Studijų centras

 • Veikla

  LSMU Studijų centras yra Universiteto padalinys organizuojantis ir koordinuojantis pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisąsias studijas. Studijų centrui vadovauja Studijų centro vadovas. Studijų centras pavaldus studijų reikalų prorektoriui.

  LSMU studijų centro veiklos tikslas - planuoti ir koordinuoti Universiteto pirmosios ir antrosios pakopos, bei vientisąsias studijas.

   

  Centro uždaviniai ir funkcijos:

   planuoti studijas, koordinuoti jų  organizavimą  ir vykdymą;

  • vykdyti studijų apskaitą;
  • vykdyti studijų stebėseną ir analizę;
  • teikti  metodinę pagalbą;
  • organizuoti ir vykdyti pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų priėmimą;
  • koordinuoti ir įgyvendinti dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimą;
  • koordinuoti ir tobulinti vidinį studijų kokybės užtikrinimą;
  • koordinuoti, planuoti ir įgyvendinti Universiteto E-studijų administravimo vystymą.

   

  Detalus Centro uždavinių ir funkcijų aprašymas pateikiamas LSMU Studijų centro nuostatuose.

   

  Centro sudėtyje veikia E – studijų skyrius ir Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius.

  Prie Centro veikia studentų Informavimo (paslaugų) skyrius.

   

  Istorija 

   

  Studijų centras iki 2003 metų buvo vadinamas Ikidiplominių studijų skyriumi. Studijų centro ištakomis buvo Kauno medicinos instituto Mokymo dalis. 1990 metų lapkričio 1 dieną Mokymo dalis buvo reorganizuota į Ikidiplominių studijų skyrių ir Podiplominių studijų centrą. 2003 metų pradžioje Ikidiplominių studijų skyrius pavadintas Studijų centru. Studijų centro (Mokymo dalies, Ikidiplominių studijų skyriaus) vedėjais buvo O. Rožickienė, D. Skrinskienė, doc. A. Urmonienė, doc. J. Lubytė. Nuo 1998 metų Ikidiplominių studijų skyriui, o 2003-2004 metais Studijų centrui vadovavo profesorė Julija Braždžionytė. Nuo 2004 metų gruodžio mėnesio studijų centro vadove paskirta profesorė Raimonda Brunevičiūtė.

  2010 metų rugsėjo mėnesį prie LSMU Studijų centro prisijungė Veterinarijos akademijos Studijų skyrius. Veterinarijos akademijos Studijų skyrius veiklą pradėjo 1954  metais kaip Mokslo dalis. Pirmaisiais darbuotojais buvo  A. Grigiškis,  J. Kavalaiskaitė, vėliau mokslo dalis pavadinta Mokymo dalimi, o nuo 1977–ųjų – Studijų skyriumi, kuriam nuo 1977 m.  iki LSMU įkūrimo vadovavo Violeta Bakutienė.

 • E - studijų skyrius
 • Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius

  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius (DEKS)

  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius (DEKS) įsikūręs LSMU Studijų centre.

  DEKS savo veikloje vadovaujasi Universiteto dėstytojų edukacinės kompetencijos užtikrinimo tvarka.

   

  Skyriaus veiklos tikslas – vykdyti nuolatinį LSMU dėstytojų edukacinės kompetencijos, atitinkančios vyraujančias pasaulines tendencijas, stebėjimą ir tobulinimą.

  DEKS kartu su studijų padaliniais rengia ir teikia edukacinės kompetencijos tobulinimo programas ir seminarus:

   

  40 akademinių valandų 10 seminarų edukacinės kompetencijos tobulinimo ciklas “Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika”

  Temos:

  • Aukštasis mokslas – aukščiausias švietimo sistemos lygmuo
  • Dėstytojas ir jo dalyko portfelis
  • Mokymo/si metodai
  • Vertinimas ir įvertinimas
  • Studentų savarankiško darbo organizavimas
  • Projektų metodas
  • Programų rengimas ir jų metodinis aprūpinimas
  • Modulinių programų (CV) pristatymas
  • Mokslinės prezentacijos rengimas ir pristatymas
  • Dalyko portfelis: baigiamųjų darbų pristatymas

   

  40 akademinių valandų 10 seminarų ciklas “Mokymo ir mokymosi paradigmų kaitos ypatumai Bolonijos deklaracijos kontekste”

  Temos:

  • Seminarų pristatymas. Bolonijos deklaracijos svarbiausi teiginiai
  • Tradiciškumo ir modernumo sąveika įgyvendinant šiuolaikines sveikatos mokslų studijų programas Bolonijos deklaracijos reikalavimų kontekste
  • Sveikatos mokslų studijų pedagoginės sistemos realizavimo ypatumai: mokymas ir mokymasis
  • Grupinio darbo organizavimo ypatumai. Grupių dinamika
  • Interaktyvių seminarų parengimo ir organizavimo metodika
  • Tradicinė ir šiuolaikinė paskaita. Paskaitos skaitymo metodika. Interaktyvios paskaitos ypatumai
  • Savianalizė ir vertinimas kaip motyvacijos veiksnys siekti geresnės studijų kokybės
  • Kurso projektavimo, tobulinimo bei restruktūrizavimo principai
  • Probleminio mokymosi metodų taikymo galimybės tradicinėje studijų sistemoje
  • Studentų mokymosi ir bendravimo grupėje vertinimas: baigiamųjų darbų pristatymas

   

  Reikalavimai šio seminarų ciklo klausytojams:

  1. Būti išklausiusiam/iai seminarų ciklą "Aukštojo mokslo sistemos ir didaktika" ir atestuotam/ai kitai kadencijai;
  2. Turėti edukologijos magistro kvalifikaciją arba studijuoti kitose aukštosiose mokyklose edukologijos mokslų magistrantūroje arba doktorantūroje;
  1. Dalyvauti Universiteto studijų proceso organizavimo struktūrų (senato, rektorato, fakulteto tarybų) veikloje:
  • turėti du išspausdintus edukologijos krypties mokslinius straipsnius Lietuvos recenzuojamame žurnale arba užsienio žurnale, arba vieną straipsnį recenzuojamame užsienio žurnale;
  • per pastaruosius penkerius metus turėti išspaudintus ne mažiau kaip keturis straipsnius edukacinių konferencijų medžiagoje;
  • turėti įrodymus, kad per pastaruosius penkerius metus ne mažiau kaip 40 valandų dalyvauta Lietuvoje ir/ ar užsienyje vykusiose edukacinėse konferencijose

  40 akademinių valandų Dėstytojų edukacinės kompetencijos tobulinimo programos „Modulio Tutorių rengimas (I pakopa)“ mokymai.

  Nagrinėdami šio modulio tematiką, dėstytojai įgis naujų žinių ir patobulins savo edukacinės veiklos gebėjimus. Norintys tapti tutoriais dėstytojai supras tutoriaus darbo ypatumus, įgis grupės darbo organizavimo patirties, pasirengs praktiškai dirbti tutoriais, įgis pirminę tutoriaus kvalifikaciją, patvirtintą pažymėjimu.

  Modulio tikslas - pasirengti dirbti tutoriumi.

  Baigdami šį modulį, dėstytojai turi mokėti apibrėžti, analizuoti, paaiškinti ir susieti reiškinius, nagrinėjamus modulio problemose. Nagrinėdami probleminio mokymosi problemas, aptardami probleminio mokymosi atvejį, dalyvaudami problemos sprendime dėstytojai įgis naujų žinių ir jas išmoks pritaikyti diskusijose su studentais apie probleminio mokymosi ypatumus, taip pat nagrinėjant problemines situacijas grupėje:

  -          skatinant studentų kritinį mąstymą;

  -          kontroliuojant, kaip grupės nariai vykdo jiems skirtas funkcijas;

  -          padedant studentams laikytis probleminio mokymosi metodikos (laikytis nuoseklumo);

  -          padedant studentams nenukrypti nuo užsibrėžto tikslo;

  -          vertinant studentų darbą ir motyvuojant juos tolesnėms studijoms.

  Metodai: teorinės paskaitos, literatūros analizė, diskusija grupėje, stebėjimas, vaidmenų žaidimas "Akvariumas".

  20 akademinių valandų seminaras ,,Studentų savarankiško darbo organizavimas“.

  Seminaro tikslas. Šiuolaikinio aukštojo mokslo principų kontekste: išanalizuoti studentų savarankišką darbą; atskleisti jo organizavimo universitetinėse studijose galimybes; įgalinti dalyvius sukurti praktikoje pritaikomą savarankiško darbo organizavimo sistemą, turint tikslą ją realizuoti.

