Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinė sąjunga

LSMU profesinė sąjunga

lsmuprofesinsjunga.png (regular, 500x281) 

 

LSMU PROFESINĖ SĄJUNGA

Yra suvereni, savarankiška, nepartinė, pelno nesiekianti organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti dėstytojus, mokslininkus ir kitus LSMU darbuotojus.

LSMU profesinės sąjungos nariais gali būti LSMU dėstytojai, mokslininkai (tame tarpe ir kviestiniai dėstytojai bei mokslo darbuotojai ir mokslininkai stažuotojai) ir kiti darbuotojai, pripažystantys LSMU profesinės sąjungos įstatus bei mokantys nario mokestį.

 

Profesinės sąjungos gali steigtis: profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.

Profesinė sąjunga, kaip ir bet kuri kita teisėta organizacija, jos struktūra ir veikla yra reglamentuojama tam tikrų bendrų ir specialių įstatymų.

 • Darbo kodeksas (nustato profesinės sąjungos teises ir pareigas darbo teisiniuose santykiuose).
 • Civilinio kodekso II knyga (bendras įstatymas, taikomas visoms organizacijoms, taip pat ir profesinėms sąjungoms).
 • Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymas (specialus įstatymas, nustatantis specifinį profesinių sąjungų statusą, palyginti su kitomis organizacijomis).

Labai svarbus profesinių sąjungų veiklai yra demokratijos ir aktyvaus dalyvavimo principas. Profesinės sąjungos nariai turi suprasti, kad profesinė sąjunga tarnauja jiems ir tik jie sprendžia, kokia yra profesinės sąjungos veiklos kryptis.

Kontaktai

 

 

 rsz_kontaktai.jpg (391x353)

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinė sąjunga

A. Mickevičiaus g. 9, LT 44307 Kaunas

Profesinės sąjungos pirmininkė 

             Daiva Majienė

   

 

LSMU profesinės sąjungos komitetas 

 

Veterinarijos akademijos padalinio komiteto nariai

 

Artūras Stimbirys (pirmininkas)              Tel. 861549093   Arturas.Stimbirys@lsmuni.lt

Vida Babrauskienė (pavaduotoja)                                            Vida.Babrauskiene@lsmuni.lt

Saulius Alijošius                                                                      Saulius.Alijosius@lsmuni.lt

Alius Pockevičius                                                                    Alius.Pockevicius@lsmuni.lt

Gintaras Daunoras                                                                   Gintaras.Daunoras@lsmuni.lt

 

Medicinos akademijos padalinio komiteto nariai

 

Daiva Majienė (pirmininkė)                  Tel. 861523993      Daiva.Majiene@lsmuni.lt

Loreta Strumilaitė (pavaduotoja)                                            Loreta.Strumylaite@lsmuni.lt

Linas Šumskas                                                                        Linas.Sumskas@lsmuni.lt

Kristina Ramanauskienė                                                         Kristina.Ramanauskiene@lsmuni.lt

Aldona Gružienė                                                                     Aldona.Gruziene@lsmuni.lt

 

 

Prašymai

Dokumentai

Naujienos

 

naujienos.jpg (original, 367x137) 

INFORMACIJA

sveikinimaslsmuprofesinssjungosnariams.gif (original, 1752x1000)

lampsspirmininkosveikinimas.jpg (original, 800x800)

AVEVITA Nr. 40 (2246)LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO IR KAUNO KLINIKŲ SAVAITRAŠTIS. 2019 M. GRUODŽIO 6 D. ISSN 1648

https://lsmuni.lt/media/dynamic/files/19020/2019_av40--10pslweb.pdfslide1.png (1280x720)slide2.png (1280x720)

Gerbiami universiteto bendruomenės nariai,

Nuo Jūsų aktyvumo ir pilietiškumo labai priklausys tolimesnis universitetų finansavimas ir darbuotojų darbo užmokestis. Įspėjamojo streiko metu labai svarbu parodyti LR Vyriausybei ir Seimui, kad akademinė bendruomenė yra vieninga ir siekia gauti jų kvalifikaciją atitinkantį darbo užmokestį. Kadangi streikas yra įspėjamasis ir jo metu nebus imtasi aktyvių veiksmų, todėl prašome visus pasirašyti į streike dalyvausiančių asmenų sąrašą siekiant parodyti, kad LSMU akademinės bendruomenės nariai nesutinka su aukštojo mokslo įstaigose dirbančių darbuotojų esamais atlyginimais ir socialine padėtimi.

2019 m. Lapkričio mėn. 28 dieną, 11-12 val.  organizuojamas Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) ĮSPĖJAMASIS STREIKAS

Dalyvausiantys streike LSMU darbuotojai turi užsiregistruoti sąrašuose iki rytojaus (t. y. 27 d.) 14.00 val., nes LSMU personalo skyrius (28 dieną ryte iki 12.00 val.) ŠMSM nurodymu, turi pateikti streike dalyvavusių asmenų skaičių.

