Tarptautinių ryšių ir studijų centras

 • Istorija

  Tarptautinių ryšių ir studijų centro (TRSC) ištakos siekia 1990 metus, kai buvo įkurtas Tarptautinių programų koordinavimo skyrius (2000 m. reorganizuotas į Tarptautinių ryšių centrą). Tais pačiais metais nuosekliosioms studijoms iš Libano atvyko pirmieji užsienio studentai. Jų studijų koordinavimui 1996 metais buvo įkurtas Užsieniečių studijų centras. 2002 metais abu skyriai buvo reorganizuoti į Tarptautinių ryšių ir studijų centrą, kuriam iki 2007 metų vadovavo prof. A. Valančiūtė. 2007 metais TRSC dekanu buvo paskirtas prof. Žilvinas Padaiga.

  Tarptautinių programų koordinavimo skyrius (1990-2000 m.), Tarptautinių ryšių centras (2000-2002 m.) 

  1990 metais buvo įsteigtas Tarptautinių programų koordinavimo skyrius, o 2000 metais jis buvo reorganizuotas į Tarptautinių ryšių centrą. Šiam padaliniui 1991-2002 metais vadovavo prof. Limas Kupčinskas. Pagrindinė veiklos kryptis - informacinis darbas, padedantis KMU studentams, dėstytojams ir mokslo darbuotojams užmegzti ryšius su užsienio aukštosiomis medicinos mokyklomis, ligoninėmis, įsijungti į tarptautinio bendradarbiavimo programas. Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais atsivėrė plačios galimybės universitetų tarptautinei veiklai. 1990-2000 metais daugiau kaip 200 konkurso tvarka atrinktų geriausių studentų atliko vasaros praktikas Danijos, Švedijos, Vokietijos ligoninėse. Buvo parengtos ir realizuojamos dvišalio bendradarbiavimo sutartys su Lundo, Geteborgo, Linčopingo (Švedija), Magdeburgo (Vokietija), Helsinkio (Suomija), Nanto (Prancūzija) ir kitų šalių aukštųjų mokyklų fakultetais ir ligoninėmis. 

  1993 m. įsijungta į Europos Bendrijos ligoninių bendradarbiavimo programą HOPE, teikiama metodinė parama dalyvaujantiems Europos bendrijos TEMPUS, COPERNICUS, PECO, FP5 programose.

  1995 m. kartu su Gento (Belgija), Liono (Prancūzija), Pamplonos (Ispanija) universitetais pradėtas realizuoti trijų metų trukmės TEMPUS projektas tęstinio mokymo srityje.

  1996-1998 m. Tarptautinių ryšių centro darbuotojai vykdė TEMPUS projekto "Visuomenės sveikatos vadybos magistrantūra" administravimą.

  1997 m. pradėta vykdyti Europos Sąjungos distancinio mokymo medicinoje EuroTransMed programa.

  1998-2002 m. centras koordinavo Europos Sąjungos SOCRATES/ERASMUS programą, kurioje pagal dvišales sutartis bendradarbiavo su daugiau kaip 40 užsienio aukštojo mokslo institucijomis. Per šį laikotarpį 89 KMU studentai dalį savo studijų (nuo 3 iki 10 mėn.) studijavo užsienio partneriniuose universitetuose. Taip pat 33 KMU dėstytojas dėstė partnerinėje užsienio institucijoje.

  1999-2002 m. parengtos ir įvykdytos dvi Europos Sąjungos LEONARDO DA VINČIO profesinio tobulinimosi programos. Virš 20 jaunų gydytojų ir rezidentų įgijo praktinių įgūdžių įvairiose užsienio ligoninėse.

  Užsieniečių studijų centras (1996-2002 m.)

