Gyvūnų veisimo katedra

Apie katedrą

Gyvūnų veisimas apima selekcijos ir veislininkystės sritis. Praktinė selekcija tapo didelių kolektyvų veiklos objektu. Selekcinių programų vykdyme dalyvauja įvairaus profilio specialistai, vykdantys skirtingų rūšių ir veislių gyvūnų atranką ir paranką, produktyvumo kontrolę ir apskaitą, vertinimą ir veislinės vertės nustatymą. Veislių gerinimo programos yra vykdomos visos šalies mastu. Tam reikalingi kvalifikuoti specialistai.

 

Gyvūnų veisimo katedroje ir prie jos esančioje laboratorijoje dirba 10 darbuotojų: 1 profesorius, 4 docentai,  1 lektorius, 2 asistentai, 2 laborantai.

 

Gyvūnų veisimo katedroje dėstomi moduliai Gyvulininkystės technologijos ir Veterinarinės medicinos fakultetų bakalaurams :

Gyvūnų veisimas-  šiame modulyje mokoma  sudaryti ir organizuoti gyvūnų veisimo programą, atsižvelgiant į gyvūnų rūšies ir veislės specifiką; įvertinti ir atrinkti gyvūnus fenotipiškai ir genetiškai; taikyti porų parinkimo ir gyvūnų veisimo metodus, sprendžiant įvairius veislininkystės uždavinius; žinoti gyvūnų veislininkystės sistemą ir teisinę bazę.

 

Informacinių technologijų taikymas biomedicinos studijose-paskaitų metu aiškinama kas yra virtuali biblioteka ir supažindinama su jos kūrimo principais. Mokoma dirbti su ALEPH ir LIBIS bibliotekinėmis programomis, skirtomis atlikti bibliografinei paieškai ir pilnų tekstų atsiuntimui. Supažindinama su mūsų ir užsienio šalių bibliotekose sukauptomis mokslinėmis duomenų  bazėmis. Praktinių užsiėmimų metu studentai mokosi elektroniniame kataloge ir mokslinių publikacijų kataloge, pagal įvairius atrankos kriterijus, surasti jiems reikiamas publikacijas.

 

Bioinformatika ir biostatistika- šio modulio tikslas  siekti, kad būsimasis specialistas išmoktų savarankiškai pasirinkti labiausiai tinkamas ir naudoti šiuolaikines informacines technologijas reiškinių ar procesų analizei, taikyti  moksliniuose tyrimuose, gebėtų sudaryti ir organizuoti statistinio tyrimo programą, atsižvelgiant į mokslo specifiką, išryškinant įvertintų kiekybinius ir kokybinius požymius, parengtų statistinio tyrimo ataskaitą.

 

Magistrantams:

Bioinformatika ir mokslinių tyrimų metodologija, šiame modulyje studentai mokosi organizuoti mokslinio tyrimo programą, įvertinti kiekybinius ir kokybinius  požymius,   parengti mokslinio darbo ataskaitą ir pranešimą.

 

Moksliniai tyrimai ir statistinės analizės metodai – šiame modulyje studentai mokomi sudaryti ir organizuoti mokslinio tyrimo programą, atsižvelgiant į gyvūnų mokslų specifiką;   įvertinti kiekybinius ir kokybinius gyvūnų požymius,   parengti mokslinio darbo ataskaitą ir pranešimą.

 

Žemės ūkio gyvūnų genetiniai ištekliai -  šiame modulyje suteikiamos žinios apie gyvūnų kilmę ir evoliuciją bei tyrimo metodus, gyvūnų genetinius išteklius, jų išsaugojimo ir gerinimo metodus, naminių gyvūnų genetinių išteklių valdymo pasaulinę ir nacionalinę strategiją, biologinės įvairovės konvenciją, Europos ir Lietuvos naminių gyvūnų genetinių išteklių duomenų bazes ir veislininkystės priemones .

Naujos technologijos gyvulių veislininkystėje - šiame modulyje studentai susipažįsta  su naujausiais gyvūnų genetikos ir veisimo mokslinių tyrimų metodais, genotipo ir fenotipo, jų tarpusavio sąveikos bei įtakos  ištyrimo metodais, genetinių žymeklių panaudojimu gyvūnų selekcijoje, selekcijos efektyvumo didinimo metodais bei veisimo programų optimizavimo kriterijais .

