Papildomosios studijos

Studijų programos, į kurias planuojama priimti

AkademijaPapildomųjų studijų programaPriimami asmenysPapildomųjų studijų trukmė (metai)Magistrantūros studijų programa, į kurią įgyjama teisė pretenduoti
Medicinos akademija Visuomenės sveikata (I)

Asmenys, ketinantys studijuoti antrosios pakopos studijų programose „Taikomoji visuomenės sveikata“ ar „Visuomenės sveikatos vadyba“, turi būti baigę papildomąsias Visuomenės sveikatos studijas. Į šias studijas gali pretenduoti asmenys, turintys sveikatos (G), gyvybės (D), sporto (R), fizinių (C) mokslų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 

Asmenys, įgiję sveikatos mokslų krypčių grupės (G) arba sveikatos mokslų (G) krypčių grupės medicinos technologijų krypties (G09) profesinio bakalauro laipsnį ir ketinantys studijuoti antrosios pakopos studijų programos „Gyvensenos medicina“ gali dalyvauti konkurse į Universiteto patvirtintas „Visuomenės sveikatos“ papildomąsias studijas.

1 Taikomoji visuomenės sveikata
Visuomenės sveikatos vadyba
Gyvensenos medicina
Radiologijos technologijos* (NL,I)

Konkurse gali dalyvauti asmenys baigę medicinos technologijų studijų krypties radiologijos koleginių studijų programą ir įgiję medicinos technologijų profesio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba asmenys, baigę kitų sveikatos mokslų studijų krypčių koleginių studijų programas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei turintys radiologijos technologo (laboranto) profesinę kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą išduotą iki 2015-12-31.

1 Išplėstinė radiologijos technologo praktika*
Ergoterapija (NL)

Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję reabilitacijos studijų krypties (G06) profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei ergoterapeuto profesinę kvalifikaciją.

1 Sveikatinimas ir reabilitacija
Veterinarijos akademija Veterinarinė maisto sauga (NL, I)

Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), inžinerijos mokslų (E), technologijų mokslų (F), sveikatos mokslų (G),veterinarijos mokslų (H), žemės ūkio mokslų (I) studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

1 Veterinarinė maisto sauga
Maisto mokslas (NL,I)

Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję inžinerijos mokslų (E), technologijų mokslų (F), sveikatos mokslų (G), žemės ūkio mokslų (I) studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

1 Maisto mokslas
Gyvūnų mokslas (NL,I)

Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję fizinių mokslų (C), gyvybės mokslų (D), sveikatos mokslų (G), žemės ūkio mokslų (I), socialinių mokslų (J), veterinarijos mokslų (H) krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

1 Gyvūnų mokslas
Gyvūno ir žmogaus sąveika

Santrumpos: NL – nuolatinė mokymosi forma; I– ištęstinė mokymosi forma.

* Priėmimas bus vykdomas, jei magistrantūros studijų programa „Išplėstinė radiologijos technologo praktika“ bus akredituota Studijų kokybės vertinimo centro ir įregistruota Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas skaičiuojamas iš diplomo priedėlyje/priede išvardintų dalykų ir baigiamojo darbo įvertinimo svertinio vidurkio.
Surinkus vienodą konkursinį balą, pirmenybė teikiama:
 turinčiam aukštesnį baigiamojo darbo įvertinimą;
 turinčiam didesnį studijuotų dalykų įvertinimų vidurkį.

Priėmimo vykdymo procedūros

1. Prašymų dalyvauti konkurse pateikimas ir dokumentų registravimas (pateikiama tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą) 2020-05-04 – 2020-08-10 iki 16.00 val.

2. Konkursinės eilės sudarymas ir skelbimas 2020-08-11 10 val.

3. Apeliacijų priėmimas, nagrinėjimas ir rezultatų paskelbimas 2020-08-11 12.00 – 16.00 val.

4. Kvietimo studijuoti paskelbimas 2020-08 -12 10 val.

5. Sutarčių pasirašymas ( tik nuotoliniu būdu per LSMU Priėmimo sistemą, išimtinais atvejais – asmeniškai atvykstant į Universitetą) 2020-08-12 nuo 11.00 val. iki 2020-08-13 iki 14.00 val. 

Reikalingi dokumentai

Prašymas ir reikiami dokumentai pateikiami nuotoliniu būdu, prisijungus prie LSMU Priėmimo sistemos. Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir pateikti bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus. Prašyme galima nurodyti vieną pageidavimą

Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:

1. asmens tapatybės kortelės ar paso;

2. bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo ir jo priedėlio (priedo);

3. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;

4. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;

5.  dokumentinė nuotrauka ne didesnės apimties nei 10 MB;

6. stojamosios studijų įmokos, sumokėtos banke, kvito kopija arba patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios teisę nemokėti stojamosios studijų įmokos

 7.  Jeigu į pasirinktą papildomųjų studijų programą pretenduoja daugiau stojančiųjų, negu leidžia Universiteto galimybės užtikrinti studijų kokybę, priimama pagal konkursinę eilę, sudarytą konkursinio balo mažėjimo tvarka.

    

Priėmimo įforminimas

Institucinio priėmimo  metu priėmę kvietimą studijuoti Universitete asmenys studijų sutartis pasirašo tik nuotoliniu būdu, prisijungę prie LSMU Priėmimo  sistemos arba jų įgalioti asmenys  (su notaro patvirtintu įgaliojimu)  turi atvykti  pasirašyti studijų sutartį su Universitetu  taisyklių priedo 4 punkte   nurodytais terminais.

Jeigu pakviestasis pagal nurodytus terminus studijų sutarties su Universitetu nepasirašo, pakvietimas studijuoti Universitete anuliuojamas.

Registracijos įmoka, sąskaitos, rekvizitai

Stojamoji studijų įmoka– 15,00 EUR   (įsigalios patvirtinus Tarybai)

Sąskaitos rekvizitai :

                      Įmonės kodas 302536989; AB SEB  bankas

                      sąskaitos Nr. LT097044060002905377, kodas 70440,

Mokėjime nurodyti įmokos kodą  P6174  ir stojančiojo vardą, pavardę

 

1.  Nuo stojamosios įmokos  mokesčio atleidžiami:

1.1. asmenys, ne vyresni kaip 24 metų, kurių tėvai (įtėviai) yra mirę arba turėtas vienintelis iš tėvų (įtėvių) yra miręs.     

1.2.  vaikų globos namų auklėtiniai, kurie gimę 1995 metais arba vėliau;

1.3.   neįgalieji, kuriems  nustatytas darbingumo iki 45 %).

Šie asmenys kartu su Sutarties pasirašymui reikalingais dokumentais vietoje sumokėtos stojamosios studijų įmokos kvito turi pateikti dokumentus, įrodančius   teisę į lengvatą.

1.4   Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

 

Papildomųjų studijų kredito kaina

Vieno kredito kaina – 50,00 EUR