  1990 metais tuometinio Kauno medicinos instituto vadovybė ir Libano konsulas pasirašė studentų priėmimo sutartį ir į Kauną atvažiavo 21 libanietis.
  1992 metais darbui su užsienio studentais buvo paskirta prodekanė Angelija Valančiūtė, o 1996 metais ji buvo paskirta naujai įkurto Užsieniečių studijų centro dekane. 
  Užsieniečių studijų centro pastangomis buvo plečiama šalių, iš kurių atvyksta studentai, geografija. Atvykti pirmiesiems studentams iš Jungtinių Arabų Emyratų padėjo tuometinis Lietuvos konsulas Gvidas Kerušauskas, iš Australijos - Lietuvos garbės konsulas Sidnėjuje Viktoras Šliteris. Buvo užmegzti glaudūs ryšiai su Lietuvos ambasadomis Izraelyje bei Turkijoje ir 1995 metais atvyko pirmieji studentai iš Izraelio. Vėliau, siekiant pritraukti daugiau studentų ir plėsti jų geografiją, pradėta dalyvauti tarptautinėse aukštojo mokslo parodose Pakistane, Kinijoje, Indijoje, Turkijoje, kiekvienais metais buvo važiuojama į Libaną ir Izraelį organizuoti stojamojo egzamino.
  1995 metais buvo įteiktas pirmasis diplomas KMU absolventui iš užsienio. Jį gavo odontologas iš Libano. 1996 metais KMU diplomus gavo pirmieji 15 gydytojų ir 9 provizoriai. 

  Tarptautinių ryšių ir studijų centras (2002 m. iki dabar)

  2002 m. abu skyriai buvo reorganizuoti į Tarptautinių ryšių ir studijų centrą, kuriam iki 2007 metų vadovavo prof. A. Valančiūtė. 2007 m. TRSC dekanu buvo paskirtas prof. Žilvinas Padaiga. TRSC veiklos sritys ir apimtys nuolat plėtėsi: didėjo tarptautinių programų ir tarpinstitucinių sutarčių skaičius, augo ne tik visą programą studijuojančių, bet ir atvykstančių, išvykstančių studentų, dėstytojų bei administracijos darbuotojų skaičius. 
  2003-2007 m. centras toliau koordinavo Europos Sąjungos SOCRATES/ERASMUS programą. Per šį laikotarpį 271 KMU studentas dalį savo studijų (nuo 3 iki 10 mėn.) studijavo užsienio partneriniuose universitetuose. Taip pat 118 KMU dėstytojas dėstė partnerinėje užsienio institucijoje.
  2007 metais, pasibaigus Europos Sąjungos SOCRATES/ERASMUS programai, prasidėjo naujoji Mokymosi visą gyvenimą programa (MVG, angl. Lifelong Learning Programme), kurios paprogramę Erasmus toliau administravo TRSC darbuotojai. Prasiplėtus programai atsirado galimybė studentams vykti ne tik studijoms, bet ir praktikai į ES institucijas. Taip pat atsirado galimybė ir neakademiniam KMU personalui kelti savo kvalifikaciją užsienyje. TRSC administravo ir atvykstančių į KMU vizitus - vidutiniškai per metus 30 studentų studijavo bei 10 dėstytojų skaitė paskaitas mūsų universitete.
  2003 - 2007 m. parengtos ir įvykdytos trys Europos Sąjungos LEONARDO DA VINČIO profesinio tobulinimosi programos. Virš 30 jaunų gydytojų ir rezidentų įgijo praktinių įgūdžių įvairiose užsienio ligoninėse.

