Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnyba

Veikla

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Universiteto Administracijos padalinys, organizuojantis ir tvarkantis Universiteto apskaitą. Tarnyba rengia ir teikia finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas. Tarnybai vadovauja ir jai atstovauja vyriausiasis buhalteris, kuris yra pavaldus administracijos ir finansų direktoriui.

Funkcijos

 • apskaičiuoja ir išmoka darbuotojams darbo užmokestį;
 • pagal darbuotojų prašymus rengia pažymas apie jiems priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį;
 • apskaičiuoja ir išmoka studentams stipendijas;
 • pagal studentų prašymus rengia pažymas apie jiems išmokėtas stipendijas bei iš jų gautas už studijas įmokas;
 • kontroliuoja pirkėjų skolas ir kitas gautinas sumas;
 • tvarko ir išrašo patalpų nuomos, komunalinių paslaugų ir kitas sąskaitas ir pateikia jas paslaugų naudotojams;
 • apskaičiuoja, išskaičiuoja bei perveda mokesčius į biudžetą;
 • veda darbuotojų komandiruočių apskaitą;
 • tvarko Universitete vykdomų projektų buhalterinę apskaitą;
 • rengia mokėjimo paraiškas valstybės biudžeto lėšoms gauti, atlieka kitas su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras;
 • kontroliuoja gautų valstybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų naudojimą pagal patvirtintas išlaidų sąmatas;
 • registruoja Universiteto turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas;
 • tvarko Universiteto nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto ir atsargų buhalterinę apskaitą pagal turto įsigijimo lėšų šaltinius, eksploatavimo vietas ir materialiai atsakingus asmenis;
 • organizuojamaterialinių vertybių inventorizacijas, užtikrina teisingą inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą;
 • organizuoja Universiteto kasos darbą;
 • sudaro finansines ir biudžeto vykdymo ataskaitas ir teikia jas Finansų ministerijai jos nustatyta tvarka ir terminais;
 • vykdo kitas su buhalterine apskaita susijusias funkcijas.

Kontaktai

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tarnyba
Adresas: 
A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas
Kontaktai

 

Brigita Uržienė
Vyriausioji buhalterė                                                            
Tel. (8 37) 327293 (vietinis -  5531)    
El.paštas: brigita.urziene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 309

 

Danguolė Ambrulaitienė
Vyr. buhalterės pavaduotoja                                  
Tel. (8 37) 363373 (vietinis – 5549)  
El.paštas: danguole.ambrulaitiene@lsmuni.lt
Kabineto 314

 

Giedrė Cyrolienė
Vyr. buhalterės padėjėja                                                      
Tel. (8 37) 360641 (vietinis – 5554)  
El.paštas: giedre.cyroliene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 315

 

Darbo užmokesčio apskaitos grupė


Regina Burneikienė
Vyresn. buhalterė                       
Tel. (8 37) 327266 (vietinis – 5542)    
El.paštas: regina.burneikiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 216


Alvyra Vilčinskienė
Vyresn. buhalterė                                                                                                
Tel. (8 37) 327266 (vietinis – 5547)  
El.paštas: alvyra.vilcinskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 216


Aurėja Mažeikytė
Vyresn. buhalterė                                                                                                
Tel. (8 37) 327266 (vietinis – 5546)    
El.paštas: aureja.mazeikyte@lsmu.lt
Kabineto Nr. 216                                                                               Neringa Daukantienė
Vyresn. buhalterė                                                                    
Tel. (8 37) 327266 (vietinis – 5543)    
El.paštas: neringa.daukantiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 216Jolita Jonikienė (laikinai nedirbanti)
Vyresn. buhalterė                                                                    
Tel. (8 37) 327266 (vietinis – 5543)    
El.paštas: jolita.jonikiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 216

 

Mokamų paslaugų apskaitos grupė


Asta Diržienė

Vyresn. buhalterė                                                            
Tel. (8 37) 395813 (vietinis – 5584)  
El.paštas: asta.dirziene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 310

 

Sonata Bagdonavičienė
Vyresn. buhalterė
Tel. (8 37) 361657, (vietinis - 5533)
El.paštas: sonata.bagdonavicienė@lsmuni.lt
Kabineto nr. 310


