Ekonomikos ir planavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Universiteto Administracijos padalinys, dalyvaujantis formuojant Universiteto strateginės plėtros ir finansavimo politiką. Tarnyba siekia, kad būtų racionaliai paskirstomi ir naudojami mokslui, studijoms, administravimui ir ūkiui, žmogaus ir gyvūnų sveikatos priežiūros bei Universiteto plėtrai skirti valstybės biudžeto asignavimai, pajamos, gautos už teikiamas paslaugas ir kitos lėšos, taip pat dalyvauja formuojant darbo užmokesčio politiką. Tarnybai vadovauja ir jai atstovauja vyriausiasis ekonomistas, kuris yra pavaldus rektoriui.