Spausdinti

Funkcijos

  • konsultuoti rektorių, jo įgaliotus asmenis (padalinių vadovus) ir darbuotojus saugos ir sveikatos klausimais ir teikti pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei optimizuoti.
  • organizuoti darbuotojų mokymus saugos ir sveikatos, pirmos pagalbos ir gaisrinės saugos tema.
  • organizuoti ir prižiūrėti privalomus sveikatos tikrinimus Universiteto darbuotojams.
  • organizuoti, koordinuoti ir atlikti pagal kompetenciją profesinės rizikos vertinimą.
  • dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir kitus su darbuotojų sauga ir sveikata susijusius įvykius, juos registruoti, išsiaiškinti priežastis ir pan.
  • rengti ir/ar organizuoti parengiant Universiteto darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos norminius teisės aktus.
  • dalyvauti Universiteto darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje ir teikti informaciją apie saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos būklę, bei atliekamos vidinės kontrolės rezultatus.
  • kontroliuoti kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos teisės aktų reikalavimų ir vykdymo terminų Universiteto padaliniuose.
  • dalyvauti išorės kontrolės institucijų atliekamuose tikrinimuose, informuoti rektorių ir kitus kompetetingus asmenis apie šių tikrinimų rezultatus.
  • instruktuoti įsidarbinančius į Universitetą darbuotojus.