Edukacijos inovacijos jau pakeliui

Balandžio 9 dieną pasirašyta iš Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „LSMU studijų kokybės ir susijusių procesų gerinimas, didinant žmogiškųjų išteklių potencialą“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-738-04-0001 (toliau – Projektas) sutartis.

Pagrindinis Projekto tikslas – didinti studijų kokybę ir tarptautinį konkurencingumą medicinos ir sveikatos mokslų bei gamtos mokslų srityse.

Projekto metu bus vykdomos šios veiklos:
1. Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas.
2. Nuotoliniai ir praktiniai mokymai studentams.
3. Studijų programų peržiūra ir atnaujinimas, gerinant studijų kokybę ir diegiant inovatyvius, į studentą orientuotus ir kitus pažangius mokymo (-si) metodus.
4. LSMU valdymo ir administravimo tobulinimas.

Įgyvendinant veiklą „Dėstytojų kvalifikacijos tobulinimas“, planuojamas dėstytojų kvalifikacijos ugdymas, bendrųjų edukacinių kompetencijų tobulinimas nuotolinių ir praktinių mokymų metu. Taip pat Projekte numatytas dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, kurių metu tikimasi perimti tarptautinę patirtį, įtraukti etapines kompetencijas į studentų vertinimą, išplėsti klinikinės praktikos apimtį studijų metu, pereiti prie vertinimo pagal pasiekimų lygmenis.

Vienas iš Projekto tikslų – į mokymus įtraukti ir studentus. Mokymų metu nuo pirmojo kurso bus ugdomos studentų mokslinės (mokslinio tyrimo sudarymo, literatūros interpretavimo ir kritinio vertinimo) ir bendrosios kompetencijos (profesionalumas, viešas kalbėjimas, kūrybingumas, komunikaciniai gebėjimai ir kt.). Veiklos vykdymo metu, planuojant interaktyviuosius ir simuliacinius mokymus, bus įsigyta studijoms skirta įranga, pvz., trimatis (3D) spausdintuvas ir prieiga prie integruotos virtualiosios realybės simuliacijų mokymo aplinkos, kurioje studentai galės individualiai dirbti skirtuose klinikinės praktikos scenarijuose.

Numatoma studijų krypčių grupėms priklausančių studijų programų peržiūra ir atnaujinimas, diegiant inovatyvius, į studentą orientuotus mokymo (-si) metodus. Studijų programas numatoma intensyvinti, dalį jų perkelti į nuotolinę arba simuliacijų erdvę, taip didinant praktinę studijų dalį.

Įgyvendinant ketvirtąją veiklą, planuojama įsigyti informacinę sistemą, užtikrinančią veiksmingą LSMU procesų valdymą ir administravimą. Ši Projekto metu įsigyta sistema bus glaudžiai integruota su kitomis LSMU veikiančiomis dokumentų, Projektų valdymo, studijų bei viešųjų pirkimų informacinėmis sistemomis ir kartu sudarys efektyviai veikiančią sistemą, būtiną LSMU pagrindinėms funkcijoms užtikrinti.

Projekto rodiklių pasiekimas prisidės prie strateginiuose dokumentuose nurodytų tikslų pasiekimo, stiprinant Lietuvos sveikatos mokslų universiteto potencialą, t. y. naudojant ESF investicijas pagerės studijų kokybė, bus plėtojami nauji studijų metodai ir inovatyviosios technologijos, užtikrinančios kokybišką aukštojo mokslo turinį ir aktualias programas, stiprinami dėstytojų gebėjimai, didinamas studijų tarptautiškumas.

Tikimės visų akademinės bendruomenės narių įsitraukimo ir aktyvaus dalyvavimo Projekte. Už Projekto vykdymą atsakingas Studijų centro Inovatyviosios edukacijos skyrius.