Dalyvaujančių streike duomenis reikia surinkti labai greitai, todėl kviečiame pasirašyti šiose vietose:

VA (Tilžės g. 18) 4 rūmai 101 kab. Saulius Alijošius

 

VA (Tilžės g. 18) 5 rūmai 114 kab. Artūras Stimbirys

VSF  (Tilžės g. 18) 308 kab. Linas Šumskas

MA FF (Sukilėlių per. 13) 526 kab. Daiva Majienė

MA centriniai rūmai (Mickevičiaus g. 9) 210 kab. Aldona Gružienė

Primename LR darbo kodekso nuostatas dėl streikuojančių asmenų

250 straipsnis. Teisinė streikuotojų padėtis ir garantijos

1. Niekas negali būti verčiamas dalyvauti arba atsisakyti dalyvauti streike. Streiko laikotarpiu streike dalyvaujantiems darbuotojams darbo sutarties vykdymas sustabdomas išsaugant darbo stažą ir teisės aktų nustatyta tvarka teisę į socialinį draudimą.
2. Streike dalyvaujantiems darbuotojams nemokamas darbo užmokestis, jie atleidžiami nuo įsipareigojimų atlikti savo darbo funkcijas.
3. Derybose dėl streiko užbaigimo gali būti susitarta, kad streike dalyvaujantiems darbuotojams bus išmokėtas visas darbo užmokestis arba jo dalis.
4. Profesinės sąjungos ir jų organizacijos gali įkurti specialius piniginius ar draudimo fondus, iš kurių būtų skiriama finansinė parama streike dalyvaujantiems darbuotojams.
5. Darbuotojams, nedalyvaujantiems streike, bet dėl streiko negalintiems dirbti savo darbo, apmokama kaip už prastovą ne dėl jų kaltės arba jie gali būti su jų sutikimu perkelti į kitą darbą.
6. Priėmus sprendimą dėl streiko ir jo metu darbdaviui draudžiama:
1) priimti bet kokį vienašališką sprendimą visiškai arba iš dalies nutraukti įmonės, įstaigos, organizacijos ar struktūrinio padalinio darbą (veiklą);
2) trukdyti visiems ar paskiriems darbuotojams ateiti į darbo vietas, atsisakyti suteikti darbuotojams darbą ar darbo įrankius;
3) sudaryti kitas sąlygas ar priimti sprendimus, kurie visiškai ar iš dalies gali sustabdyti visos įmonės, įstaigos, organizacijos ar atskirų jos grandžių darbą (veiklą).
7. Streiko metu darbdaviui draudžiama į streikuotojų vietas priimti naujus darbuotojus, išskyrus atvejus, kai būtina užtikrinti minimalių paslaugų teikimą, bet nėra galimybės to padaryti šio kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

LSMU profesinės sąjungos komitetas

 

 

Gerbiami universiteto bendruomenės nariai,

Streiko metu siūloma laikytis šių rekomendacijų

 

REKOMENDACIJOS

Kaip LSMU darbuotojai turi elgtis įspėjamojo streiko metu

2019 m. lapkričio 28 d. 11-12 val.

Įspėjamąjį streiką rengia Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau LAMPSS) kadangi Vyriausybė atsisako vykdyti savo įsipareigojimus. LAMPSS organizacija kviečia solidarizuotis ir visiems Lietuvos universitetams dalyvauti streike.

Įspėjamojo streiko tikslas – paremti aktyvią profsąjungų poziciją, burti universitetų bendruomenes bendriems kolektyviniams veiksmams ir priversti Vyriausybę pagaliau išspręsti aukštojo mokslo finansavimo problemas. Streiko reikalavimai jau anksčiau buvo paskelbti (atlyginimų didinimas 10 proc. visų kategorijų universitetų darbuotojams; nemokamų bakalauro studijų įvedimas).

Atkreipiame dėmesį, kad yra gautas universiteto Rektoriaus, administracijos ir Studentų atstovybės palaikymas universiteto teritorijoje vykdyti ribotas įspėjamojo streiko akcijas paminėtas žemiau.

