Kasmetėje ataskaitoje apžvelgti Universiteto laimėjimai ir pokyčiai

Balandžio  30 d. LSMU tarybos ir senato posėdyje buvo pristatyta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 2019 metų veiklos ataskaita.

rektorius.jpg (3310x2207)Įžanginį žodį tarė LSMU rektorius akademikas prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas,  pabrėžęs, kad praėjusieji metai Universitetui buvo tvarumo metai – dirbta kryptingai ir nuosekliai, daugumoje strateginės plėtros krypčių pasiekta esminės pažangos siekiant strateginių tikslų sėkmingo įgyvendinimo.

Esminius 2019 metų įvykius, pokyčius, svarbiausius Universiteto veiklos rezultatus apžvelgė LSMU Medicinos akademijos kanclerė prof. Daiva Rastenytė, Veterinarijos akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas, prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė, prorektorius klinikinei medicinai, Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius, administracijos direktorius Justas Babarskas.

Studijas renkasi geriausieji

Itin džiugu, kad gabiausiam, talentingiausiam šalies jaunimui LSMU išlieka biomedicinos mokslų traukos centras.
 
Nors ir nepalanki demografinė padėtis, pastaruosius penkerius metus į Universitetą priimamų studentų skaičius išlieka stabilus, o 2019 m. įstojusiųjų į LSMU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas konkursinis balas buvo vienas aukščiausių Lietuvoje.
 
Bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas LSMU studijų programa „Medicina“ pernai, kaip ir ankstesniais metais, buvo tarp dešimties populiariausių šalies studijų programų, ji taip pat surinko daugiausia valstybės finansuojamų vietų ir buvo tarp daugiausia studentų (320) surinkusių studijų programų.
 
Iš viso 2019 m. Universitetas vykdė 34 pirmosios, antrosios pakopų bei vientisųjų studijų programas, 79 rezidentūros programas ir 10 krypčių doktorantūros studijas, kuriose studijavo 7 tūkst. 775 studentai.  2019 m. sėkmingai valstybės finansuojamas studijas baigė 95,2 proc. studentų.
 
Universiteto studijų kokybė vertinama ir tarptautiniu mastu: per 2015-2019 mokslo metus nuosekliai augo ir visų pakopų studijas LSMU besirenkančių užsienio studentų skaičius. 2019 m. užsienio šalių piliečių, studijuojančių valstybės nefinansuojamose vietose, padaugėjo net 41,5 proc. – užsienio studentų skaičius LSMU artėja prie penktadalio visų studijuojančiųjų.
 
Dėmesio centre – studijų kokybė
 
Praėjusiais metais Universitetas itin daug dėmesio skyrė studijų kokybei gerinti: buvo tobulinamos dėstytojų dalykinės ir edukacinės kompetencijos, kuriamas į studentą orientuotas mokymosi procesas bei studentui palanki aplinka, siekta užtikrinti grįžtamąjį ryšį iš suinteresuotų šalių.
 
Praėję metai išsiskyrė svarbių iniciatyvų gausa: pradėta vykdyti paskaitų stebėsena, pradėtas rengti Studijų kokybės vadovas – pagrindinis LSMU vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemos dokumentas; pradėjo veikti Inovatyviosios edukacijos skyrius, Universiteto akademiniai padaliniai pakviesti atnaujinti dalyką „Įvadas į profesiją“, integruojant atvirąjį mokymą(-si) nuotoliniu būdu.
 
Universitetas gali didžiuotis didžiuliu dėstytojų, mokslininkų, gydytojų  potencialu: 2019 kalendorinių metų pabaigoje LSMU bendruomenę sudarė 25 tūkst. 943 asmenys, tarp jų – du dirbantys rektoriai emeritai; 7 profesoriai emeritai; 1229 dėstytojai, tarp kurių – 745 mokslo daktarai, 3 užsieniečiai; 238 mokslo darbuotojai, tarp kurių – 145 mokslo daktarai.
 
LSMU dirbo 216 profesorių, 227 docentai, 372 lektoriai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose ir VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje dirba 1763 gydytojai ir 981 rezidentas, 2946 slaugos specialistai. 
 
Iš darbdavių – palankūs vertinimai
 
LSMU parengti specialistai pernai sulaukė itin palankaus darbdavių įvertinimo: įdarbintais Universiteto absolventais buvo patenkinti 97,96 proc. darbdavių, o per 12 proc. darbdavių per pirmąjį pusmetį po baigimo absolventams patikėjo vadovaujamas pareigas.
 
