Spausdinti

Vaistų chemijos katedra

LSMU  Farmacijos fakultetas
Vaistų chemijos katedra
Adresas: Sukilėlių pr. 13, Kaunas
Kontaktai

Apie mus

1922 m. buvo atidarytas Lietuvos (Kauno) universitetas (nuo1930 m. Vytauto didžiojo universitetas), kurio Medicinos fakultete buvo keturi skyriai, jų tarpe ir Farmacijos skyrius. Farmacijos skyriuje buvo tik viena bendra Farmacijos ir farmakognozijos katedra, kurią įkūrė ir ilgą laiką, iki išėjimo į pensiją1939 m., vadovavo prof. Petras Raudonikis.1932 m., baigus statyti Medicinos fakulteto rūmus (A.Mickevičiaus g. Nr. 9), trečiajame aukšte buvo įrengtos patalpos Farmacijos ir farmakognozijos katedrai.1944 m. atkūrus Kauno universitetą, ši katedra buvo reorganizuota ir įsteigtos dvi profilinės katedros: Farmacijos (vėliau pavadintos Farmacinės chemijos) bei Botanikos ir farmakognozijos. Farmacinės chemijos katedrai ilgą laiką, nuo1939 m. iki pat savo mirties1957 m., vadovavo prof. B. Šiaulis.1957-1972 m. katedrai vadovavo doc. V. Brasiūnas.1972-1983 m. doc. E.Tarasevičius,1983-1987 m. doc. P.Vainauskas,1987-1993 m. doc. F.Malinauskas,1993-2008 m. prof. V. Janulis. Nuo2008 m., reorganizavus Farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedrą į dvi katedras, Farmakognozijos katedrai vadovauja prof. V. Janulis, o Vaistų chemijos katedrai prof. H. Rodovičius.

Katedros darbuotojai apgynė mokslų daktaro disertacijas: Lvovo medicinos institute E.Tarasevičius1967 m., Maskvos medicinos institute R.Bernatonienė1977 m., Kijevo universitete H.Rodovičius1984 m., Charkovo Sąjunginiame vaistų chemijos ir technologijos mokslo tyrimo institute F.Malinauskas1987 m., Maskvos tiksliosios cheminės technologijos institute V. Brusokas1988 m., Kauno medicinos universitete A. Dagilytė2001 m., V. Petrikaitė2007 m. ir R.Benetis2009 m. Habilituoto mokslo daktaro disertaciją apgynė E. Tarasevičius1990 m. Maskvos medicinos akademijoje.

Studijos

Privalomi dalykai

 • Farmacinė chemija FF 2 ir 3 kurso studentams;
 • Mokslinių tyrimų praktika FF 3 kurso studentams;
 • Vaistų chemija FF 4kurso studentams;
 • Vaistų kokybė / Vaistų metabolizmas FF 5 kurso studentams;
 • Vaistų analizės vaistinėje praktikos organizavimas ir vertinimas FF 5 kurso studentams;
 • Baigiamasis magistro darbas FF 5 kurso studentams.
 • Farmacinė biochemija MF MVB programos 3 kurso studentams
 • MODULIS „Farmakognozija ir farmacinė chemija“ studijų dalykas „Farmacinė chemija“ (KTU-LSMU jungtinės magistrantūros studijų programos „Medicininė chemija“ 1 kurso studentams)

 Pasirenkami dalykai

 • Vaistinių medžiagų kūrimas

  Mokslinių tyrimų kryptys

 • Naujų biologiškai aktyvių medžiagų sintezė ir analizė. Atliekama naujų biologiškai aktyvių junginių sintezė, nustatoma jų cheminės struktūros sąryšis su farmakologiniu veikimu.
 • Augalinių preparatų ir cheminių medžiagų antioksidacinio, priešmikrobinio ir priešvėžinio aktyvumo tyrimai. Parenkamos sąlygos optimaliai veikliųjų medžiagų ekstrakcijai iš augalinės žaliavos, nustatomas ekstraktų ir cheminių medžiagų antioksidacinis aktyvumas, poveikis bakterijoms ir grybeliams, atliekami tyrimai vėžinių ląstelių kultūrose.
 • Vaistinių medžiagų aktyvumo ir skvarbos tyrimai vėžio ląstelių 2D ir 3D kultūrose. Tiriamas augalinių preparatų bei cheminių junginių poveikis vėžio ląstelių gyvybingumui ir jų skvarba monosluoknsiu augančiose ląstelių kultūrose bei jų sferoiduose (3D kultūrose), nustatomas poveikis ląstelių kamieniškumui, migracijai ir invazijai.
 • Funkcionalizuotų nanoformuluočių kūrimas tikslinei vėžio terapijai. Modeliuojamos vaistinių medžiagų nanoformuluotės, kurios selektyviai atakuotų vėžio ląsteles, tiriamas jų stabilumas, veikliosios medžiagos atpalaidavimas bei aktyvumo tyrimai 2D ir 3D modelinėse sistemose.