Kadangi streikas įspėjamasis, siūlome ribotai taikyti streiko priemones universitete. Rekomenduojame:

 • Nenutraukti paskaitų ir užsiėmimų su studentais – dalyvauti streike, piketuose tik tiems dėstytojams, mokslo ir kitiems darbuotojams, kurie tuo metu nevykdo svarbių veiklų.
 • Siūlome dėstytojams, kurie veda užsiėmimus informuoti studentus apie streiką, apie tai padiskutuoti, atkreipti dėmesį, kad įspėjamojo streiko reikalavimai skirti ir jų labui.
 • Įspėjamojo streiko metu galima būti darbo vietose, išskyrus asmenis kurie išeis prie streiko plakatų į lauką, šalia universiteto pastatų ir stovės piketuose universiteto teritorijoje prie: Centrinių rūmų, A. Mickevičiaus g. 9; Veterinarijos akademijos centrinių rūmų, Tilžės g. 18; Farmacijos ir sveikatos technologijų centro, Sukilėlių per. 13).
 • Liekantiems darbo vietoje rekomenduojame pakabinti užrašą „Streikuoju nuo11:00 iki 12:00 val. „
 • Galime piketuoti, tik universiteto teritorijoje, nes dėl leidimo demonstracijai, piketams į Kauno miesto savivaldybę nesikreipta.
 • SVARBUS PRIMINIMAS: streikuojantys darbuotojai turi informuoti padalinių, klinikų,  vadovus ir darbo apskaitos žiniaraščius pildančius asmenis, kad būtų oficialiai užregistruota, jog jie streikuoja (registruojama viena valanda streiko ST). Atkreipkite dėmesį į pietų laiką, kuris negali būti priskirtas (jei numatyta pagal jūsų darbo grafiką tarp 11 ir 12 val.) streikavimui, tačiau tuo metu galima prisijungti prie piketų. SVARBU žinoti, kad už streiko laiką darbuotojams nebus skirtas darbo užmokestis, tačiau LSMU profesinė sąjunga prašys kompensuoti šią sumą Universiteto administracijos kaip tai numato LR Darbo kodekso 250 straipsnio 3 dalyje.
 • Dalyvausiantys streike turi užsiregistruoti sąrašuose, nes LSMU personalo skyrius turi ŠMSM pateikti streike dalyvavusių asmenų skaičių.
 • Kilus klausimams skambinti LAMPSS streiko komiteto atsakingam asmeniui  dr. Astai Lapinskienei mob. tel. +370 612 75124 arba LSMU profesinės sąjungos komiteto nariams.

 

LSMU Profesinės sąjungos komitetas

 

 

KVIETIMAS

LSMU profesinė sąjunga kviečia solidariai su  Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu (LAMPSS), su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir mokytojais

 

2019 m. LAPKRIČIO MĖN. 28 DIENĄ, KETVIRTADIENĮ,

 

                                                                          11-13 VAL.       

dalyvauti

ĮSPĖJAMAJAME STREIKE

Raginame mūsų Universiteto bendruomenę - profsąjungos narius bei visus LSMU darbuotojus  rinktis nurodytu laiku į piketus prie šių LSMU pastatų:

-         prie Centrinių LSMU rūmų, A. Mickevičiaus g. 9

-         prie Centrinių VA rūmų, Tilžės g. 18

-         prie Farmacijos ir sveikatos technologijų centro pagrindinio įėjimo, Sukilėlių pr. 13

Šią  nepolitinę piketo-streiko akciją palaiko LSMU administracija ir Studentų atstovybė.

 

PAGRINDINIAI ŠIOS AKCIJOS REIKALAVIMAI:

 • VYKDYTI LIETUVOS VYRIAUSYBĖS PAŽADUS NUO 2020 METŲ KASMET DIDINTI ATLYGINIMUS DĖSTYTOJAMS, MOKSLO DARBUOTOJAMS NE MAŽIAU KAIP 10 PROC. IR 2025 M. PASIEKTI, KAD ŠIŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS SUDARYTŲ 150 PROC. ŠALIES VIDUTINIO DARBO UŽMOKESČIO.

 • DIDINTI ATLYGINIMUS NEAKADEMINIAM UNIVERSITETŲ PERSONALUI. ŠIŲ DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI NESIKEITĖ JAU ILGĄ LAIKĄ.

 • VYKDYTI VYRIAUSYBĖS PAŽADUS STUDENTAMS – VYRIAUSYBĖ JAU NUO 2018 M. ŽADĖJO  ĮVESTI NEMOKAMAS BAKALAURO STUDIJAS.

LSMU Profesinės sąjungos komitetas

 

 

LSMU Darbo tarybos RINKIMAI

Tam, kad būtų galima užtikrinti visų darbuotojų, turinčių balsavimo teisę, dalyvavimą rinkimuose, balsuoti bus galima:

LSMU Centriniuose rūmuose (A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas), Tarybos posėdžių salėje, 117 kab. 13–17 val.

Veterinarijos akademijos centriniuose rūmuose (Tilžės g. 18, Kaunas), posėdžių salėje, 120 kab. 9–12 val.

Mokomajame laboratoriniame korpuse (Eivenių g. 4, Kaunas), Simpoziumų salėje, 7–13 val.