Didelis Universiteto indėlis gerinant studijų kokybę, infrastruktūrą, pagalbą studentams lemia ne tik didėjantį absolventų pasitenkinimą (2018 m. – 76,22 proc., 2019 m. – 89,71 proc.), bet ir darbdavių pasitenkinimą mūsų rengiamais specialistais (2018 m. – 80,88 proc., 2019 m. – 97,96 proc.).
 
Tad LSMU vykdomų studijų programų teikiamų kvalifikacijų visuma atitinka Universiteto misiją – kurti, kaupti ir skleisti mokslo žinias, naujausius mokslo ir studijų laimėjimus, mokyti ir ugdyti kūrybingą, dorą, išsilavinusią, sveiką, sveiką, savarankišką ir verslią asmenybę.

Didėja matomumas tarptautinėje mokslinėje erdvėje

Vienas LSMU strateginės plėtros tikslų – vykdant aukščiausio lygio fundamentaliuosius ir taikomuosius biomedicinos ir žemės ūkio mokslų tyrimus kurti sveikatos technologijas ir inovacijas ir diegti jas į praktiką. Ir šioje srityje praėjusiais metais pasiekta svarių rezultatų.
 
Džiugu, kad 2019 metais padidėjo straipsnių, publikuotų prestižiniuose tarptautiniuose žurnaluose, turinčiuose aukštą cituojamumą, skaičius. Tokie straipsniai sudarė net 59 procentus visų straipsnių, paskelbtų CA WOS duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį. Taip pat didėjo ir Universiteto mokslinių tyrimų matomumas tarptautinėje mokslo bendruomenėje, tai rodo greitai didėjantis Universiteto mokslo publikacijų cituojamumas.

2019 m. Universitete studijavo 266 doktorantai. Praėjusiais metais apgintos 4 gamtos mokslų srities, 28 medicinos ir sveikatos mokslų srities ir 6 žemės ūkio mokslų srities daktaro disertacijos.

Galima teigti, kad 2017-2021 metų strateginės plėtros gairių ir jų įgyvendinimo plano pagrindiniai tikslai pernai buvo įgyvendinti. Todėl tikėtina, kad mokslinės veiklos plėtra bus tvari.

Praėjusiais metais LSMU mokslininkai įvertinti garbingais apdovanojimais.  Pernai grupei mokslininkų  – prof. Viliui Jonui Grabauskui, prof. Jūratei Klumbienei, prof. Vaivai Lesauskaitei, prof. Janinai Petkevičienei, prof. Abdonui Tamošiūnui – už darbų ciklą „Lėtinės neinfekcinės ligos: nuo populiacijos iki genų (2003–2017)“ įteikta 2018-ųjų metų Lietuvos mokslo premija. 

2019 m. pelnyta pirmoji „L’ORÉAL Baltic“ „Moterims moksle“ stipendija: pirmąja LSMU stipendininke tapo dr. Jurgita Skiecevičienė. 

Buvo tęsiamas projektas su Europos inovacijų ir technologijų institutu, tad Universitetas ir toliau išlaiko sveikatos srities inovacijų koordinatoriaus Lietuvoje statusą.

Plėtojant tarptautiškumą – ryški pažanga

2019 metais pasiekta didelės pažangos plėtojant LSMU kaip tarptautišką universitetą. Pernai priimtas didžiausias per Universiteto istoriją užsienio studentų skaičius. Studijas LSMU praėjusiais metais pradėjo 324 užsienio studentai iš 45 pasaulio valstybių. Iš bendrojo visų pakopų laipsnio siekiančių studentų skaičiaus užsienio studentai pernai sudarė 17 proc. Didėjantis visą studijų programą studijuojančių užsienio studentų skaičius atspindi didėjantį Universiteto vidinės aplinkos tarptautiškumą.

Daugiausia studentų – iš Izraelio, Švedijos, Indijos, Vokietijos, Libano ir Ispanijos. Užsienio studentai dažniausiai rinkosi vientisąsias medicinos, odontologijos, veterinarinės medicinos, farmacijos studijas, bakalauro slaugos studijas, magistro studijų programas „Visuomenės sveikata“, „Išplėstinės slaugos praktika“, „Gyvensenos medicina“,  „Maisto mokslas“.

Ataskaitiniais metais studijoms anglų kalba parengtos bei priėmimas pradėtas į bakalauro studijų programas „Sveikatos psichologija“, „Kineziterapija“, magistro studijų programas „Gyvūnų mokslas“, „Visuomenės sveikatos vadyba“, „Klinikinė sveikatos psichologija“, „Gyvūno ir žmogaus sąveika“. Šios programos įtrauktos į 2020 m. užsieniečių priėmimo taisykles.
Praėjusių metų pabaigoje studijuoti anglų kalba iš viso buvo galima 17 studijų programų – tai sudarė 47 proc. visų I ir II pakopų bei vientisųjų studijų programų. Tad didėja ir Universiteto padalinių gebėjimas integruotis į tarptautinę aukštojo mokslo erdvę.

