetis 2009 m. ir A. Špadienė  2015m. Habilituoto mokslo daktaro disertaciją apgynė E. Tarasevičius 1990 m. Maskvos medicinos akademijoje.

Studijos

Privalomi dalykai Vientisųjų studijų programa „Farmacija“:

Farmacinė chemija FF 2 ir 3 kurso studentams;

Mokslinių tyrimų praktika FF 3 kurso studentams;

Vaistų chemija FF 4 kurso studentams;

Modulio „Farmacinių preparatų kūrimas“ dalys Vaistų kokybė / Vaistų metabolizmas FF 5 kurso studentams;

Vaistų analizės vaistinėje praktikos organizavimas ir vertinimas FF 5 kurso studentams;

Baigiamasis magistro darbas FF 5 kurso studentams.

Pasirenkami dalykai: „Vaistinių medžiagų kūrimas „Sąveikos tarp antibiotikų, bakterijų ir makroorganizmo, ypatumai“.

I pakopos studijų programa „Medicininė ir veterinarinė biochemija“ (Medicinos fakultetas):

Farmacinė biochemija 3 kurso studentams

KTU-LSMU jungtinės magistrantūros studijų programa „Medicininė chemija“:

Modulio „Farmakognozija ir farmacinė chemija“ dalykas „Farmacinė chemija“ 1 kurso studentams

Mokslinių tyrimų kryptys

Biologiškai aktyvių junginių paieška ir poveikio ląstelių kultūroms tyrimas; biologiškai aktyvių heterociklinių junginių sintezė ir aktyvumo tyrimai; vaistų ir jų metabolitų poveikio žmogui ir mikrobiotai tyrimai; augalinių preparatų ir cheminių medžiagų antioksidacinio, priešmikrobinio ir priešvėžinio  aktyvumo  tyrimai.

Vykdyti moksliniai projektai 2014-2019 metais:

LMT finansuojamas projektas  SVE-06/2014 „Daugiamečiai pupiniai augalai – pridėtinės vertės ingredientų šaltinis funkciniam maistui“ kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru ir Vilniaus universitetu. Projekto pradžia: 2014-04-01. Projekto pabaiga: 2015-12-31. Projekto vertė tenkanti LSMU 100 000 Lt. (28962 Eur).

„Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, vykdomo pagal finansavimo ir administravimo sutartį  Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003, pasirašytą 2011 m. lapkričio 30 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokslo tarybos, veiklą.

Praktikos tema: „Naujų 4-imidazolinono junginių sintezė“. 2014 m.  Studentas E. Kupriūnas, vadovas prof. H. Rodovičius. Projekto vertė 1875 Lt. (543 Eur).

Praktikos tema: „Nitrotiofeno darinių priešvėžinio aktyvumo tyrimas“. 2014 m. Studentė A. Ruminaitė, vadovė prof. V. Petrikaitė. Projekto vertė 2500 Lt (724 Eur.).

LSMU Mokslo fondo projektas „Naujų 4-tiazolinono, 4-imidazolinono junginių sintezė, jų priešvėžinio aktyvumo tyrimas“. Projekto pradžia: 2015-01. Projekto pabaiga: 2015-12. Projekto vertė 10 000 Lt. (2896 Eur).

KTU-LSMU bendras projektas „Ultragarso įtaka priešvėžinių vaistų efektyvumui įvairių tipų ląstelių 3D kultūrose“. Projekto pradžia: 2017-04-01. Projekto pabaiga: 2017-12-31. Projekto vadovė (LSMU) prof. V. Petrikaitė. Projekto vertė 10000 Eur.

UAB ,,ProBioSanus mokslinių tyrimų tiekimo sutartis „Kokybinė probiotinių bakterijų Bacillus ir Lactobacillus sp metabolitų analizė“ pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 012.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ . Paslaugos suteikimo terminas 2017.09.01 – 2018.02.28. Vertė 4000 Eur.

Bendradarbiaujama Neuromokslų instituto projekte „Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui (EXOTARGET)“, finansuojamas pagal 01.2.2-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“. 2017-2021. Projekto vadovė dr. Aistė Jekabsone, projekto vertė 499 872,20 Eur. Projekto vykdytojai prof. R. Morkūnienė.

LSMU- KTU projektas „o-Chinonmetidų generavimas ir jų konjugatų bei metabolitų tyrimai Saccharomyces cerevisiae Lag ir Log fazėse“ (CHINONMETIDAS). Vadovė  R.Morkūnienė, L. Šlepikas. Finansavimo šaltinis LSMU mokslo fondas, 2019 m.

Bendradarbiaujama Kardiologijos instituto Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 01.2.2-LMT- K-718-01-0038 „Point-of-care metodas tikagreloro farmakogenomikai (OPTOGEN)“, vykdytojas V. Tatarūnas. Finansavimo šaltinis LMT SMART projektų lėšos.

Bendradarbiaujama Neuromokslų instituto bilateraliniame Lietuva – Japonija mokslo projekte “Alzheimerio ligos molekulinių veiksnių tyrimai: užląstelinio tau, beta amiloido ir neurouždegimo ryšys”, INFLAMTAU, Lietuvos mokslo taryba. Finansavimo šaltinis LMT. 2018-2020. Projekto vadovė R. Morkūnienė.

Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

LSMU Neuromokslų institutas, LSMU Kardiologijos institutas, LSMU Biochemijos katedra, VU Gyvybės mokslų centras, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM,

Prof. Vytas Martynaitis, Organinės chemijos katedra, KTU,

Prof. Emilio Clementi, Milano universitetas (Italija),

Prof. Victoriya Georgiyants, Charkovo Nacionalinio farmacijos universiteto Farmacinės chemijos katedros vedėja (Ukraina),

Prof. W. Miltyk, Farmacinės ir biofarmacinės analizės departamentas, Balstogės Medicinos universitetas (Lenkija)

UAB „SynHet“, UAB Ferentis, UAB “Aconitum” (Rima Balanaškienė)

Nuostatai

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/6255/ma_ff_vchk_nuostatai.pdf