Projektai 2010 - 2017

 • 2009 10 01 – 2011 09 30 katedros darbuotoja V. Petrikaitė dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamoje podoktorantūros stažuotėje Biotechnologijos institute. Stažuotės vadovas – prof. D. Matulis. Podoktorantūros tyrimų tema: „Žmogaus Hsp90 šaperono slopiklių farmakokinetinių savybių, toksiškumo bei priešvėžinio aktyvumo tyrimas“. Projekto vertė – 149 854 Lt (43400 Eur.).
 • 2014-2015 m. katedra vykdė LMT finansuojamą projektą  SVE-06/2014 „Daugiamečiai pupiniai augalai – pridėtinės vertės ingredientų šaltinis funkciniam maistui“ kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru ir Vilniaus universitetu. Projekto pradžia: 2014-04-01. Projekto pabaiga: 2015-12-31. Projekto vertė tenkanti LSMU 100 000 Lt. (28962 Eur).
 • 2014 02 24 – 05 24 katedros vedėjas prof. H. Rodovičius vadovavo studento E. Kupriūno mokslinei praktikai. Praktikos tema: „Naujų 4-imidazolinono junginių sintezė“. Praktika buvo vykdoma įgyvendinant Tarybos projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, vykdomo pagal finansavimo ir administravimo sutartį  Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003, pasirašytą 2011 m. lapkričio 30 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokslo tarybos, veiklą – studentų moksliniai tyrimai (laisvu nuo studijų metu). Projekto vertė 1875 Lt. (543 Eur).
 • 2014 m. katedros darbuotoja doc. V. Petrikaitė vadovavo studentės A. Ruminaitės mokslinei praktikai. Praktikos tema: „Nitrotiofeno darinių priešvėžinio aktyvumo tyrimas“. Praktika vykdoma pagal LMT  projektą „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, pagal 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“, vykdomą pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-003, pasirašytą 2011 m. lapkričio 30 d. tarp Europos socialinio fondo agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokslo tarybos. Projekto vertė 2500 Lt (724 Eur.).
 • 2015 m. katedros doktorantas Jonas Salys vykdė LSMU Mokslo fondo projektą „Naujų 4-tiazolinono, 4-imidazolinono junginių sintezė, jų priešvėžinio aktyvumo tyrimas“. Projekto pradžia: 2015-01. Projekto pabaiga: 2015-12. Projekto vertė 10 000 Lt. (2896 Eur).
 • KTU-LSMU bendras projektas „Ultragarso įtaka priešvėžinių vaistų efektyvumui įvairių tipų ląstelių 3D kultūrose“. Projekto vadovas iš LSMU pusės – prof. V. Petrikaitė. Projekto pradžia: 2017-04-01. Projekto pabaiga: 2017-12-31. Projekto vertė, tenkanti LSMU – 10000 Eur.
 • UAB ,,ProBioSanus mokslinių tyrimų tiekimo sutartis „Kokybinė probiotinių bakterijų Bacillus ir Lactobacillus sp metabolitų analizė“ pagal ES fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę Nr. 012.1-MITA-K-824 „Inovaciniai čekiai“ . Paslaugos suteikimo terminas 2017.09.01 – 2018.02.28. Vertė 4000 Eur.

Šiuo metu įgyvendinami projektai

 • Katedros doktorantė M. Paškevičiūtė vykdo LSMU Mokslo fondo finansuojamą projektą „Transporto į ląstelę moduliatorių pritaikymas pagerinti doksorubicino ir jo pagilintos formos patekimą į 2D ir 3D ląstelių kultūras“. Projekto pradžia: 2018-01-01. Projekto pabaiga: 2018-12-31. Projekto vertė 2897 Eur.
 • Katedros doktorantė I. Januškevičienė vykdo LSMU Mokslo fondo finansuojamą projektą „Trigubai neigiamo krūties vėžio ląstelių populiacijų jautrumo priešvėžiniams vaistams 2D ir 3D kultūrose skirtumai“. Projekto pradžia: 2018-01-01. Projekto pabaiga: 2018-12-31. Projekto vertė 2897 Eur.
 • Katedros darbuotoja prof. V. Petrikaitė ir doktorantė I. Januškevičienė dalyvauja moksliniame projekte „Egzosomų pritaikymas tiksliniam vaistų pristatymui (EXOTARGET)“, finansuojamame pagal 01.2.2-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“. Projekto vadovė – dr. Aistė Jekabsone, projekto vertė 499 872.20 Eur.
 • Prof. V. Petrikaitė vadovauja studentės U. Endriulaitytės vasaros mokslinei praktikai. Praktikos tema: „Naujų kinazių slopiklių antimetastazinio aktyvumo in vitro įvertinimas“.

