Vidaus audito tarnyba

 • Veikla

  Vidaus audito tarnyba yra nepriklausoma nuo vertinamos LSMU veiklos, Universiteto atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakinga. Vidaus auditoriai, siekdami išsaugoti objektyvumą, nedalyvauja nustatant bei įgyvendinant Universiteto vidaus kontrolės (įskaitant finansų kontrolę) procedūras.

  Vidaus audito tarnyba yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Universiteto rektoriui, kuris užtikrina vidaus auditorių veiklos ir organizacinį nepriklausomumą.

 • Tikslai

  Padėti didinti LSMU veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

 • Uždaviniai

  • Tikrinti ir vertinti, ar Universitete sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jo veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, vietinių norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai.
  • Teikti Universiteto rektoriui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Universiteto padaliniuose, jam pavaldžiuose ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
 • Kontaktai

  Vidaus audito tarnyba
  Adresas:
  A. Mickevičiaus g. 7
  Kontaktai

   

  Svajonė Meilė Skučienė
  Vidaus audito tarnybos vadovė  
  Tel. (8 37) 327309 (vietinis – 5519)
  El. paštas: svajone.skuciene@lsmuni.lt

   

  Aida Skamaročienė
  Vidaus auditorė
  Tel. (8 37) 327289 (vietinis – 5520)
  El. paštas: aida.skamarociene@lsmuni.lt

   

  Vladas Vytautas Šukšta
  Vidaus auditorius
  Tel. (8 37) 361840
  El. paštas: vladasvytautas.suksta@lsmuni.lt