Turto valdymo tarnyba

Patalpų nuomos konkursas

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A.Mickevičiaus g. 9, LT- 44307 Kaunas, įm. k. 302536989, skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą. LSMU negyvenamųjų patalpų viešajame nuomos konkurse išnuomoja turtą studentų ir darbuotojų bei svečių maitinimo paslaugoms teikti:


31,00 m² ploto negyvenamasias patalpas, esančias adresu V.Putvinskio g.14, Kaunas, mokslo paskirties pastate 1C2p, unik. Nr. 1993-0051-5013, patalpos žymėjimas plane 1-17, 1-18, R-11, R-12, R-13 ir dalis patalpos 1-23 (patalpų planas pateikiamas prieduose), su jose esančiais baldais (baru, užbario virtuve).
Pradinis patalpų ir baldų nuompinigių mokestis per mėnesį 469,65 be PVM, (su PVM- 568,28 Eur, PVM-98,63 Eur, PVM neapmokestinama).

Konkurso dalyvis privalo pervesti pradinį įnašą lygų trijų mėnesių pradinio nuompinigių dydžio sumai – 1408,95 Eur be PVM, (PVM neapmokestinamas). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Universiteto a/s LT09 7044 0600 0290 5377, AB SEB bankas, banko kodas 70440, prieš atvykstant dalyviui registruotis konkursui. Į nuomos kainą neįeina energetinės išlaidos ir komunaliniai patarnavimai. Kitos nuomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygose. Nuompinigiai mokami kartą per mėnesį pagal pateiktą sąskaitą iki sekančio mėnesio 10 dienos, mokestį už komunalines paslaugas nuomininkas moka kartą per mėnesį pagal pateiktą sąskaitą iki sekančio mėnesio 25 dienos. Nuomos terminas 5 metai. Kitos nuomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygose. Konkurso dalyvių vokai pateikiami nuo 2022 m. liepos 8 d. 8 val. 30 min. iki 2022 m. liepos 8 d. 10 val., LSMU Turto valdymo tarnybai, Ašigalio g. 2, Kaunas, II aukštas, 26 kab. Komisijos posėdis kuriame bus atplėšiami konkurso dalyvių pateikti vokai vyks 2022 m. liepos 8 d. 14 val., Ašigalio g. 2, Kaunas, II aukštas, 26 kab. Patalpų apžiūra kartu su suinteresuotais asmenimis iš anksto susitarus vyks 2022 m. birželio 30 d. nuo 10 val. Už turto apžiūrą atsakingas bei papildomą informaciją teikia l.e. turto valdymo tarnybos vadovo pareigas Juozas Jaras tel. 8 37 395453, mob. 8 686 40565, el.p. juozas.jaras@lsmuni.lt.

Susipažinkite: Konkurso sąlygos

Transporto priemonių pardavimas aukciono būdu

Veikla

Tarnybos organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir užtikrina Universiteto valdomo turto efektyvų, taupų ir racionalų naudojimą ir disponavimą juo.

Funkcijos

 • kaupia ir tvarko duomenis (išskyrus buhalterinius duomenis) apie visą Universiteto valdomą registruotą turtą, teikia informaciją apie šį turtą, daiktines teises į jį.
 • tvarko Universiteto valdomo registruoto turto duomenis, dokumentus, užtikrina duomenų registraciją ir atnaujinimą viešuosiuose registruose.
 • tvarko dokumentus, susijusius su Universitetui perduoto turto valdymu, naudojimu ir disponavimu.
 • dalyvauja turto, kuris yra pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, komisijos darbe.
 • organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Universiteto turto priėmimą iš padalinių, saugojimą, išardymą, likvidavimą arba pardavimą viešuosiuose aukcionuose.
 • organizuoja turto vertinimą.
 • vykdo statinių techninę priežiūrą, t. y. užtikrina Statybos įstatymo bei statybos techninių reglamentų nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Dalyvauja pastatų ir statinių defektų darbų aktų sudaryme.
 • ruošia dokumentus ir teikia Viešiesiems registrams užsakymus dėl nekilnojamojo turto inventorizacijos (kadastrinių matavimų) ir dėl nekilnojamojo turto ir transporto priemonių teisinės registracijos.
 • organizuoja Universiteto transporto darbą, vykdo transporto paslaugų užsakymus, užtikrina tinkamą autotransporto techninę būklę, eksploatavimą, remontą ir saugojimą. Planuoja lėšų poreikį šios funkcijos įgyvendinimui.
 • organizuoja materialinių vertybių tiekimą, priima ir saugo, sandėliuoja ir išduoda.
 • organizuoja nereikalingo valstybės funkcijoms vykdyti materialiojo turto nuomas (apskaičiuoja negyvenamųjų patalpų ilgalaikių nuomų pradines nuomos kainas).

Kontaktai

Turto valdymo tarnyba
Adresas:
Ašigalio g. 2, Kaunas                      Tilžės g. 18, Kaunas
Kontaktai

Juozas Jaras
Vyr. inžinierius turto priežiūrai ir teisinei registracijai
L.e. turto valdymo tarnybos vadovo pareigas
Tel. (8 37) 395453
Tarnybinis mob. 8 686 40565
El. paštas: juozas.jaras@lsmuni.lt
Ašigalio g. 2 – 26

 

Merunas  Slavikas
Turto valdymo specialistas
Tel. (8 37) 395454
Tarnybinis mob. 8 670 03690
El. paštas: merunas.slavikas@lsmuni.lt
Ašigalio g. 2 – 25

 

Edita Lasinskienė
Sandėlininkė
Tel. (8 37) 395461
Tarnybinis mob. 8 699 45374
El. paštas: edita.lasinskiene@lsmuni.lt
Ašigalio g. 2 – 29

 

Irena Sakalinskienė
Sandėlininkė
Tel. (8 37) 363206 (vietinis – 160)
Tarnybinis mob. 8 662 37888
El. paštas: irena.sakalinskiene@lsmuni.lt
Tilžės g. 18

 

Gintaras Karpavičius
Aprūpinimo skyriaus specialistas
Tarnybinis mob. 8 662 34238
El. paštas: gintaras.karpavicius@lsmu.lt


Albinas Brancevičius
Transporto skyriaus administratorius
Tel. (8 37) 395460
Tarnybinis mob. 8 633 31188
El. paštas: Albinas.Brancevicius@lsmuni.lt 
Tilžės g. 18 - 12 („Kalvė), Kaunas 

 

Vytautas Barkauskas
Mechanikas
Tel. (8 37) 362697 (vietinis – 118)
Tarnybinis mob. 8 698 45377
El. paštas: vytautas.barkauskas@lsmuni.lt
Tilžės g. 18 - 12 („Kalvė“), Kaunas