Spausdinti

Istorija

1922 m. Kaune įkurtas Lietuvos universitetas. Jį sudarė 5 fakultetai: teologijos, socialinių mokslų, medicinos, gamtos ir matematikos, technikos. Prie universiteto ar fakultetų steigiamos bibliotekos.

1923 m. įkurta Lietuvos universiteto biblioteka. Buvo pradėtas formuoti Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto bibliotekos fondas. Bibliotekai knygas iš savo asmeninių bibliotekų dovanojo profesoriai P. Avižonis, P. Raudonikis, P. Mažylis, B. Šaulys, docentai J. Nemeikša, A. Matulevičius, gyd. A. Domaševičius bei prof. V. Lašo, prof. P.Mažylio artimieji ir kt.

1930- 1949 m. Lietuvos universitetas pervadinamas į Vytauto Didžiojo universitetą - biblioteka tampa VDU biblioteka. 1940 m. Vytauto Didžiojo universitetas pervadinamas Kauno valstybiniu universitetu - biblioteka tampa Kauno valstybinio universiteto biblioteka.

1950 m. Kauno medicinos instituto biblioteka. Kauno valstybinis universitetas reorganizuojamas į  dvi savarankiškas aukštąsias mokyklas: Kauno politechnikos institutą (KPI) ir Kauno medicinos institutą (KMI). KMI perima  17 000 egz. buvusio medicinos fakulteto bibliotekos fondą. Tuo metu bibliotekoje veikė 60 vietų skaitykla, buvo įrengtas darbuotojų kambarys.

1956 m. įrengta atskira mokslo darbuotojų skaitykla, pradėtos kurti bibliografinės kartotekos, organizuotas atskiras bibliografinis-informacinis literatūros fondas, pradėta teikti nuolatinė einamoji bibliografinė informacija katedroms.

1957 m.

 • Sukurta KMI darbuotojų publikacijų kartoteka. Nuo šių metų pilnai registruojamos visos KMI darbuotojų publikacijos, vykdoma jų apskaita, ruošiamos ataskaitos;
 • Universalios dešimtainės klasifikacijos pagrindu pilnai suredaguotas sisteminis katalogas, sudaryta abėcėlinė - dalykinė rodyklė;
 • Pradėtas kurti tarnybinis katalogas.

1958 m. įkurtas tarpbibliotekinis abonementas.

1960 m. įkurtas bibliotekos abonementas.

1960. pradėtas dėstyti bibliografijos pagrindų kursas studentams.

1964 m. Bibliotekoje įsteigti trys skyriai - informacinis-bibliografinis, skaitytojų aptarnavimo ir literatūros komplektavimo bei tvarkymo skyrius.

1966 m. pradėta vesti abėcėlinė-dalykinė medicinos straipsnių kartoteka. Ją sudarė ir pastoviai papildydavo spausdintos kortelės su žurnalų straipsnių, medicinos konferencijų medžiagos aprašais, gaunamais iš Maskvos valstybinės centrinės medicinos bibliotekos, Charkovo ir Kijevo medicinos bibliotekų.

1970 m. Mokomajame laboratoriniame korpuse (MLK, Eivenių 4) įkurta skaitykla.

1974 m. Bibliografijos skyrius perkeltas į Mokomąjį laboratorinį korpusą (MLK, Eivenių 4).

1975 m.

 • Bibliografijos skyrius reorganizuotas į Informacijos ir bibliografijos skyrių;
 • Pradėtas teikti atrankinis informacijos paskirstymas katedroms.

1983 m. sukurta automatizuota publikacijų apskaitos posistemė.

1989 m. Kauno medicinos akademijos biblioteka.

1991 m. nutrūkus spausdintų bibliografinių aprašų kortelių gavimui, buvo panaikinta abėcėlinė-dalykinė medicinos straipsnių kartoteka.

1993 m.

 • Sukurtas bibliotekos kompiuterių tinklas;
 • Pradėjo veikti integrali informacinė bibliotekos sistema ALISE, sukurta Latvijos universiteto programuotojų;
 • Pradėtos komplektuoti medicinos informacijos duomenų bazės kompaktiniuose diskuose;
 • Biblioteka tampa oficialiu PSO Dokumentacijos centru.

