Turto valdymo tarnyba

 • Patalpų nuomos konkursas

  Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, skelbia negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą.

  LSMU negyvenamųjų patalpų viešajame nuomos konkurse išnuomoja turtą, mokslinių tyrimų veiklai, sudarant galimybę, vadovaujantis atviros prieigos principu, universiteto mokslininkams pasinaudoti moksline infrastruktūra. 429,05 m2 ploto negyvenamąsias patalpas, esančias adresu Sukilėlių pr. 13, Kaunas, pastatas plane pažymėtas 7C6p, unik. Nr. 4400-2098-4954, patalpų žymėjimas plane nuo P-7 iki P-14, nuo P-16 iki P-23, P-5, P-6, ir nuo P-24 iki P-26, su jose esančiais baldais ir įranga.

  Pradinė  patalpų 1 m2 nuomos kaina yra 2,64 Eur/m2 be PVM. Pradinis patalpų nuompinigių mokestis per mėnesį  1132,69 Eur be PVM, (PVM-237,87 Eur), su PVM- 1370,56 Eur.

  Pradinis  patalpose esančio ilgalaikio ir  trumpalaikio turto (baldai ir įranga) nuompinigių mokestis per mėnesį yra 890,42 Eur be PVM, (PVM-186,99 Eur), su PVM- 1077,41 Eur.

  Konkurso dalyvis privalo pervesti pradinį įnašą lygų trijų mėnesių pradinio nuompinigių dydžio sumai –7343,91 Eur (suma su PVM). Pradinis įnašas turi būti sumokėtas į Universiteto a/s LT09 7044 0600 0290 5377, AB SEB bankas, banko kodas 70440, prieš atvykstant dalyviui registruotis konkursui.

  Į nuomos kainą neįeina energetinės išlaidos ir komunaliniai patarnavimai. Kitos nuomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygose. Mokesčiai už komunalines paslaugas skaičiuojami nuo patalpų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Nuompinigiai mokami kartą per mėnesį pagal pateiktą sąskaitą iki sekančio mėnesio 10 dienos, mokestį už komunalines paslaugas nuomininkas moka kartą per mėnesį pagal pateiktą sąskaitą iki sekančio mėnesio 25 dienos.

  Nuomos terminas 5 metams. Sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų.

  Kitos nuomos sąlygos ir reikalavimai nurodyti viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygose.

  Konkurso dalyvių vokai pateikiami nuo 2019 m. spalio 18 d. 8 val. 30 min. iki 2019 m. spalio 22 d. 16 val., LSMU Turto valdymo tarnybai, Ašigalio g. 2, Kaunas, II aukštas, 25 kab.

  Komisijos posėdis kuriame bus atplėšiami konkurso dalyvių pateikti vokai vyks 2019 m. spalio 23 d. 14 val., Ašigalio g. 2, Kaunas, II aukštas, 26 kab.

  Susitikimas su suinteresuotais asmenimis iš anksto susitarus vyks 2019 m. spalio 11 d. nuo 10 val. Už turto apžiūrą atsakingas bei papildomą informaciją teikia  turto valdymo tarnybos vadovas Juozas Jaras, mob. 8 68640565, el.p. juozas.jaras@lsmuni.lt.

  LSMU negyvenamųjų patalpų bei ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo sąlygos.

 • Transporto priemonių pardavimas aukciono būdu

 • Veikla

  Tarnybos organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir užtikrina Universiteto valdomo turto efektyvų, taupų ir racionalų naudojimą ir disponavimą juo.

 • Funkcijos

  • kaupia ir tvarko duomenis (išskyrus buhalterinius duomenis) apie visą Universiteto valdomą registruotą turtą, teikia informaciją apie šį turtą, daiktines teises į jį.
  • tvarko Universiteto valdomo registruoto turto duomenis, dokumentus, užtikrina duomenų registraciją ir atnaujinimą viešuosiuose registruose.
  • tvarko dokumentus, susijusius su Universitetui perduoto turto valdymu, naudojimu ir disponavimu.
  • dalyvauja turto, kuris yra pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, komisijos darbe.
  • organizuoja nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Universiteto turto priėmimą iš padalinių, saugojimą, išardymą, likvidavimą arba pardavimą viešuosiuose aukcionuose.
  • organizuoja turto vertinimą.
  • vykdo statinių techninę priežiūrą, t. y. užtikrina Statybos įstatymo bei statybos techninių reglamentų nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę. Dalyvauja pastatų ir statinių defektų darbų aktų sudaryme.
  • ruošia dokumentus ir teikia Viešiesiems registrams užsakymus dėl nekilnojamojo turto inventorizacijos (kadastrinių matavimų) ir dėl nekilnojamojo turto ir transporto priemonių teisinės registracijos.
  • organizuoja Universiteto transporto darbą, vykdo transporto paslaugų užsakymus, užtikrina tinkamą autotransporto techninę būklę, eksploatavimą, remontą ir saugojimą. Planuoja lėšų poreikį šios funkcijos įgyvendinimui.
  • organizuoja materialinių vertybių tiekimą, priima ir saugo, sandėliuoja ir išduoda.
  • organizuoja nereikalingo valstybės funkcijoms vykdyti materialiojo turto nuomas (apskaičiuoja negyvenamųjų patalpų ilgalaikių nuomų pradines nuomos kainas).
 • Kontaktai

  Turto valdymo tarnyba
  Adresas:
  Ašigalio g. 2, Kaunas                      Tilžės g. 18, Kaunas
  Kontaktai

  Juozas Jaras
  Vyr. inžinierius turto priežiūrai ir teisinei registracijai
  L.e. turto valdymo tarnybos vadovo pareigas
  Tel. (8 37) 395453
  Tarnybinis mob. 8 686 40565
  El. paštas: juozas.jaras@lsmuni.lt
  Ašigalio g. 2 – 26

   

  Merunas  Slavikas
  Turto valdymo specialistas
  Tel. (8 37) 395454
  Tarnybinis mob. 8 670 03690
  El. paštas: merunas.slavikas@lsmuni.lt
  Ašigalio g. 2 – 25

   

  Edita Lasinskienė
  Sandėlininkė
  Tel. (8 37) 395461
  Tarnybinis mob. 8 699 45374
  El. paštas: edita.lasinskiene@lsmuni.lt
  Ašigalio g. 2 – 29

   

  Irena Sakalinskienė
  Sandėlininkė
  Tel. (8 37) 363206 (vietinis – 160)
  Tarnybinis mob. 8 662 37888
  El. paštas: irena.sakalinskiene@lsmuni.lt
  Tilžės g. 18

   

  Antanas Vilkas
  Aprūpinimo skyriaus specialistas
  Tel. (8 37) 362697 (vietinis – 118)
  Tarnybinis mob. 8 682 19939
  El. paštas: antanas.vilkas@lsmuni.lt
  Tilžės g. 18 – 11

   

  Albinas Brancevičius
  Transporto skyriaus administratorius
  Tel. (8 37) 395460
  Tarnybinis mob. 8 633 31188
  El. paštas: Albinas.Brancevicius@lsmuni.lt 
  Tilžės g. 18 - 12 („Kalvė), Kaunas 

   

  Vytautas Barkauskas
  Mechanikas
  Tel. (8 37) 362697 (vietinis – 118)
  Tarnybinis mob. 8 698 45377
  El. paštas: vytautas.barkauskas@lsmuni.lt
  Tilžės g. 18 - 12 („Kalvė“), Kaunas