 

Doktorantams :

Mokslinių tyrimų metodologija ir statistinė duomenų analizė-šiuo moduliu siekiama aukštesnio pažinimo intelektualinio ir tyrimų veiklos lygio: egzistuojančių teorijų, koncepcijų lyginamosios analizės, išryškinant jų susiformavimo priežastis bei vystymo varomąsias jėgas, šių teorijų ir koncepcijų panaudojimo, pagrindžiant naujas idėjas, pretenduojančias tapti naujomis veterinarijos ir zootechnikos  mokslo žiniomis. Studijų modulio paskirtis- suteikti doktorantams metodologijos žinių, reikalingų planuojant ir atliekant daktaro disertacijos lygio tyrimą.

 

Gyvūnų selekcija ir biologinės įvairovės apsauga – studijų modulio paskirtis suteikti doktorantams žinių, padėsiančių organizuoti gyvūnų selekcijos mokslinius tyrimus, veislių gerinimo programas, suteikti biologinės įvairovės apsaugos žinių, reikalingų atliekant daktaro disertacijos lygio tyrimą.

Katedros istorija

Gyvulių veisimo katedra Veterinarijos akademijoje įkurta įsteigus zootechnikos fakultetą 1950 m. (iki tol veikė Gyvulių veisimo ir specialiosios zootechnikos katedra).1989 m. katedra buvo pavadinta Gyvulių veisimo ir genetikos, o 2004 m. – Gyvūnų veisimo ir genetikos katedra. 2011 m. Lietuvos sveikatos mokslų universitete įkurta atskira Gyvūnų veisimo katedra.

Pirmasis katedros vedėjas buvo vienas iš zootechnikos mokslo pradininkų Lietuvoje Jonas Čepinskis (g.1893-1961 m..), kuris šias pareigas ėjo iki 1960 m. Doc. J. Čepinskis paruošė daug aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės specialistų.

Nuo 1960 m. katedrai vadovavo prof. Jonas Kuosa (g. 1925-1999 m.), kurio plėtojamos mokslinio darbo sritys buvo Lietuvos juodmargiai galvijai, jų ūkinių savybių gerinimas. Profesorius buvo vietinių galvijų genofondo išsaugojimo pradininkas. Profesoriui vadovaujant buvo apginta 10 daktaro disertacijų. 1991 – 1996 m. laikotarpiu Gyvulių veisimo ir genetikos katedrai vadovavo doc. Alfonsas Kirvela (g. 1950-1996 m.). Doc. A. Kirvelos mokslinio darbo sritys: Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų galvijų veislės, jų selekcinės savybės. 1996-2001 m. Gyvulių veisimo ir genetikos katedros vadove buvo Doc. dr. Vida Juozaitienė, kurios iniciatyva prie katedros 1998 metais įkurta Gyvūnų veislinės vertės tyrimų ir selekcijos laboratorija, pradėtas diegti BLUP tiesinio prognozavimo metodas Lietuvos gyvūnų populiacijų veislinės vertės nustatymui.

2001-2011 katedrai ir prie jos esančiai K. Janušausko gyvūnų genetikos laboratorijai vadovavo dr. Ilona Miceikienė Nuo 2011 m Gyvūnų veisimo katedrai vadovauja Prof. dr. Vida Juozaitienė.

Mokslinė veikla

Gyvūnų veislinės vertės tyrimų ir selekcijos laboratorijos misija - šiuolaikiniais biostatistiniais metodais tirti šalies gyvūnų populiacijų struktūrą, ūkiškai naudingų požymių tarpusavio ryšius ir paveldimumą, aplinkos ir paveldimumo sąveiką, tobulinti Lietuvos gyvulių populiacijų veislinės vertės nustatymo bei selekcijos metodus.

Laboratorija dalyvauja kuriant ir įgyvendinant Lietuvos juodmargių galvijų selekcijos programas, formuojant ir tobulinant Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų galvijų genealoginę struktūrą. Laboratorijoje rengiamos tarptautinės konferencijos ir seminarai. Pagal APIIS projektą buvo sukurta šalies kiaulių veislininkystės informacinės sistemos potgreSql duomenų bazė ir genetinio įvertinimo BLUP metodu metodika.

Laboratorijoje 2000 m. - 2013 m. apginta 14 daktaro disertacijų, atlikta viena habilitacijos procedūra.

