Spausdinti

Uždaviniai

Tarnybos veiklos tikslas – užtikrinti efektyvų Universiteto suplanuotų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vykdymą taupiai ir racionaliai naudojant viešiesiems pirkimams skirtas lėšas bei laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

Tarnybos uždaviniai:

  • koordinuoti viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą Universitete;
  • siekti, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojamos viešiesiems pirkimams skirtos lėšos bei pirkimų organizavimo išlaidos;                 
  • užtikrinti viešųjų pirkimų dokumentų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
  • užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą, operatyvumą, tobulinti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką Universitete, siekiant užkirsti kelią galimiems Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimams.