Spausdinti

Funkcijos

 • apskaičiuoja ir išmoka darbuotojams darbo užmokestį;
 • pagal darbuotojų prašymus rengia pažymas apie jiems priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį;
 • apskaičiuoja ir išmoka studentams stipendijas;
 • pagal studentų prašymus rengia pažymas apie jiems išmokėtas stipendijas bei iš jų gautas už studijas įmokas;
 • kontroliuoja pirkėjų skolas ir kitas gautinas sumas;
 • tvarko ir išrašo patalpų nuomos, komunalinių paslaugų ir kitas sąskaitas ir pateikia jas paslaugų naudotojams;
 • apskaičiuoja, išskaičiuoja bei perveda mokesčius į biudžetą;
 • veda darbuotojų komandiruočių apskaitą;
 • tvarko Universitete vykdomų projektų buhalterinę apskaitą;
 • rengia mokėjimo paraiškas valstybės biudžeto lėšoms gauti, atlieka kitas su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras;
 • kontroliuoja gautų valstybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų naudojimą pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
 • registruoja Universiteto turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas;
 • tvarko Universiteto nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto ir atsargų buhalterinę apskaitą pagal turto įsigijimo lėšų šaltinius, eksploatavimo vietas ir materialiai atsakingus asmenis;
 • organizuojamaterialinių vertybių inventorizacijas, užtikrina teisingą inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą;
 • organizuoja Universiteto kasos darbą;
 • sudaro finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas ir teikia jas Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais;
 • vykdo kitas su buhalterine apskaita susijusias funkcijas.