Skelbiamas viešasis konkursas LSMU rektoriaus pareigoms eiti

2020-06-05

Vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 51–53 punktų nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba skelbia viešą konkursą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai, tarnybinis atlyginimas – 7040 Eur).

Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

a) turintys mokslo laipsnį, turintys pedagoginės ir vadybinės patirties;

b) turintys ne žemesnę nei trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin. 2003, Nr. 123-5618; 2009, Nr. 42-1623; 2011, Nr. 92-4383);

c) esantys nepriekaištingos reputacijos (Nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin. 2009, Nr. 54-2140, i. k. 1091010ISTA00XI-242).

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 15.00 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) užklijuotame voke, ant kurio nurodyta „KANDIDATO EITI REKTORIAUS PAREIGAS DOKUMENTAI, NEATPLĖŠTI IKI TARYBOS POSĖDŽIO.“, dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Personalo tarnybai (A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas) privalo pateikti:

1. laisvos formos prašymą dalyvauti konkurse

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. dokumentų, įrodančių suteiktą mokslo laipsnį, pedagoginę ir vadybinę patirtį, kopijos;

5. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto dokumento, įrodančio trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma), kopiją;

6. Universiteto veiklos penkerių metų programos koncepciją (rekomenduojama apimtis – 1750 žodžių);

7. gyvenimo aprašymą, kuriame nurodama pedagoginio darbo patirtis (metų ir mėnesių tikslumu) ir vadybinio darbo patirtis (metų ir mėnesių tikslumu nurodoma darbovietė, pareigos, pavaldžių darbuotojų skaičius), patvirtinama, jog kandidatas yra nepriekaištingos reputacijos (melagingas patvirtinimas yra pagrindas pašalinti asmenį iš konkurso arba atleisti iš pareigų), taip pat nurodomas elektroninio pašto adresas, telefono Nr.;

8. privačių interesų deklaraciją;

9. taip pat kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti konkursui rektoriaus pareigoms eiti.

Pastabos:

1. 2–5 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro (arba išdavusios institucijos įgalioto darbuotojo, arba institucijos, įgaliotos tvirtinti dokumentus).

2. Teikiami dokumentai turi būti parengti ir pateikti lietuvių kalba arba papildomai turi būti pateikiami vertėjo parašu ir antspaudu patvirtinti vertimai į lietuvių kalbą.

3. Užsienio valstybių išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477; 2013, Nr. 112-5592), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

Išsamesnės informacijos apie viešą konkursą prašome teirautis rektoratas@lsmuni.lt.