  Išsiplėtė koordinuojamų programų geografija. Nuo 2008 metų vyksta visuomenės sveikatos studentų ir dėstytojų mainų projektas tarp Europos Sąjungos ir Australijos universitetų (Australian-European Public Health Education project), kuriame aktyviai dalyvauja ir KMU Visuomenės sveikatos fakultetas.
  Nuo 2005 metų TRSC darbuotojai organizuoja ir vykdo bendrą KMU ir Karolinskos universiteto bendrą pasirenkamąjį kursą „Sveikatos vystymasis Europoje ir Europos Sąjungoje", kurio metu Karolinskos universiteto (nuo 2008 metų ir Florencijos universiteto) studentai atvyksta į Kauną, kur jiems paskaitas skaito KMU dėstytojai. Per penkis metus išaugo šio pasirenkamojo kurso studentų skaičius, išsiplėtė ir pats kursas. Nuo 2008 metų šis kursas jau vyko keturiose šalyse - Švedijoje, Lietuvoje, Belgijoje ir Italijoje, o nuo 2009 metų jame kartu su švedų ir italų studentais turėjo galimybę dalyvauti ir KMU studentai.
  TRSC darbuotojai dalyvauja rengiant, atvykstančių į KMU stažuotis gydytojų iš trečiųjų šalių, kursus. Nuo 2007 metų į KMU kardiologijos, kardiochirurgijos, laboratorinės medicinos, ginekologijos, neonatologijos, endokrinologijos, anesteziologijos, neurochirurgijos klinikas įvairios trukmės stažuotėms atvyksta gydytojai ir medicinos seserys iš Kazachstano. Per pastaruosius trejus metus iš viso buvo suorganizuota 17 gydytojų ir medicinos seserų tobulinimosi kursų, kurių metu savo kvalifikaciją KMU kėlė 199 specialistai. 
  2009 metų birželį KMU diplomai buvo įteikti penkioliktai absolventų laidai. KMU diplomus jau gavo 480 absolventų užsieniečių: 324 įgijo gydytojo, 96 odontologo, 54 provizoriaus ir 7 visuomenės sveikatos magistro specialybę. 
  Pastaraisiais metais užsienio studentų kilmės geografija išsiplėtė į beveik visus pasaulio kontinentus: Europą, Aziją, Australiją, Ameriką; viso 36 valstybes. 2009/10 mokslo metus KMU pradėjo jau 339 ikidiplominių studijų studentas užsienietis.

  TRSC koordinuojamos tarptautinės programos ir projektai:

  1. KMU studentų vasaros praktikos DANIJOJE programa (1990-2006);
  2. TEMPUS-PHARE programa "TĘSTINIŲ MEDICINOS STUDIJŲ PROGRAMA REFORMA LIETUVOJE" (1995-1998);
  3. TEMPUS-PHARE programa "GASTROENTEROLOGŲ RENGIMO REFORMA LIETUVOJE" (1997-2001);
  4. TEMPUS-PHARE programa "MEDICINOS STUDIJŲ REFORMA PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVAS" (1998-2000);
  5. EUROPOS SĄJUNGOS SATELITINĖS TELEVIZIJOS-DISTANCINIO MOKYMO programa "EUROTRANSMED" (1998-2002);
  6. ES SOCRATES/ERASMUS programa (1998-2007);
  7. "INTERNET-BASED MEDICAL EDUCATION" programa (1998);
  8. ES LEONARDO DA VINČIO programa "KMU GYDYTOJŲ REZIDENTŲ PRAKTIKA EUROPOS SĄJUNGOS LIGONINĖSE" (2000-2001);
  9. ES LEONARDO DA VINČIO programa "JAUNŲ GASTROENTEROLOGŲ PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS EUROPOS SĄJUNGOS LIGONINĖSE" (2000-2002);
  10. ES mokslo vystymo programa: FRAMEWORK 5 (FP5): "EVIDENCE BASED TECHNOLOGY INTERVENTIONS FOR HEALTH SYSTEM DEVELOPMENT (EVITECH) 2000;
  11. ES LEONARDO DA VINČIO programa "LEONARDO DA VINČIO PROGRAMOS ĮTAKA LAISVAM JUDĖJIMUI EUROPOJE: LIETUVOS MEDICINOS REZIDENTŲ PAVYZDYS" (2003-2005);
  12. ES LEONARDO DA VINČIO programa "JAUNŲ ŠIRDIES-KRAUJAGYSLIŲ SISTEMOS LIGŲ GYDYTOJŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS PAGAL ES STANDARTUS " (2004-2006).
  13. ES LEONARDO DA VINČIO programa "EKSPERIMENTINĖS IR KLINIKINĖS ONKOLOGIJOS PATIRTIES ĮSISAVINIMAS - JAUNŲ LIETUVOS ONKOLOGŲ STAŽUOTĖS ES ŠALYSE" (2006-2007). 
  14. Europos Sąjungos - Australijos universitetų projektas „AUSTRALIAN-EUROPEAN PUBLIC HEALTH EDUCATION PROJECT" (2008-2011).
  15. ES MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ/ERASMUS programa (2007-2013).

