Spausdinti

Apie katedrą

Gyvūnų veisimas apima selekcijos ir veislininkystės sritis. Praktinė selekcija tapo didelių kolektyvų veiklos objektu. Selekcinių programų vykdyme dalyvauja įvairaus profilio specialistai, vykdantys skirtingų rūšių ir veislių gyvūnų atranką ir paranką, produktyvumo kontrolę ir apskaitą, vertinimą ir veislinės vertės nustatymą. Veislių gerinimo programos yra vykdomos visos šalies mastu. Tam reikalingi kvalifikuoti specialistai.

 

Gyvūnų veisimo katedroje ir prie jos esančioje laboratorijoje dirba 10 darbuotojų: 1 profesorius, 4 docentai,  1 lektorius, 2 asistentai, 2 laborantai.

 

Gyvūnų veisimo katedroje dėstomi moduliai Gyvulininkystės technologijos ir Veterinarinės medicinos fakultetų bakalaurams :

Gyvūnų veisimas-  šiame modulyje mokoma  sudaryti ir organizuoti gyvūnų veisimo programą, atsižvelgiant į gyvūnų rūšies ir veislės specifiką; įvertinti ir atrinkti gyvūnus fenotipiškai ir genetiškai; taikyti porų parinkimo ir gyvūnų veisimo metodus, sprendžiant įvairius veislininkystės uždavinius; žinoti gyvūnų veislininkystės sistemą ir teisinę bazę.

 

Informacinių technologijų taikymas biomedicinos studijose-paskaitų metu aiškinama kas yra virtuali biblioteka ir supažindinama su jos kūrimo principais. Mokoma dirbti su ALEPH ir LIBIS bibliotekinėmis programomis, skirtomis atlikti bibliografinei paieškai ir pilnų tekstų atsiuntimui. Supažindinama su mūsų ir užsienio šalių bibliotekose sukauptomis mokslinėmis duomenų  bazėmis. Praktinių užsiėmimų metu studentai mokosi elektroniniame kataloge ir mokslinių publikacijų kataloge, pagal įvairius atrankos kriterijus, surasti jiems reikiamas publikacijas.

 

Bioinformatika ir biostatistika- šio modulio tikslas  siekti, kad būsimasis specialistas išmoktų savarankiškai pasirinkti labiausiai tinkamas ir naudoti šiuolaikines informacines technologijas reiškinių ar procesų analizei, taikyti  moksliniuose tyrimuose, gebėtų sudaryti ir organizuoti statistinio tyrimo programą, atsižvelgiant į mokslo specifiką, išryškinant įvertintų kiekybinius ir kokybinius požymius, parengtų statistinio tyrimo ataskaitą.

 

Magistrantams:

Bioinformatika ir mokslinių tyrimų metodologija, šiame modulyje studentai mokosi organizuoti mokslinio tyrimo programą, įvertinti kiekybinius ir kokybinius  požymius,   parengti mokslinio darbo ataskaitą ir pranešimą.

 

Moksliniai tyrimai ir statistinės analizės metodai – šiame modulyje studentai mokomi sudaryti ir organizuoti mokslinio tyrimo programą, atsižvelgiant į gyvūnų mokslų specifiką;   įvertinti kiekybinius ir kokybinius gyvūnų požymius,   parengti mokslinio darbo ataskaitą ir pranešimą.

 

Žemės ūkio gyvūnų genetiniai ištekliai -  šiame modulyje suteikiamos žinios apie gyvūnų kilmę ir evoliuciją bei tyrimo metodus, gyvūnų genetinius išteklius, jų išsaugojimo ir gerinimo metodus, naminių gyvūnų genetinių išteklių valdymo pasaulinę ir nacionalinę strategiją, biologinės įvairovės konvenciją, Europos ir Lietuvos naminių gyvūnų genetinių išteklių duomenų bazes ir veislininkystės priemones .

Naujos technologijos gyvulių veislininkystėje - šiame modulyje studentai susipažįsta  su naujausiais gyvūnų genetikos ir veisimo mokslinių tyrimų metodais, genotipo ir fenotipo, jų tarpusavio sąveikos bei įtakos  ištyrimo metodais, genetinių žymeklių panaudojimu gyvūnų selekcijoje, selekcijos efektyvumo didinimo metodais bei veisimo programų optimizavimo kriterijais .

 

Doktorantams :

Mokslinių tyrimų metodologija ir statistinė duomenų analizė-šiuo moduliu siekiama aukštesnio pažinimo intelektualinio ir tyrimų veiklos lygio: egzistuojančių teorijų, koncepcijų lyginamosios analizės, išryškinant jų susiformavimo priežastis bei vystymo varomąsias jėgas, šių teorijų ir koncepcijų panaudojimo, pagrindžiant naujas idėjas, pretenduojančias tapti naujomis veterinarijos ir zootechnikos  mokslo žiniomis. Studijų modulio paskirtis- suteikti doktorantams metodologijos žinių, reikalingų planuojant ir atliekant daktaro disertacijos lygio tyrimą.

 

Gyvūnų selekcija ir biologinės įvairovės apsauga – studijų modulio paskirtis suteikti doktorantams žinių, padėsiančių organizuoti gyvūnų selekcijos mokslinius tyrimus, veislių gerinimo programas, suteikti biologinės įvairovės apsaugos žinių, reikalingų atliekant daktaro disertacijos lygio tyrimą.