Kauno klinikinėje ligoninėje (Josvainių g. 2, Kaunas), direktoriaus referentės kabinetas, 353 kab. 13–16 val.

Gyvulininkystės institute (R. Žebenkos g. 2, Baisogala) posėdžių salėje, 9:30–11:30 val.

NI Palangos klinikoje (Vydūno al. 4/J. Šliūpo g. 7, Palanga), bibliotekoje, kabinetas 3-06, 14–16 val.

Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Universitetu turintys darbuotojai (kviestiniai dėstytojai – 2019 m. birželio 17 d. turėję bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Universitetu).

KANDIDATŲ Į LSMU DARBO TARYBĄ SĄRAŠAS

Atvykstant balsuoti prašome turėti LSMU darbuotojo pažymėjimą arba kitą asmens dokumentą su nuotrauka.

Kilus klausimams kreiptis:

LSMU Darbo tarybos rinkimų organizavimo tvarkos aprašas.

 

Darbo tarybos rinkimų komisija

 

 

Parama profesinei sąjungai

 

PARAMA

Kviečiame iki liepos 1 d. skirti 0,6 proc. nuo Jūsų jau sumokėtų mokesčių LSMU profesinei sąjungai.

Visi Universiteto darbuotojai gali paremti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinę sąjungą, pervesdami 0,6 proc. nuo per metus sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Prašymai skirti pajamų mokesčio dalį paramai – tik el. būdu

 

KAIP SKIRTI PARAMĄ INTERNETU 

 1. Prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos EDS.
 2. Junkitės per savo banką arba elektroninius valdžios vartus.
 3. Kairėje pusėje spustelėkite „Pildyti formą“, tuomet – „Prašymas skirti paramą“.
 4. Spustelėkite „Forma elektroniniam pildymui“.
 5. Atsidarę dokumentą, E1 laukelyje pažymėkite gavėjo tipą 3 (profesinė sąjunga ar profesinių sąjungų susivienijimas).
 6. E2 laukelyje įrašykite gavėjo identifikacinį numerį 300558111.
 7. E3 laukelyje nurodykite LSMU PROFESINĖ SĄJUNGA, E4 laukelyje ‒ 0,6 proc.
 8. E5 laukelyje galite pasirinkti paramą skirti iki 2025 m.
 9. Užpildę duomenis, spustelėkite „Pateikti deklaraciją“.

PavyzdysNuo 2020 m. sausio 1 d. prašymo pervesti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (toliau - prašymas) turės būti teikiama tik elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

Popieriuje užpildyti prašymai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

 

Nuo 2020 m. sausio 1 d. paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, bus galima skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio (anksčiau buvo skiriama 2 proc.), politinėms partijoms - iki 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.), profesinėms sąjungoms ar jų susivienijimams – iki 0,6 proc. (anksčiau buvo 1 proc.).

 vmi-190810-paramos-infografikas.jpg (376x240, 376x153)

Instrukcija paramos formos pildymui elektroniniu būdu: 

https://www.vmi.lt/cms/gpm-dalis-paramai

 

 

Paremti galima pateikus paraišką Elektroninio deklaravimo sistemoje (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx)

 

Naudingos nuorodos

Nuotraukų galerija

 LSMU profesinės sąjungos logotipas

 LSMU profesinė sąjunga

 

 

 

 

 

 

 

 

LSMU profesinės sąjungos komitetas (2013-2016)

 LSMU profesinės sąjungos komitetas

Pirmoje eilėje iš kairės: Vida Babrauskienė, Milda Vaitkevičienė, Loreta Šernienė, Genuvaitė Civinskienė,                  Loreta Strumylaitė; antroje eilėje iš kairės: Saulius Alijošius, Aleksandras Vitkus, Julius Liobikas;                               trečioje eilėje iš kairės: Linas Šumskas, Artūras Stimbirys

 

 

Darbuotojų teisės

DARBUOTOJŲ TEISĖS

 • Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti. Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmiškos organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus (LR Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018, 1991-11-21).
 • Darbuotojai turi teisę į informavimą ir konsultavimą (DK 47 str.). Darbuotojų atstovai turi teisę gauti informaciją iš darbdavių apie jų socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį (DK 22 str.).
 • Darbuotojai turi teisę saugiai dirbti: kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos (DK 260 str.). Darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jų saugai ir sveikatai (DK 275 str.).
 • Darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. (DK 119 str).
 • Už darbą poilsio arba švenčių dienomis, jei jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba (darbuotojo pageidavimu) kompensuojama, suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų (DK 194 str.).
 • Darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (DK 19 str.) laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, negali būti atleisti iš darbo pagal DK 129 str. be išankstinio to organo sutikimo (DK 134 str.).
 • Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (DK 132 str.).