Projekto tikslas – ištirti naujų kinazių slopiklių antimetastazinį aktyvumą (poveikį navikinių ląstelių migracijai ir invazijai) in vitro modeliuose. Vykdant projektą, tiriami kinazių slopikliai, savo struktūra panašūs į patvirtintą vaistinį junginį sunitinibą, vartojamą gydyti neoperuojamus arba metastazavusius virškinamojo trakto, kasos ir inkstų navikus. Bus taikomi naujoviški erdviniai (3D) migracijos ir invazijos modeliai, kurie imituoja realias vėžio mikroaplinkos sąlygas. Tikimasi, kad nauji sukurti sunitinibo analogai bus aktyvesni už sunitinibą vėžio migracijos ir invazijos modeliuose in vitro.

Finansavimo šatinis - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto "Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Projekto vertė 1893,07 Eur.

Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su kitomis Farmacijos fakulteto katedromis bei Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis:

Dr. Kristina Rysevaitė, Prof. Dainius Pauža, LSMU Anatomijos institutas

Dr. Julius Liobikas, Dr. Aistė Jekabsonė, LSMU Neuromokslų institutas

Prof. Dalė Vieželienė, LSMU Biochemijos katedra

Prof. Renaldas Raišutis, Dr. Kristina Andrėkutė, KTU Prof. K. Baršausko Ultragarso mokslo institutas

Dr. Daumantas Matulis, GMC Biotechnologijos instituto Biotermodinamikos ir vaistų tyrimo laboratorija

Dr. Linas Mažutis, GMC Biotechnologijos instituto Mikroskysčių technologijų skyrius

Dr. Rūta Aldonytė, UAB Ferentis

Prof. Helder A. Santos, Helsinkio universiteto Farmacinių nanotechnologijų ir cheminių mikrosistemų padalinys (Suomija)

Dr. Artūras Žiemys, Hjustono Metodistų tyrimo instituto Nanomedicinos padalinys (JAV)

Prof. Rytis Prekeris, Kolorado universiteto Ląstelės ir vystymosi biologijos padalinys (JAV)

Prof. Eugene Jansen, Visuomenės sveikatos ir aplinkos institutas (Nyderlandai)

Apdovanojimai

2017 m. prof. V.Petrikaitė LSMU konkurse „2017 m. geriausias jaunasis mokslininkas“ laimėjo 3-iąją vietą.

2016 m. doc. V.Petrikaitė gavo LSMU Mokslo fondo paramą mokslinei stažuotei Kolorado universitete.

2014 m. doc. V.Petrikaitė laimėjo Baltijos Amerikos Laisvės fondo (BAFF) stipendiją vienerių metų mokslinei stažuotei JAV.

2012 m. doc. V.Petrikaitė gavo COST veiklos TD0905 paramą mokslinei stažuotei Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL), Barselona.

2010 m. doc. V.Petrikaitė apdovanota LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir Kauno Mero padėkomis už puikų moksleivių Vaivos ir Guodos Radavičiūčių paruošimą 22-ajam ES Jaunųjų mokslininkų konkursui (Lietuvoje laimėta 1-oji vieta).

2005 m. lekt. V.Petrikaitė gavo Europos Farmacijos Asociacijos apdovanojimą už profesionalumą ir nuopelnus klinikinės farmacijos srityje.

2005 m. dokt. V.Petrikatė apdovanota LSMU Rektoriaus Prof. Remigijaus Žaliūno vardine stipendija už puikius akademinius pasiekimus.

2004 m. dokt. V.Petrikaitė gavo Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo stipendiją doktorantūros studijoms už gerus akademinisu pasiekimus.

2001 m. magistrantė V.Petrikaitė apdovanota vardine L.Stašionienės fondo stipendija už puikius pasiekimus farmacijoje.

 

Nuostatai

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/6255/ma_ff_vchk_nuostatai.pdf

Adresas (bendras)

LSMU MA FF Vaistų chemijos katedra, Sukilėlių pr. 13, 50162 Kaunas

 

Kontaktai

LSMU Medicinos akademija, Farmacijos fakulteto Vaistų chemijos katedra tel. (+370)327316, el. p. vaistu.chemija@lsmuni.lt

 

Hiliaras Rodovičius, prof., dr.
Katedros vedėjas
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5610)
El. paštas: hiliaras.rodovicius@lsmuni.lt

Daiva Juodžiukynienė
Studijų administratorė
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: daiva.juodziukyniene@lsmuni.lt

Vilma Petrikaitė, prof., dr.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: vilma.petrikaite@lsmuni.lt
Interneto svetainė: https://www.researchgate.net/profile/Vilma_Petrikaite

Raimondas Benetis, doc., dr.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: raimondas.benetis@lsmuni.lt
 
Audronė Dagilytė, lekt., dr.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: audrone.dagilyte@lsmuni.lt
 
Indrė Januškevičienė, asist.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: indre.januskeviciene@lsmuni.lt
 
Eligijus Kupriūnas, asist.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: eligijus.kupriunas@fc.lsmuni.lt
 
Miglė Paškevičiūtė, asist.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: migle.paskeviciute@lsmuni.lt
 
Liudas Šlepikas, asist.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: liudas. slepikas@fc.lsmuni.lt
 
Virgilijus Žitkevičius, asist.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: virgilijus.zitkevicius@lsmuni.lt