Spausdinti

Informacija neįgaliesiems

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1187 įsigaliojo nauja finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo redakcija, kuri 2011. 07.13 d. buvo pakoreguota  (Žin., 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380). Tvarkos aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 „Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ Žin., 2006, Nr. 93-3655; 2009, Nr. 117-5021; 2011, Nr. 92-4380),). Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-1666 (Žin., 2011, Nr. 114-5372; 2013, Nr. 57-2886). Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymą Nr. V1-29 „Dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2012, Nr. 46-2274)  nauja 2013 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V1-26 redakcija.


Dėmesio, 

Svarbi informacija dėl papildomo paraiškų pildymo tikslinėms išmokoms 2018/2019 m. m. rudens semestrą gauti

Informuojame, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. iki sausio 16 d. studentai, turintys specialiųjų poreikių, gali teikti  elektronines paraiškas tikslinei išmokai gauti Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinėje sistemoje (IS "Parama").

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo tinklalapį http://vsf.lrv.lt prisijungti prie IS "PARAMA" ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2018 m. rudens semestras sausis).


 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas yra atviras ir deda pastangas kurti tinkamas sąlygas visiems studijuojantiems.

                      Studijų  prieinamumas

Džiaugiamės, kad studentai, turintys negalią, įvertina savo galimybes studijuoti mūsų aukštojoje mokykloje. Kiekvienais metais gerėja Universiteto fizinės aplinkos prieinamumas. Vis daugiau bendrabučių pritaikomi judėjimo negalią turintiems studentams.

Daug veiklų, susijusių su pagalba neįgaliesiems, organizuoja Valstybinis studiju fondas. Šis Fondas  2016 m. kovo 10 d. gavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros pasiūlymą teikti paraišką finansavimui gauti pagal 2014 — 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" 09.3.1-ESFA-V-708 priemonę „Studijų prieinamumo didinimas". Projekte „Studijų prieinamumo didinimas" buvo numatyta mokėti tikslines išmokas neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, organizuoti ir vykdyti aukštųjų mokyklų -projekto partnerių - darbuotojų mokymus, skirtus darbuotojų kvalifikacijos ir gebėjimų dirbti su neigaliaisiais studentais gerinimui, pirkti ir projekto partneriams pagal nurodytą poreikį perduoti įrangą ir baldus, skirtus studentų, turinčių negalią, specializuotoms darbo vietoms įrengti. Šios partnerystės dėka Universitetas įsigijo įvairių kompensacinės technikos priemonių studentams, turintiems judėjimo, regos ar klausos sutrikimų. Šias priemones galima rasti bibliotekose ir kai kuriuose padaliniuose. Kasmet po 2-3 Universiteto darbuotojus dalyvauja mokymuose, o apie 23 studentai, turintys specialiųjų poreikių, gauna pinigines išmokas. 

Pagal LSMU Studijų reglamento (patvirtinta LSMU senato 2014 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 47-05, pakeista LSMU senato 2017 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 94-04)  24.8. punktą studentai turi teisę atsiskaityti už darbus alternatyviais būdais, jeigu turi negalią, dėl kurios negali atsiskaityti nustatyta tvarka, o alternatyvus atsiskaitymo būdas užtikrina, kad bus pasiekti studijų rezultatai.

Finansinės pagalbos priemonių teikimas LSMU fakultetų neįgaliems studentams. Universitete veikia komisija finansinės pagalbos LSMU studijuojantiems neigaliesiems skyrimui/atšaukimui.