 • Misija

  LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro misija - Lietuvos sveikatos mokslų universitete organizuoti užsienio studentų studijas, kitų šalių sveikatos priežiūros personalo tobulinimąsi, universiteto dėstytojų, studentų ir personalo mainų programas, bendradarbiavimą su kitomis aukštosiomis mokyklomis, informuoti universiteto bendruomenę apie tarptautinio bendradarbiavimo finansavimo galimybes.

 • Darbuotojai


  i.januleviciene2.jpg (original, 478x712)

  Profesorė Ingrida Janulevičienė
  Dekanė

  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 109), Kaunas
  Tel.:  +370-37-396055, Vietinis: 5168
  Mob: +370-686-55792
  ingrida.januleviciene@lsmuni.lt
  alvydas.jpg (regular, 120x179) Dr. Alvidas Šarlauskas
  Prodekanas

  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 110), Kaunas
  Tel.:  +370-37-395811, Vietinis: 5169
  Mob: +370-683-37083
  alvidas.sarlauskas@lsmuni.lt
  laura-web.jpg (regular, 120x179)


  Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva
  Užsieniečių studijų skyriaus vedėja
  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 115), Kaunas
  Tel.: +370-37-395807, Vietinis: 5153
  laura.sapranaviciute@lsmuni.lt

   

  laima.jpg (regular, 120x179) Laima Piliponienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Ryšiai su užsienio alumnais, absolventų diplomų tvirtinimas

  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 113), Kaunas
  Tel.:  +370-37-396052, Vietinis: 5154
  Mob: +370-698-28504
  laima.piliponiene@lsmu.lt
  ruta.jpg (regular, 120x179) Rūta Antanaitienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Užsienio studentų priėmimas

  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 111), Kaunas
  Tel.:  +370-37-327259, Vietinis: 5104
  Mob: +370-652-90747
  ruta.antanaitiene@lsmuni.lt  
  ausra.jpg (regular, 120x179) Aušra Surantienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Kontaktai su agentais ir reklama

  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 111), Kaunas
  Tel.:  +370-37-327250, Vietinis: 5143
  Mob: +370-659-08381
  ausra.surantiene@lsmuni.lt
  milda-web.jpg (regular, 120x180) Milda Mankelevičienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Migracijos pažymų administravimas, bedradarbiavimas su Indija ir JAE

  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 112), Kaunas
  Tel.: +370-37-327299, Vietinis: 5146
  Mob: +370-659-07224
  milda.mankeleviciene@lsmuni.lt
  simona-web.jpg (regular, 120x179) Simona Černiauskienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Mokesčio už mokslą administravimas, užsienio studentų studijos

  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 112), Kaunas
  Tel.: +370-37-395801, Vietinis: 5109
  simona.cerniauskiene@lsmuni.lt

  jevgenij-web.jpg (regular, 120x179)
  Jevgenij Razgulin
  Psichologas

  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 120), Kaunas
  Tel.: +370-686-31579, Vietinis: 5126
  Mob: +370-646-25592
  jevgenij.razgulin@lsmuni.lt
  jurgita.jpg (regular, 120x179) Jurgita Belickė
  Akademinio judumo skyriaus vedėja
  Erasmus+ programos administravimas, Nordplus ir BOVA projektai, 
  Erasmus+ personalo mobilumas 

  (Motinystės atostogose)
  jurgita.belicke@lsmuni.lt
  zaneta.jpg (regular, 120x179) Žaneta Dičkutė

  Akademinio judumo skyriaus vedėja
  Erasmus+ programos projektų (KA103, KA107) administravimas

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija
  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 125), Kaunas
  Tel.: +370-37-327209, Vietinis: 5125
  zaneta.dickute@lsmuni.lt
  zivilekepezinskiene.jpg (regular, 120x180) Živilė Kepežinskienė 

  Tarptautinių programų koordinatorė
  Erasmus+ personalo mobilumas
  Kviestinių užsienio dėstytojų mobilumas

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija
  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 124), Kaunas
  Tel.: +370-37-361981, Vietinis: 5145
  zivile.kepezinskiene@lsmu.lt
  kristina.jpg (zoomed, 120x179) Kristina Kavaliauskaitė
  Tarptautinių programų koordinatorė

