Studijų reglamento pataisos

2021-04-30
Gerbiami akademinės bendruomenės nariai,

Informuojame, kad Universiteto Senate, reaguojant į Asmens duomenų teisinio reglamentavimo pasikeitimus ir į tai, kad sveikatos duomenys gali būti tvarkomi tik su sveikata susijusiais tikslais, 2021 balandžio 22 d. patvirtintos Studijų reglamento pataisos. Pasikeitė studento pateisinamų priežasčių ir studijų proceso eigos tvarka. Pataisos, susijusios su pateisinamomis priežastimis, atliktos 16-oje skirsnių, 45-iuose punktuose.

Esminiai Studijų reglamento tvarkos pasikeitimai susiję su studento pateisinamomis priežastimis.

Primygtinai rekomenduojame perskaityti visą, nauja redakcija išdėstytą, Studijų reglamentą. Ypatingą dėmesį atkreipkite į šiuos reglamento punktus:

  • 108. p. „Studento dalies dalyko/modulio kontaktinio darbo valandų praleidimas“;
  • 189 p. „Studento nedalyvavimas, neišlaikymas, neapgynimas studijų programos baigiamojo egzamino ar baigiamojo studijų programos darbo“;
  • 228. p. „Studento galimybės dalyvauti vertinimo procedūrose kitu laiku, nei numatyta tvarkaraštyje“;
  • 261. p. „Studento nedalyvavimas egzamine ar jo dalies baigiamajame patikrinime“;
  • 262. p. „Studento nedalyvavimas vertinant tam tikrą kaupiamosios dalies komponentą arba gautas neigiamas kaupiamosios dalies komponento įvertinimas“;
  •  315. p. „Studento pasiektų studijų rezultatų priskyrimas pasiekimų lygmeniui, kai studentas turi akademinių skolų, pasibaigus vertinamajam laikotarpiui“.
Naujoji Studijų reglamento redakcija įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

STUDIJŲ REGLAMENTAS