Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti

Vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto 51–53 punktų nuostatomis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto taryba skelbia viešą konkursą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriaus pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai, tarnybinis atlyginimas – 7040 Eur).

Konkurse gali dalyvauti kandidatai:

a) turintys mokslo laipsnį, turintys pedagoginės ir vadybinės patirties;

b) turintys ne žemesnę nei trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma) (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin. 2003, Nr. 123-5618; 2009, Nr. 42-1623; 2011, Nr. 92-4383);

c) esantys nepriekaištingos reputacijos (Nepriekaištinga reputacija suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme (Žin. 2009, Nr. 54-2140, i. k. 1091010ISTA00XI-242).

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 15.00 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) užklijuotame voke, ant kurio nurodyta „KANDIDATO EITI REKTORIAUS PAREIGAS DOKUMENTAI, NEATPLĖŠTI IKI TARYBOS POSĖDŽIO.“, dokumentus pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Personalo tarnybai (A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas) privalo pateikti:

1. laisvos formos prašymą dalyvauti konkurse

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. dokumentų, įrodančių suteiktą mokslo laipsnį, pedagoginę ir vadybinę patirtį, kopijos;

5. teisės aktų nustatyta tvarka išduoto dokumento, įrodančio trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (jei taikoma), kopiją;

6. Universiteto veiklos penkerių metų programos koncepciją (rekomenduojama apimtis – 1750 žodžių);

7. gyvenimo aprašymą, kuriame nurodama pedagoginio darbo patirtis (metų ir mėnesių tikslumu) ir vadybinio darbo patirtis (metų ir mėnesių tikslumu nurodoma darbovietė, pareigos, pavaldžių darbuotojų skaičius), patvirtinama, jog kandidatas yra nepriekaištingos reputacijos (melagingas patvirtinimas yra pagrindas pašalinti asmenį iš konkurso arba atleisti iš pareigų), taip pat nurodomas elektroninio pašto adresas, telefono Nr.;

8. privačių interesų deklaraciją;

9. taip pat kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti konkursui rektoriaus pareigoms eiti.

Pastabos:

1. 2–5 punktuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro (arba išdavusios institucijos įgalioto darbuotojo, arba institucijos, įgaliotos tvirtinti dokumentus).

2. Teikiami dokumentai turi būti parengti ir pateikti lietuvių kalba arba papildomai turi būti pateikiami vertėjo parašu ir antspaudu patvirtinti vertimai į lietuvių kalbą.

3. Užsienio valstybių išduoti kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477; 2013, Nr. 112-5592), ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699), išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis arba Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).

Išsamesnės informacijos apie viešą konkursą prašome teirautis rektoratas@lsmuni.lt.


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas:


Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

  • 1 lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1337,60 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Anesteziologijos klinikoje;
  • 1 docento (0,525 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1367,52 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Gastroenterologijos klinikoje;
  • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1848,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Kardiologijos klinikoje;
  • asistento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 880,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Neonatologijos klinikoje;
  • 1 profesoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1936,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1936,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių), 1 lektoriaus (0,75 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1497,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) ir 1 asistento (0,5 et., mokslo kryptis – medicina, atlyginimas 1056,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Psichiatrijos klinikoje.

Odontologijos fakultete:

  • 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – odontologija, atlyginimas 1321,76 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje.

Visuomenės sveikatos fakultete:

  • 1 docento (0,75 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1460,80 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Aplinkos ir darbo medicinos katedroje;
  • 1 docento (1,0 et., mokslo kryptis – visuomenės sveikata, atlyginimas 1584,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Sveikatos vadybos katedroje.

Kardiologijos institute:

  • 1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 et., mokslo kryptis – biologija, atlyginimas 880,00 Eur už 1,0 et. darbo krūvį, neatskaičius mokesčių) Molekulinės kardiologijos laboratorijoje.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2020 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 134-04 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką https://lsmuni.lt/lt/naujienos/konkursas--pareigoms-eiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti galiojančią gydytojo anesteziologo reanimatologo medicinos praktikos licenciją ir patirties dėstyti dalyką „Anesteziologija ir reanimatologija“ studijų programos „Odontologija“ studentams – lektoriaus pareigoms eiti Anesteziologijos klinikoje. 2. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo gastroenterologo docento pareigoms eiti Gastroenterologijos klinikoje, gydytojo kardiologo – profesoriaus pareigoms eiti Kardiologijos klinikoje, gydytojo neonatologo – asistento pareigoms eiti Neonatologijos klinikoje, gydytojo psichiatro – profesoriaus, docento, lektoriaus, asistento pareigoms eiti Psichiatrijos klinikoje, gydytojo burnos, veido ir žandikaulių chirurgo – docento pareigoms eiti Veido ir žandikaulių chirurgijos klinikoje. 3. Turėti dalykų „Kelionės ir sveikata“, „Baltijos jūros aplinka ir sveikata“, „Sveikatos ekologija“ dėstymo Visuomenės sveikatos bei Odontologijos fakultetų studentams patirties – docento pareigoms eiti Aplinkos ir darbo medicinos katedroje. 4. Turėti dalykų „Sveikatos informacijos valdymas“, „Mokslo tiriamojo darbo organizavimas“, „Socialinė medicina“ dėstymo patirties – docento pareigoms eiti Sveikatos vadybos katedroje. 5. Geros laboratorinės praktikos žinios, turėti tikrojo laiko PGR metodų taikymo, darbo kapiliarinės elektroforezės sistemomis, naujos kartos sekoskaitos bibliotekų  rengimo patirties, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti mažos ir vidutinės apimties mokslinius tyrimus – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Molekulinės kardiologijos laboratorijoje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 


 SUSIJĘ REGLAMENTAI: