Spausdinti

Gražiausius metus atidavęs mūsų Alma mater

Prof. A. Basevičius („Ave vita“ archyvo nuotr.)Spalio 1-ąją visų gerbiamam prof. Ro­mu­al­dui Ba­se­vi­čiui, buvusiam Te­ori­nės me­di­ci­nos fa­kul­te­to de­ka­nui, sukanka 80 metų.

„Prof. Ro­mu­al­dui Ba­se­vi­čiui fakulteto dekanu teko būti tais sunkiais laikais, kai daug kas keitėsi: buvo du fakultetai, vėliau – vienas. Didžiąją savo gyvenimo dalį prof. Ro­mu­al­das Base­vi­čius dirbo mūsų Universitete, atidavė mūsų Alma mater gražiausius savo metus. Prof. Romual­das Ba­se­vi­čius visada buvo ir tebėra studentų mylimas dėstytojas, dekanas, prodekanas, garbingas žmogus ir pedagogas, kurį visi pamėgo už žmoniškąsias jo savybes ir vertybių nuostatas bei todėl, kad jis paprasčiausiai gerai dirbo savo darbą. Kokias pareigas beeitų, ne vien buvusio to meto Medicinos fakulteto dekano ar prodekano, profesoriaus, dekano, buvęs mūsų mokytojas, dėstytojas buvo reiklus, visada visus darbus reikalavo atlikti iki galo ir gerai. Aukšta bendravimo kultūra dar ir šiandien tebedaro jį mielą bei šiltą savo buvusiems studentams bei kolegoms. Tais laikais, kai dar buvome studentai, mes mėgome, kad prof. Ro­mu­al­das Ba­se­vi­čius dalyvautų mūsų reikšmingose šventėse. Dalykiškas dėstytojas, malonus ir geras žmogus, aukštos bendravimo kultūros inteligentas – toks buvo, toks ir tebėra. Susitiksite ir įsitikinsite“, – sako LSMU MA Medicinos fakulteto dekanas prof. Algimantas Tamelis.

Netrukus įsitikinu prof. A. Tamelio žodžiais. Su buvusiu dekanu prof. Ro­mu­al­du Ba­se­vi­čiumi susitinkame jo namuose. Profesorius mane pasitinka kaip seną pažįstamą ir kalbamės taip, tarsi būtume seniai seniai nesimatę – nuoširdžiai, šiltai, gerdami kvapnią kavą ir apsupti jaukių, senus laikus pamenančių daiktų ir naujos, vis sienas papildančios suvenyrinių lėkštučių iš viso pasaulio kolekcijos. Suvenyrus, kurių šiuo metu yra jau daugiau nei 100, padeda rinkti sūnūs Al­gi­das ir Dona­tas – taip pat pasirinkę mediciną.

Būsimas medikas Romualdas Ba­se­vi­čius Kėdainiuose baigė 1-ąją berniukų gimnaziją (dabar – rašytojo J. Paukštelio vardu pavadintą). Tai rašytojo Juozo Paukštelio iniciatyva šiandieninis mūsų jubiliatas tuomet vienintelis iš savo laidos pasirinko mediciną.

„Laimė, kad aš jo tuomet 1954 m. paklausiau“, – sako prof. R. Ba­se­vi­čius.

„Medicinos studijas su žmona Virginija baigėme 1960 m.“, – prisimena jaukių namų šeimininkas ir pasakoja apie gyvenimą bei darbą Akmenėje.

1962 m. kon­fe­ren­ci­jo­je susi­ti­ko to meto KMI rektorių Z. Januškevičių ir far­ma­ko­lo­gą Vol­de­ma­rą Kempinską. Šie gerbiami asmenys pasiūlė prof. R. Ba­se­vi­čiui stoti į farmakologijos aspirantūrą Kaune. Taip 1962 m. įsi­dar­bi­no Kauno me­di­ci­nos ins­ti­tu­te. Di­ser­ta­ci­ją gy­nimui pateikė 1967 m. 1971 m. buvo išrink­tas do­cen­tu, 1990 m. – ei­nan­čiu pro­fe­so­riaus pa­rei­gas. Nuo tada administraciniam darbui ir konkrečiai darbui dekanate – paskyrė 15 metų. 1976 m. tapo Te­ori­nės me­di­ci­nos fa­kul­te­to pro­de­ka­nu. Nuo 1984 m. – de­ka­nas ir de­ka­nų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas. 1992–1998 m. buvo Te­ori­nės ir kli­ni­ki­nės far­ma­ko­lo­gi­jos ka­ted­ros ve­dėjas.

2000 m., būdamas 65 m. ir tu­rėda­mas 40 m. pe­da­go­gi­nio dar­bo sta­žą, nutarė išei­ti į pen­si­ją.

„Na štai šiandien sulaukiau „Ave vita“ dėmesio“, – plikydamas kavą juokiasi profesorius, spaudoje su kitais autoriais ir pats publikavęs daugiau nei 250 straipsnių, kurių pagrindinė tema – vaistų tarpusavio deriniai, vaistų sąveika ir galimos vaistų sukeltos šalutinės reakcijos.

Gavo pasiūlymą parengti pirmąjį farmakologijos vadovėlį. Taip 1970 m. buvo išleistas pirmasis farmakologijos vadovėlis, skirtas medicinos mokykloms. Vadovėlio bendraautoris prof. Romualdas Ba­se­vi­čius buvo vienas iš pagrindinių autorių. Praėjus 2 metams, vėl R. Ba­se­vi­čiaus iniciatyva buvo išleistas farmakologijos vadovėlis, skirtas aukštosioms mokykloms. Profesoriui gaila, kad farmakologijos vadovėlis išleistas dar 1986 m., o naujo vadovėlio nuo to laiko iki dabar – taip ir nėra.

„O juk farmakologiniai pokyčiai visame pasaulyje – labai dideli“, – sako profesorius.

„Bendrosios farmakologijos ir receptūros pagrindai“ – vienas iš R. Ba­se­vi­čiaus parašytų ir išleistų farmakologijos leidinių. Už vadovėlius prof. R. Ba­se­vi­čius gavo Lietuvos valstybinės premijos laureato vardą, tarybiniais laikais apdovanotas Sveikatos apsaugos žymūno ženkleliu. Apie profesoriaus asmenybę ir jo atliktus prasmingus darbus galime paskaityti beveik 20 leidinių, kurie vis tiek neatstos šilto bendravimo.

Sveikiname Gerb. prof. Romualdą Ba­se­vi­čių visų jį pažįstančių, mylinčių ir gerbiančių žmonių vardu, linkime puikios sveikatos, energijos ir daug daug rudeninės šilumos.

 

Džiuljeta Kulvietienė