Didėja į Universiteto veiklas įsitraukiančių užsieniečių absolventų skaičius: praėjusiais metais jų padaugėjo 37, ir ryšį su Universitetu palaikė 179 absolventai.

Per praėjusius metus Universitetas išlaikė ir institucinės lyderystės iniciatyvą Kazachstano respublikoje: vyko dalykiniai Universiteto atstovų vizitai į Kazachstaną, pagal strateginės partnerystės sutartį LSMU ekspertai teikė medicinos specialistų rengimo sistemos pertvarkymo konsultacines paslaugas.

Dėmesys žmogaus ir gyvūno sveikatai

2019 m. Universitete buvo nuosekliai įgyvendinami strateginio tikslo uždaviniai – ugdyti sveiką Universiteto bendruomenę ir visuomenę. Daug dėmesio skiriant bendruomenės sveikatos stiprinimui ir sveikos gyvensenos idėjų sklaidai, per 2019 metus LSMU Sporto centras organizavo 19 sveikatinimo ir sporto renginių, skirtų studentams ir darbuotojams. Bendruomenės nariai reprezentavo Universitetą, iškovojo prizinių vietų tarptautiniuose ir Lietuvos čempionatuose bei turnyruose. 2019 m. sportuojančiųjų skaičius padidėjo iki 602 studentų (41,4 proc. daugiau, nei 2018 m.).

Aktyvėja 2017 m. įkurto LSMU Psichologinės gerovės ir sveikatos mokymų centro veikla. Per 2019 m. organizuoti tęstiniai mokymai, orientuoti į raidos psichopatologijos įvertinimą ir konsultavimą, streso ir konfliktų valdymą, profesinio pervargimo ir grupinio (psichologinio) engimo (sin. Mobingo) prevenciją, sveikatai palankią elgseną ir gyvensenos pokyčius.

Žmogaus ir gyvūno sveikatai prižiūrėti ir stiprinti LSMU per 2019 metus sėkmingai ir kryptingai panaudojo sutelktą Universiteto ir ligoninių potencialą: buvo gerinama infrastruktūra, diegiamos pažangios naujausios medicininės technologijos, į ligoninių veiklą integruojamos informacinės technologijos, klinikinėje praktikoje – 3 mokslinių tyrimų rezultatai.

Stiprėja LSMU bendruomenė

Vienas esminių LSMU strateginių tikslų – ugdyti vieningą, kūrybingą ir socialiai atsakingą Universiteto bendruomenę. Per 2019 metus bendruomeninius ryšius stiprino Kultūros centro renginiai: koncertai, tarptautinės konferencijos, Kultūros savaitė, Aukštųjų medicinos kursų šimtmečio minėjimas. LSMU ansambliai ir būreliai dalyvavo 68 Universiteto, miesto ir užsienio organizatorių renginiuose, garsino Universiteto vardą, bendriems projektams subūrė bendruomenę.

Kasmet didėjantis Universiteto veiklose dalyvaujančių absolventų skaičius rodo Universiteto ryšio puoselėjimą tarp bendruomenės narių ir alumnų (2017 m. įvairiuose LSMU renginiuose dalyvavo  472 asmenys, 2019 m. – 695 asmenys).
2019 metais Universitete buvo aktyviai organizuojamos įvairios veiklos, renginiai ir susitikimai, Universiteto narių iniciatyvos padėjo visai bendruomenei augti, plėsti žinias ir gebėjimus, turėti atvirą nuomonę, laisvę rinktis, išgyventi religinę ir kūrybinę, kultūrinę ir sportinę įvairovę, tapti solidaresniais ir atsakingesniais, įgytas žinias taikyti ne tik Universitete, bet ir už jo ribų.

Per ataskaitinius metus darbuotojų motyvacijai didinti Universitete stengtasi sudaryti socialiai palankias darbo ir poilsio sąlygas, augo studentų ir darbuotojų pasitenkinimas, stiprėjo universiteto įvaizdis Lietuvoje ir užsienyje.
Tvarūs praėjusių metų Universiteto veiklos rodikliai, geri rezultatai, stipri, kvalifikuota ir kūrybiška Universiteto bendruomenė padėjo pasirengti didžiausiam 2020 metų iššūkiui – pasaulinei naujojo koronaviruso COVID-19 pandemijai, nuotolinėms studijoms karantino metu. Tai buvo naujas žingsnis Universiteto gyvenime, kuris žada naujovių, neatrastų galimybių ir iššūkių.

2019 metų Universiteto veiklos ataskaitai pritarė LSMU senatas ir taryba.