LSMU Medicinos fakulteto tarybos rinkimai

Gerbiami LSMU MA Medicinos fakulteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai, informuojame, kad 2017 m. gegužės mėn. 10 d. 9-14 val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių g. 4) Akademiko Zigmo Januškevičiaus auditorijoje vyks Medicinos fakulteto tarybos (toliau – Taryba) rinkimai.

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 6 punktu, viešai skelbiamas LSMU MA Medicinos fakulteto tarybos narių rinkėjų sąrašas. Pretenzijos dėl paskelbto rinkėjų sąrašo netikslumų priimamos iki 2017 m. balandžio 25 d. 17.00 val. el. paštu: ingrida.balnyte@lsmuni.lt

Prašome visus rinkėjus dalyvauti rinkimuose, nes pagal LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 9 punktą rinkimai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei 2/3 visų fakulteto rinkėjų. Prašome rinkimų metu turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

Esant svarbioms priežastims galima balsuoti iš anksto 2017 m. gegužės 8 d. 13-16 val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių g. 4) I aukšto Simpoziumų salėje (šalia Z. Januškevičiaus auditorijos).

Vadovaujantis LSMU fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento 7 punktu, kandidatai į Tarybos narius pradedami kelti paskelbus rinkimus ir baigiami kelti iki 2017 m. balandžio 27 d. 16 val. Kandidatais gali būti LSMU dėstytojai ir mokslo darbuotojai, pareigas einantys konkurso būdu. Kandidatą gali iškelti rinkėjų grupė arba kandidatūrą gali kelti pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas. Jeigu kandidatą kelia katedra (klinika, institutas ar kitas padalinys), rinkimų komisijai reikia pateikti posėdžio protokolo išrašą. Jeigu kandidatas kelia pats save, jis rinkimų komisijai turi pateikti prašymą kandidatuoti. Abiem atvejais kandidatas turi duoti raštišką sutikimą kandidatuoti į MF tarybą. Maksimalus kandidatų skaičius neribojamas.

Kandidatai į Tarybos narius registruojami:

2017 m. balandžio 26 d. 9-11 val. ir  14-16 val. Medicinos akademijos Centriniuose rūmuose Medicinos fakulteto dekanate (A. Mickevičiaus g. 9, I aukšto kabinete Nr. 139.1).

2017 m. balandžio 27 d. 9-11 val. ir 14-16 val. MLK (Mokomasis laboratorinis korpusas, Eivenių g. 4) III aukšto kabinete Nr. 308.

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimo reglamento 7 punktu, LSMU MA Medicinos fakulteto kandidatų į tarybos narius sąrašas viešai bus paskelbtas iki 2017 m. balandžio 28 d. LSMU internetinėje svetainėje.

LSMU MA Medicinos fakulteto tarybos narių rinkimų komisija