Jūratė Andriukaitienė

Buhalterė - kasininkė                                                                                           
Tel. (8 37) 361657 (vietinis - 5484)                                          
El.paštas: jurate.andriukaitiene@lsmuni.lt
Kabineto nr. 310  

                                                      

Daina Putinienė
Vyresn. buhalterė                                                                    
Tel. (8 37) 327267 (vietinis – 5550)     
El.paštas: daina.putiniene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 313


Laimutė Juknevičienė
Vyresn. buhalterė                                                                     
Tel. (8 37) 395387 (vietinis - 5548)     
El.paštas: laimute.jukneviciene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 313Jurgita Žilionienė
Vyresn. buhalterė                                                                    
Tel. (8 37) 327267 (vietinis – 5552)    
El.paštas: jurgita.zilioniene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 313

Gitana Ona Sejonienė
Vyren. buhalterė                                                        
Tel. (8 37) 327267 (vietinis – 5551)                                                                                                            
El.paštas: gitanaona.sejoniene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 313

 

Pavedimų ir kitų lėšų apskaitos grupė

 

Laima Zaviliauskienė
Vyresn. buhalterė                                                                    
Tel. (8 37) 395383 (vietinis – 5538)              
El.paštas: laima.zaviliauskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 301


Kristina Lukaitytė Žilienė

Vyresn.buhalterė
Tel. (8 37) 395383 (vietinis – 5534)
El.paštas: kristina.ziliene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 301


Ramunė Kriaunaitienė
                          
Vyresn. buhalterė                         
Tel. (8 37) 395388 (vietinis – 5544)                                                                                                         
El.paštas: ramune.kriaunaitiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 305

 

Jurgita Zurbienė
Vyresn. buhalterė                                                                    
Tel. (8 37) 327296 (vietinis - 5589)              
El.paštas: jurgita.zurbiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 305

 

Inga Gailė
Vyresn. buhalterė                                                                    
Tel.(8 37) 395388 (vietinis - 5545)        
El.paštas: inga.gaile@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 305

Tatjana Liutaja                  
Vyresn. buhalterė                                      
Tel. (8 37) 327296 (vietinis - 5536)          
El.paštas: tatjana.liutaja@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 305

 

Turto apskaitos grupė


Danutė Danguolė Bilinskienė        
Vyresn. buhalterė                         
Tel. (8 37) 327268 (vietinis - 5527)      
El.paštas: danutedanguole.bilinskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 308


Ina Mažeikienė
Vyresn. buhalterė                                                                    
Tel. (8 37) 327268 (vietinis - 5537)       
El.paštas: ina.mazeikiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 308


Rita Milukienė
Vyresn. buhalterė                                                                  
Tel. (8 37) 327268 (vietinis – 5528)      
El.paštas: rita.milukiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 308

 

Neringa Baltrūnė
Vyresn. buhalterė                                                                 

Tel. (8 37) 327216 (vietinis - 5529)       
El.paštas: neringa.baltrunaite@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 304


Gailutė Kanišauskienė
Vyresn. buhalterė                                                                    
Tel. (8 37) 327216 (vietinis – 5532)        
El.paštas: gailute.kanisauskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 304

 

Jolanta Sabaliauskienė
Vyresn. buhalterė                                                                   

Tel. (8 37) 327216 (vietinis – 5530)  
El.paštas: jolanta.sabaliauskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 304

 

Stipendijų ir įmokų iš studentų apskaitos grupė


Žaneta Jodikaitienė                         
Vyresn. buhalterė                        
Tel. (8 37) 395800 (vietinis - 5541)    
El.paštas: zaneta.jodikaitiene@lsmuni.lt  
Kabineto Nr. 214

 

Irena Šakalienė
Vyresn. buhalterė                                                                                                
Tel. (8 37) 395800 (vietinis - 5540)  
El.paštas: i.sakaliene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 214

 

Asta Stelmokė
Vyresn. buhalterė                                                                    
Tel. (8 37) 395800 (vietinis – 5539)      
El.paštas: asta.stelmoke@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 214