   

   

  Seminaro temos:

  • Savarankiško darbo samprata ir esmė Bolonijos paradigmos kontekste
  • Savarankiško darbo metodai: klasifikacija ir atskirų metodų analizė
  • Dėstytojo vaidmuo sistemiškai organizuojant studentų savarankišką darbą
  • Praktinis užsiėmimas (savarankiško darbo užduočių pavyzdžiai, savarankiško darbo užduočių atlikimas)
  • Savarankiško darbo užduotis (praktikoje pritaikomo savarankiško darbo organizavimo sistemos kūrimas)

   

   Seminarų vedėjai:

  Edita BUTRIMĖ, dr.

  edita.butrime@fc.lsmuni.lt

   

  Raimonda BRUNEVIČIŪTĖ,  prof., dr. 

   raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt


  Dalija GUDAITYTĖ,  prof., dr. 

  dalija.gudaityte@fc.lsmuni.lt


  Linas LEONAS

  linas.leonas@gmail.com

   

  Laima ŠARKAUSKIENĖ, lekt.

  laima.sarkauskiene@fc.lsmuni.lt

   

  Vaclovas ŠVEIKAUSKAS, doc., dr. 

  vaclovas.sveikauskas@lsmuni.lt

   

  Aurelijus VERYGA, doc.,dr. 

  aurelijus.veryga@gmail.com

   

  Nida ŽEMAITIENĖ, doc., dr. 

  nidazem@gmail.com

   

  Kontaktai:

  adresas - M.Jankaus g. 2, Kaunas

  el.pašto adresas dekcentras@lsmuni.lt 

  Vadovė – Edita Butrimė, tel. (8-37) 327317, el.paštas edita.butrime@fc.lsmuni.lt

  Administratorė – Daiva Latvelienė, tel. (8-37) 733703, el.paštas daiva.latveliene@lsmuni.lt

 • Studentų informavimo (paslaugų) skyrius

  Informacija studentams teikiama Studentų informavimo (paslaugų) skyriuje:

  M. Jankaus g. 2, Kaunas

  II aukštas, 40 kab.

  Tel. nr.: (8 37) 327208

   

  Informacija ruošiama

 • Kontaktai

  Visa informacija studentams teikiama Studentų informavimo (paslaugų) skyriuje:

  M. Jankaus g. 2, Kaunas

  II aukštas, 40 kab.

  Tel. nr.: (8 37) 327208

  El. paštas: infos@lsmuni.lt

   

  Kontaktai: 

  M. Jankaus g. 2, Kaunas

  Prof.dr. Raimonda Brunevičiūtė
  Studijų centro vadovė, prorektorės studijoms padėjėja studijų kokybės klausimais
  Tel. (8 37) 330352
  El. paštas:raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt

  Prof., dr., Gražina Januškevičienė
  Studijų centro vadovės pavaduotoja
  Tel.(8 37) 362600 
  El. paštas: grazina.januskeviciene@lva.lt

  Doc., dr., Marija Stankevičienė
  Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė
  Mobil.tel. (8 686) 10217
  El.paštas: marija@lva.lt

  Renata Žemaitienė
  Studijų centro vadovės padėjėja
  Tel. (8 37) 327208, (vietinis - 5512)
  El.paštas: renata.zemaitiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.40

  Ramunė Masaitytė
  Vyresn. specialistė studijų apskaitai
  Tel. (8 37) 327208, (vietinis - 5512)
  El. paštas: ramune.masaityte@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 40

  Jolita Cibulskienė
  Specialistė studijų apskaitai
  Tel. (8 37) 327261, (vietinis - 5561)
  El.paštas: jolita.cibulskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.41

  Ilona Reinienė
  Vyresn. studijų koordinatorė
  Tel.(8 37) 327261, (vietinis - 5561)
  El.paštas: ilona.reiniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr.41

  Martynas Pūslys
  Specialistas studijų organizavimui
  Tel.(8 37) 396058, (vietinis - 5491)
  El.paštas: martynas.puslys@lsmuni.lt
  Kabineto. Nr. 20

  Linas Leonas
  Specialistas studijų apskaitai
  Tel.(8 37) 396058, (vietinis - 5491)
  El.paštas: linas.leonas@gmail.com
  Kabineto. Nr. 20

  Erika Mozūrienė
  Studijų koordinatorė
  Tel.(8 37) 362190 
  El. paštas:erika.mozuriene@lva.lt

  Dr. Jurgita Dailidavičienė
  Metodininkė - konsultantė
  Tel.(8 37) 362190
  El.paštas:jurgita.dailidaviciene@lsmuni.lt

   

  E - studijų skyrius

  Sigita Radzevičienė
  E-studijų skyriaus vadovė
  Tel.(8 37) 793651 (vietinis – 1000)
  El.paštas:sigita.radzeviciene@lsmuni.lt

  Vita Špečkauskienė
  E-studijų skyriaus informacinių technologijų specialistė
  El.paštas: vita.speckauskiene@lsmuni.lt

   

  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius

  Edita Butrimė

  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus vadovė

  Tel. (8 37) 327317

  El. paštas edita.butrime@fc.lsmuni.lt

  Daiva Latvelienė

  Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriaus administratorė

  Tel. (8 37) 733703

  El. paštas daiva.latveliene@lsmuni.lt