Studijos

VA Gyvūnų veisimo katedroje ir prie jos esančioje laboratorijoje bakalaurai, rezidentai, magistrantai ir doktorantai vykdo mokslinį tiriamąjį darbą, yra vedami laboratoriniai darbai bakalaurams.

Gyvulių veislinės vertės tyrimų ir selekcijos laboratorijoje studentai susipažįsta su naujausiais veislinės vertės nustatymo metodais (BLUP), gyvulių populiacijų duomenų bazių formavimu ir jų struktūra, gyvulininkystės informacinėmis sistemomis. Čia įgytos žinios labai naudingos, kadangi Lietuvos gyvulininkystėje trūksta šios srities specialistų.

Laboratorija dalyvauja daugelyje projektų, todėl studentai čia gauna naujausias gyvūnų veisimo ir biostatistikos mokslines žinias, turi galimybę tiesiogiai dalyvauti moksliniuose tyrimuose. Čia įgytas biostatistikos, bioinformatikos žinias ir praktinius įgūdžius studentai gali plačiai pritaikyti kitose disciplinose, o taip pat vykdydami mokslinius tyrimus.

Dėstant gyvūnų veisimą, bioinformatiką ir biostatistiką teorinė medžiaga dėstoma tam pritaikytose auditorijose, praktiniai įgūdžiai formuojami laboratorinių bei praktikos darbų metu laboratorijose bei VA praktinio mokymo ir bandymų ūkyje, VA stambių ir smulkių gyvūnų klinikose. Studentai vežami į pažangius ūkius visoje Lietuvoje.

Ryšiai ir bendradarbiavimas

Vykdomas ilgametis tarptautinis bendradarbiavimas su Vokietijos ūkinių gyvūnų genetikos institutu, Ukrainos žemės ūkio universitetu,  Austrijos gamtinių išteklių ir taikomųjų gyvybės mokslų universitetu (BOKU), Rusijos Timiriazevo vardo žemės ūkio universitetu,  Latvijos žemės ūkio universitetu ir kt.  ugdo plačių pažiūrų ir užsienio patirties turinčius specialistus.

Katedros mokslininkai glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos studijų ir mokslo institucijomis, Lietuvos ir užsienio gyvūnų veislių gerintojų asociacijomis, ūkininkais ir kt.

Projektinė veikla

Gyvūnų veisimo katedros mokslininkai  turi ilgametę patirtį vykdant  mokslinę – projektinę veiklą. 2000-2012 metais jie dalyvavo 16 edukacinių ir 13 mokslinių projektų.

20013 -2014 metais yra vykdomi projektai:

  • Projektas „Karvių tešmens ketvirčių išsivystymo morfologinių ir fiziologinių rodiklių ryšio su karvių produktyvumu bei tešmens sveikumu panaudojimo pieninių galvijų selekcijoje tyrimai“.
  • Projektas „Gerinančiųjų veislių įtakos Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų kontroliuojamų karvių produktyvumui, eksterjerui ir ilgaamžiškumui tyrimai“.

Kontaktai

Adresas: Tilžės g. 18, LT–47181, Kaunas

 

Katedros vedėja

Vida Juozaitienė, prof. dr.

biometrija@lva.lt

tel. (8-37) 363575, viet. 174, VA 4  korpusas 1 a. 106 kab.

 

Renata Japertienė, doc. dr.

japertiene@lva.lt

tel. (8-37) 465423, viet. 174, VA 4  korpusas 1 a. 105 kab.

 

Evaldas  Šlyžius, lekt. dr.

evaldas.slyzius@lva.lt

tel. (8-37) 465423, viet. 174, VA 4 korpusas 1 a. 104 kab.

 

Lina Anskienė, asist.

anskiene@lva.lt

tel. (8-37) 465423, viet. 174, VA 4 korpusas 1 a. 103 kab.

 

Vytenis Simokaitis, lab.

simokaitis@lva.lt

tel. (8-37) 465423, viet. 174, VA 4 korpusas 1 a. 111 kab.

 

Raimonda Koryznienė, asist.

tel. (8-37) 465423 viet. 174, VA 4 korpusas 1 a. 111 kab.

raimonda.koryzniene@lsmuni.lt

 

Sigita  Kerzienė, lab.

sigita@lva.lt

viet. 142, VA 5 korpusas, 3 a. 314. kab