Finansinės pagalbos priemonės:

Studentai, turintys 45 proc. arba mažesnį darbingumo lygį, gali gauti šias finansinės pagalbos priemones:

 1. Finansinės pagalbos išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti – 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį (šiuo metu 76,46 EUR).
 2. Tikslinę išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 121,6 EUR už kiekvieną semestrą, studijuojantiems aukštosiose mokyklose Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.
 3. Tikslinę išmoką studijų prieinamumui didinti – iš Švietimo ir mokslo ministerijai skirtų Europos Sąjungos struktūrinių fondų asignavimų kartą per mėnesį skiriama 152 EUR dydžio išmoka.
 4. Socialinę stipendiją – kartą per mėnesį skiriama 3,25 BSI (šiuo metu 123,50 EUR) dydžio išmoka.
 5. Erasmus+ papildomą paramą specialiųjų poreikių turintiems studentams, dalyvaujantiems mobilumo veiklose. Daugiau informacijos pateikiama teisės aktuose.
 6. Negalią turintys, valstybės finansuojamoje vietoje studijavę ir studijas nutraukę studentai yra atleidžiami nuo krepšelio grąžinimo į valstybės biudžetą.
 7. Nedarbingais pripažinti asmenys ar negalintys valstybės remiamos paskolos grąžinti dėl neįgalumo, ligos ar sužalojimo Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu gali būti atleidžiami nuo valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo.  
 8. Stojant į universitetą, negalią turintys asmenys gali būti atleidžiami nuo stojamosios studijų įmokos ir registracijos mokesčio. Šie asmenys Universiteto priėmimo komisijai turi pateikti prašymą bei dokumentą, įrodantį 45% arba mažesnį darbingumo lygį.

Finansinės pagalbos priemonės, išskyrus socialinę stipendiją, skiriamos Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, atitinkantiems visas šias sąlygas:

 1. Turi teisės aktų nustatyta tvarka 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį.
 2. Aukštojoje mokykloje pirmą kartą (išskyrus studentus su negalia, prieš tai nutraukusius studijas arba pašalintus iš aukštosios mokyklos, vėl pradėjusius studijuoti) studijuoja:
 • pagal pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
 • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje).

     3. Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

     4. Tikslinė išmoka studijų prieinamumui didinti 121,60 EUR skiriama studijuojantiems valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose. Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d. vykdomas pagrindinis prašymų priėmimas tikslinei išmokai 2018-2019 m. m. rudens semestrą gauti. Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką pagrindinio priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka 2018 m. rudens semestras).

Finansinė pagalba specialiesiems poreikiams tenkinti ir tikslinės išmokos studijų prieinamumui didinti yra skiriamos vienam semestrui. Norėdami gauti finansinę pagalbą, studentai su negalia per 10 darbo dienų nuo kiekvieno semestro pradžios LSMU Studijų skyriui turi pateikti prašymą finansinei paramai gauti ir neįgaliojo pažymėjimo kopiją. Pasibaigus neįgaliojo pažymėjimo galiojimui, pratęsto pažymėjimo kopija Studentų akademinių reikalų skyriui turėtų būti pateikta kuo skubiau.

Studentai, turintys teisę gauti išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, gali už studijas sumokėti 121,60 EUR mažesnę studijų įmoką. Pilną studijų semestro kainą sumokėję studentai kas semestrą teikia prašymą dėl studijų įmokos grąžinimo.

Socialinę stipendiją gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studijų studentai ir studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis. Paraiškos pildomos internetu du kartus per metus: rudens semestrui rugsėjo 15 d. – spalio 10 d., pavasario semestrui sausio 20 d. – vasario 20 d. Daugiau informacijos rasite Valstybinio studijų fondo interneto svetainėje adresu https://www.vsf.lt/lt/socialines-stipendijos. Prašymai dėl socialinės stipendijos rudens semestrą priimami nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 10 d. IS „PARAMA“ sistemoje.

Primename, kad LSMU neįgalūs studentai, norintys gauti finansinę pagalbą, reikiamus dokumentus turi pristatyti į LSMU Studijų centrą Renatai Žemaitienei.


Kiti dokumentai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo (65,9KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Neįgaliųjų teisių konvencija (330KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Valstybinis studijų fondas: "Specialiųjų poreikių turintiems studentams studijų prieinamumo užtikrinimas" (1,37MB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

 Tyrimo "Neįgalieji studentai Lietuvos aukštosiose mokyklose 2008 - 2009" ataskaita (454KB)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos, bendrijos PAGAVA teikiamos rekomendacijos dėl studijų aplinkos pritaikymo pagal individualius klausos negalią turinčių studentų poreikius