  Išvykstančiųjų praktikoms Erasmus+ studentų mobilumas

  (Motinystės atostogose)
  kristina.kavaliauskaite@lsmuni.lt

  skirmantedeksnyte.jpg (regular, 120x180) Skirmantė Deksnytė
  Tarptautinių programų koordinatorė

  Išvykstančiųjų praktikoms Erasmus+ studentų mobilumas

  Darbo grafikas: 
  I-V - Medicinos akademija 
  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 124), Kaunas 
  Tel.: +370-37-395817, Vietinis: 5111
  skirmante.deksnyte@lsmuni.lt

  agne-web.jpg (regular, 120x180) Agnė Jašauskaitė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Atvykstančiųjų Erasmus+ studentų mobilumas
  JAV lietuvių išeivijos studentų stažuočių (LISS) programos organizavimas LSMU

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija
  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 127), Kaunas
  Tel.: +370-37-395819, Vietinis: 5113
  Mob: +370-646-25546
  agne.jasauskaite@lsmuni.lt

   

  egle-vizbaraite1.jpg (regular, 120x180)

   

  Eglė Vizbaraitė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Išvykstančiųjų studijoms Erasmus+ studentų mobilumas, Erasmus+ bendradarbiavimo sutartys

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija
  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 127), Kaunas
  Tel.: +370-37-327301, Vietinis: 5156

  egle.vizbaraite@lsmuni.lt

   
  gintare.jpg (regular, 120x179) Gintarė Diliūnienė
  Užsienio partnerysčių skyriaus vedėja
  Bendradarbiavimas su Kazachstanu, projektų administravimas

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija
  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 114.1), Kaunas
  Tel.:  +370-37-327297, Vietinis: 5155
  Mob: +370-687-25854
  gintare.diliuniene@lsmuni.lt
   
  irina--web.jpg (regular, 120x179) Irina Semeško
  Projekto koordinatorė
  Projekto "Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas" koordinavimas

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija
  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 124), Kaunas
  Tel.:  +370-659-08384, Vietinis: 5480
  Mob: +370-659-08384
  irina.semesko@lsmuni.lt
  kestas.jpg (regular, 120x179) Kęstutis Gasevičius
  Tarptautinių programų koordinatorius
  Bendradarbiavimas su Kazachstanu

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija
  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 114), Kaunas
  Tel.: +370-37-395818, Vietinis: 5112
  kestutis.gasevicius@lsmuni.lt
  ingrida-web.jpg (regular, 120x180) Ingrida Krasauskienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Mainų projektai su JAV ir Prancūzija

  Tel.: +370-610-66969
  ingrida.krasauskiene@lsmumokykla.lt
  ingridainciuriene.jpg (regular, 120x180) Ingrida Inčiūrienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Podiplominių stažuočių užsieniečiams administravimas

  Darbo grafikas:
  I-V - Eivenių 2, Kaunas
  Tel.:   +370-37-326433
  Mob.: +370-659-08382
  ingrida.inciuriene@lsmuni.lt
   
  ausradapkeviciene.jpg (regular, 120x180)

  Aušra Dapkevičienė
  Tarptautinių programų koordinatorė

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija
  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 113), Kaunas
  Tel.:   +370-37-396052; Vietinis: 5144
  ausra.dapkeviciene@lsmuni.lt

   

   aurimasgaizauskas.jpg (original, 454x680)

   

  Aurimas Gaižauskas
  Grafikos dizaineris  

  Darbo grafikas: 
  I, III-V - Medicinos akademija 
  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 114), Kaunas 
  aurimas.gaizauskas@lsmuni.lt

   

   
  evelina.jpg (regular, 120x179)

  Evelina Mačiulskienė
  Tarptautinių programų koordinatorė
  Tarptautinė rinkodara

  Darbo grafikas:
  I-V - Medicinos akademija
  A. Mickevičiaus 9 (kabinetas 126), Kaunas
  Tel.:   +370-37-327366; Vietinis: 5164

  evelina.maciulskiene@lsmuni.lt

   

  justina.jpg (regular, 120x179)

  Justina Vonžodienė
  Tarptautinių programų koordinatorė

  (Motinystės atostogose)
  justina.vonzodiene@lsmuni.lt