Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12512/110173
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKnizikevičiūtė, Laura-
dc.date.accessioned2021-05-03T07:16:02Z-
dc.date.available2021-05-03T07:16:02Z-
dc.date.issued2021-05-31-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12512/110173-
dc.description.abstractMagistrantūros baigiamojo darbo tyrimo tikslas – įvertinti pelėsinių grybų ir jų išskiriamų lakiųjų organinių junginių bei mikotoksinų įtaką kviečių, miežių, kvietrugių, avižų, rugių kokybiniams rodikliams sandėliavimo metu. 2019 metų derliaus grūdų mėginiai surinkti Pasvalio rajono X ūkyje rugsėjo, vasario ir liepos mėnesiais. Išdžiovinti grūdai sandėliuoti 5-7°C, sandėliuose buvo užtikrinta dezinsekcija ir deratizacija. Iškeltam tikslui įgyvendinti nustatytas bendras grūdų užterštumas pelėsiniais grybais (ksv/g), AFB1, ZEA, DON, OTA ir T-2 toksino koncentracijos (µg/kg) – plonasluoksnės chromatografijos metodu. Grūdų kokybinių rodiklių analizė atlikta spektrometru NIRS 6500. Be to, išorinį ir giluminį užterštumą sudarančios pelėsinių grybų gentys identifikuotos šviesine mikroskopija, o pelėsinių grybų riebalų rūgštys ir lakieji junginiai nustatyti dujų chromatografijos – masių spektrometrijos metodu. Tyrimo metu nustatyta, kad vidutiniškai kvietrugių, kviečių, miežių, avižų rugių užterštumas pelėsiniais grybais, lyginant sandėliavimo pradžios ir pabaigos duomenis, padidėjo vidutiniškai 14,94 proc. (p<0,01). Mikotoksinų koncentracijos taip pat kito didėjančia tendencija, didžiausi pokyčiai AFB1 ir OTA kitime – koncentracijos atitinkamai padidėjo 18,67 ir 9,5 karto (p<0,01). T-2 toksino koncentracija padidėjo mažiausiai – 3,5 karto (p<0,01). Taip pat apibendrinus visų tyrime naudotų javų grūdų cheminę sudėtį, nustatyta, jog pelenų, ląstelienos, baltymų kiekiai mažėjo (p<0,01) – stipriausia neigiama, statistiškai reikšminga koreliacija – tarp T-2 toksino ir baltymų kiekio tyrimo viduryje. Riebalų (p≥0,05), drėgmės ir krakmolo (p<0,01) kiekiai didėjo, stipriausia teigiama koreliacija – tarp T-2 toksino, Rhizopus spp. paplitimo ir drėgmės. Grūdų pelėsinės taršos prevencijai buvo identifikuoti dažniausiai pasitaikančių mikromicetų lakieji junginiai – biomarkeriai. 3-etoksi-1,1,1,5,5,5-heksametilo-3-(trimetilsililoksi) trisiloksanas būdingas Alternaria alternata, 2,2,4,6,6-pentametilheptanas – Fusarium sporotrichioides, 2,5-dimetil-3-metileno-1,5-heptadienas – Cladosporium herbarum. Išvardintų mikromicetų sudėtyje dominuoja sočiosios riebalų rūgštys. 1-pentametildisililoksipropeną galima laikyti potencialiu Penicillium viridicatum biomarkeriu, minėtame mikromicete dominuoja polinesočiosios riebalų rūgštys. Aspergillus flavus, kurio sudėtyje vyrauja mononesočiosios riebalų rūgštys, iš kitų pelėsių išsiskiria 2,2,5,5-tetrametilheksano sinteze.lt
dc.description.abstractThe aim of the Master‘s Thesis research work is to evaluate moulds and their released volatile organic compounds and mycotoxins’ effect on wheat, barley, triticale, oat and rye qualitative indicators during the storage. Grain samples of the year 2019 harvest in Pasvalys district X farm were collected in September, February and July. Dried grain was stored at 5-7°C, the store disinfestation and deratization were guaranteed. To achieve the set objectives, the total contamination of the grain with moulds (cfu/g) was determined, AFB1, ZEA, DON, OTA and T- 2 toxine concentration (µg/kg) identified using a thin-layer chromatography technique. Grain qualitative indicators’ analysis performed by NIRS 6500 spectrometer. Moreover, moulds tribes forming external and internal contamination were identified by light microscopy. Moulds fatty acids and volatile compounds were determined using the gas chromatography-mass spectrometry method. During the study it was found that an average wheat, barley, triticale, oat and rye mould contamination, when comparing the beginning and end-of-storage data, increased by an average of 14,94% (p<0,01). Mycotoxins’ variation also had a growing trend; the most significance change was notices in AFB1 and OTA alteration where concentration increased accordingly 18,65 and 9,5 times (p<0,01). T-2 toxin concentration increased the least, it was 3,5 times bigger (p<0,01). The summary of chemical composition of all the grain varieties used in the study showed the reduction of ash, fibre and protein levels (p<0,01) – the strongest negative, statistically significant correlation between T-2 toxin and protein content in the middle of the study. Fat (p≥0,05), moisture and starch (p<0,01) levels increased; the strongest positive correlation between T-2 toxin, Rhizopus spp. spread and moisture. Biomarkers are the most common micromycetes volatile compounds to identify the grain mould contamination prevention. 3-Ethoxy-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-(trimethylsilyloxy) trisiloxane characteristic to Alternaria alternata, 2,2,4,6,6-pentamethylheptane – to Fusarium sporotrichioides, 2,5-dimethyl-3-methylene-1,5-heptadiene – to Cladosporium herbarum. Saturated fatty acids prevail in the composition of the latter micromycetes. 1-pentamethyldisyloxypropene can be considered a potential biomarker of Penicillium viridicatum; polyunsaturated fatty acids dominate the said micromycete. Aspergillus flavus, containing predominantly monounsaturated fatty acids, differs from the other mould by synthesis of 2,2,5,5-tetramethylhexane.lt
dc.format.extent63 p.lt
dc.language.isoltlt
dc.subjectPelėsiniai grybailt
dc.subjectPelėsių lakieji junginiailt
dc.subjectMikotoksinailt
dc.subjectGrūdų kokybiniai rodikliailt
dc.subjectGrūdų sandėliavimaslt
dc.subjectMouldslt
dc.subjectMould volatile compoundslt
dc.subjectMycotoxinslt
dc.subjectGrain qualitative indicatorslt
dc.subjectGrain storagelt
dc.titlePelėsinių grybų ir jų išskiriamų lakiųjų organinių junginių bei mikotoksinų įtaka javų grūdų kokybeilt
dc.title.alternativeThe Influence of Moulds and Their Volatile Organic Compounds and Mycotoxins on Cereal Grain Qualitylt
dc.typeMagistro darbas / Master thesislt
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Veterinarijos fakultetas // Faculty of Veterinary Medicine
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.