1995 m. Bibliotekos kompiuterių tinklas prijungtas prie interneto.

1998 m. Kauno medicinos universiteto biblioteka.

 • Mokslinės informacijos skyriuje (MLK, Eivenių 4) įrengta 10 darbo vietų kompiuterių klasė.

2001 m. kartu su Lietuvos universitetų bibliotekomis įsigyta nauja bibliotekų informacinė sistema ALEPH-500 (Izraelis, ExLibris).

2002 m. KMU darbuotojų mokslinių publikacijų DB perkelta į bibliotekos informacinę sistemą "Aleph" bei LieMSIS PDB.

2004 m.

 • Bibliotekoje (CR, A.Mickevičiaus g. 9) įrengta 6 darbo vietų kompiuterių klasė;
 • KMUK paslaugų centre atidaryta slaugos mokslų literatūros skaitykla;
 • Patvirtintas naujo bibliotekos pastato projektas. Architektė G. Janulytė-Bernotienė.

2004 - 2006 m. naujos bibliotekos statybos darbai.

2005 m. pradėti kelti KMU darbuotojų daktaro disertacijų, jų santraukų ir magistro darbų e.dokumentai į Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų informacinę sistemą (Lietuvos ETD IS).

2006 m. KMU bibliotekos direktorė Meilutė Kretavičienė laimėjo Kultūros ministerijos premiją už bibliotekininkystės, bibliografijos, knygotyros mokslinius tyrinėjimus bei praktinę veiklą bibliotekose. Jos kandidatūrą nominacijai pateikė LMBA.

2007 m. KMU Biblioteka ir sveikatos mokslų informacijos centras.

 • KMU biblioteka perkelta į naujas patalpas; 2007 kovo 6 d. - oficialus bibliotekos atidarymas. Bibliotekos erdvėse išdėstytos 344 darbo vietos skaitytojams, 39 darbo vietos darbuotojams, 56 darbo vietų kompiuterių salė, įrengtos grupinio/probleminio mokymo klasės, multimedijos klasė, vartotojų mokymo klasė, konferencijų ir seminarų salės, įrengti liftai lankytojams ir knygų perkėlimui į aukštus. Pirmą kartą Lietuvos bibliotekų istorijoje įdiegta pažangiausia RFDI technologijų sistema bibliotekoms, užtikrinanti knygų saugumo kontrolę, knygų išdavimo ir grąžinimo savitarnos, rūšiavimo sistemos veiksmingumą. Įdiegtas bevielis kompiuterių tinklas;
 • Bibliotekos direktorei Meilutei Kretavičienei LR Kultūros ministerijos sudarytos ekspertų komisijos sprendimu suteiktas Geriausio 2006-ųjų metų bibliotekininko vardas.

2010 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Biblioteka ir informacijos centras. 2010 m. kovo 18 d. LR Seimo nutarimu Kauno medicinos universitetas  ir Lietuvos veterinarijos akademija sujungti į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. KMU ir LVA bibliotekos sujungtos ir pavadintos LSMU biblioteka ir informacijos centru.

2011 m. įdiegta VPN (VPN- Virtual Personal Netvork) programa, suteikianti bibliotekos skaitytojams galimybę prisijungti prie prenumeruojamų duomenų bazių ne iš LSMU kompiuterių tinklo.

Bibliotekos misija - teikti profesionalias, universiteto bendruomenės informacinius poreikius atitinkančias paslaugas. 

Biblioteka siekia: skleisti mokslo žinias bei naujausius mokslo tyrimų pasiekimus; teikti aukščiausios kokybės informaciją sveikatos mokslų srityje, nepriklausomai nuo vartotojo vietos ir prieigos būdų, peržiūrėti ir įgyvendinti galimybes, kaip pagerinti informacijos paslaugų valdymą ir teikimą; didinti informacijos išteklių prieinamumą, teikiant pirmenybę elektroniniams; užtikrinti, kad būtų įdiegta šiuolaikinė techninė infrastruktūra; vadovautis universitetinėmis vertybėmis, kurti atvirą erdvę mokslui ir studijoms.