Spausdinti

Vykdomi projektai

Integruoti mokslo studijų ir verslo centrai (slėniai)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  "Santakos" slėnis (192KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  "Nemuno" slėnis (133KB)

 

Nacionalinės kompleksinės programos

Medicinos mokslų NKP

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų programų kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas I-II studijų pakopose; dėstytojų kompetencijų ugdymas ir mobilumo skatinimas (133KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas; MTEP infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas (131KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Medicinos mokslų NKP MTEP veiklos vykdymas fundamentinės kardiologijos, neuromokslų, virškinimo sistemos ligų klinikinių ir molekulinių tyrimų tematikose

 

Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A) (134KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D) (133KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP MTEP veiklos vykdymas medicininės molekulinės diagnostikos, transkriptomikos bei RNR-omikos tematikose

 

Studijų infrastruktūros projektas

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Studijoms reikalingos infrastruktūros, bazinės įrangos atnaujinimas kuriant LSMU (136KB)

 

Kiti projektai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Mokslo ir tyrimų atvira prieiga (MITAP)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) PrimCareIT (88,3KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  KMU Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto pastato atitvarų rekonstrukcija ir inžinerinių sistemų modernizacija (317KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Visuomenės sveikatos, slaugos ir reabilitacijos praktinio mokymo centro sukūrimas (128KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas (795KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)

 KTU ir KMU studijų sistemų efektyvumo didinimas integruojant jų plėtros strategijas su kitomis aukštosiomis mokyklomis (135KB)

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų ugdymas (229KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)" (796KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Slaugos, Veterinarinės maisto saugos ir Visuomenės sveikatos studijų programų atnaujinimas, skatinant tarptautiškumą (SVeViT) (136KB)
internet_explorer_7_logo.png (thumb, 100x100) Interreg ICT for health projektas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kaune, Tilžės g. 18, šilumos ūkio renovavimas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veiklos stiprinimas
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Visuomenės sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant inovatyvius mokymosi modelius
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Kvalifikacijos tobulinimo programos slaugos specialistams kūrimas, siekiant įgyti elektroninės dokumentacijos valdymo įgūdžių (ELDOKS)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)