Spausdinti

Bioetikos centras

LSMU Bioetikos centras yra įsikūręs Vydūno mokykloje (Šiaurės pr. 57 )

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centras (BEC) yra universitetinis edukacinių paslaugų, studijų, švietimo ir bioetikos mokslinių tyrimų centras. Jis savanoriškai jungia universiteto fakultetų padalinius ir plėtoja bendradarbiavimą su kitomis šalies bei užsienio institucijomis, dirbančiomis bioetikos srityje. Pagrindinis Bioetikos centro tikslas – teikti etinę priežiūrą moksliniams tyrimams, kurie atliekami universiteto visų fakultetų studentų pirmosios ir antrosios pakopos studijose (plačiau žr. BEC Nuostatus). LSMU Bioetikos centras savo veikla tęsia, perimdamas KMU Bioetikos centro įkurto 2003 m. lapkričio  mėn. 21 d. veiklą.

Nuo įkūrimo pradžios iki 2013 kovo mėnesio centro vadovė buvo prof. Zita Liubarskienė, o nuo 2013 m. kovo mėn. – prof. Leonardas Rinkevičius (žr. plačiau Bioetikos centro taryba).

Prie Centro įkurtas LSMU studentų Bioetikos būrelis (2012 m. ), kurį kuruoja doc. Eimantas Peičius

 

Bioetikos centro nuostatai

Bioetikos centro nuostatai

 

Mokslinė veikla

2003 – 2012 metais BC nariai dalyvavo nagrinėjant bioetikos principus ir jų taikymą gydytojo veikloje, teorines medicinos etikos koncepcijas, bioetikos priesaikų, kodeksų ir deklaracijų vaidmenį medicinos humanizavimui, informuoto paciento sutikimo taikymo problemas sveikatos priežiūroje ir pacientų teisių problemas Lietuvoje; taip pat buvo bendradarbiaujama analizuojant kai kurių Vakarų šalių (JAV, Didžiosios Britanijos Vokietijos) patirtį kodifikuojant tokias įvairias sveikatos priežiūros sritis, įskaitant ir biomedicininių tyrimų etikos reikalavimus reglamentuojančius dokumentus, naujųjų biomedicinos technologijų (pvz. pagalbinio apvaisinimo) etines kolizijas.

Kiekvienas BC Tarybos narys dirba savo padalinių aprobuotose mokslo kryptyse, pagal galimybę propaguodami humanistines bioetikos pažiūras ar spręsdami bioetikos atskirus klausimus. Publikacijų sąrašus ir darbų tematiką galima matyti kiekvieno BC Tarybos nario tinklalapyje.

Moksliniai projektai (be papildomo finansavimo) su šalies ir užsienio universitetais:

 1. Šeimos gydytojų informuoto sutikimo principo taikymo dilemos, pacientėms skiriant kontracepcijos priemones. KMU-Kopenhagos universitetas, 2005-2007 mm.
 2. Onkologinio skausmo barjerų palyginamasis tyrimas tarp dviejų gydymo centrų Danijos ir Lietuvos, 2007-2010m.m.
 3. LSMU-VDU-Kopenhagos universiteto akademinio jaunimo požiūriai į žmogaus gyvybės pradžią ir jos apsaugą. Tyrimas tęsiasi. Pradžia 2009.

Moksliniai kontaktai tarp LSMU bioetikos centro ir užsienio šalių medicinos etikos centrų: BC yra užmezgęs dalykinius kontaktus su Liubeko medicinos universitetu, Krokuvos Jogailos, Magdeburgo, Kopenhagos, Bochumo universitetais, Kijevo mokslų akademijos bioetikos centru. Iš šio bendradarbiavimo yra kilę idėjų, kurių dalis realizuota bendrais tyrimais, renginiais, publikacijom ir leidiniais.

Švietėjiška veikla: LR Gydytojų sąjungos, LR Odontologų rūmų ir gydymo įstaigų kvietimu skaitomi pranešimai medicinos etikos ir bioetikos tematika sveikatos priežiūros darbuotojų rengiamose konferencijose, seminaruose ir tobulinimosi kursuose. BC nariai skaito paskaitas III amžiaus universitete.

Studijos: Kartu su LSMU Medicinos akademijos katedromis (daugiausiai su Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra) dalyvauta parengiant “Bioetikos” programas ir skaitant paskaitas doktorantūros ir gydytojų bei slaugytojų tobulinimosi kursuose. Didžioji laiko dalis skiriama LSMU visų fakultetų studentų tęstinių studijų mokslo darbų ekspertizėms, konsultuojant tyrėjus pacientų kaip tyrimo subjektų teisių apsaugos klausimais, mokslinių tyrimų dokumentacijos klausimais, atsižvelgiant į Biomedicininių ir mokslinių tyrimų etikos ir teisės reikalavimus, o taip pat leidimų išdavimui.

Visa BC mokslinė ir edukacinė veikla atliekama, vadovaujantis gera valia ir neatlygintinu savanoriškumu.

 

Studentų ikidiplominių darbų tyrimų leidimai

Leidimą atlikti ikidiplominius tyrimus, kai į studentų darbų tyrimus yra įtraukiami asmenys, išdavimo tvarka yra tokia.
Leidimą atlikti tyrimą išduoda LSMU Bioetikos centras. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti studentas(-ė), norėdami gauti leidimą:

 • prašymas;
 • tyrimo santrauka (tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai);
 • anketa, kuria planuojama anketuoti tiriamuosius asmenis;
 • tiriamojo asmens informavimo forma;
 • tiriamojo asmens sutikimo forma;
 • prašymas iš įstaigos padalinio vadovo, kuriame planuojama atlikti  tyrimą.

Asmens informavimo formoje turi būti pateikta ši informacija:

 • planuojamo tyrimo tikslas bei šiam tikslui pasiekti taikomi metodai;
 • kokie asmenys pasirenkami tyrimo dalyviais;
 • kaip asmeniui reikės dalyvauti tyrime;
 • kuo planuojamas tyrimas gali būti naudingas jame dalyvaujančiam asmeniui;
 • galimi tyrimo nepatogumai;
 • nurodyti asmenį bei jo telefonus, į kurį tiriamasis turėtų kreiptis, iškilus neaiškumams;
 • tyrimo dalyvių konfidencialumo apsauga;
 • sutikimo formą turi pasirašyti ir datą nurodyti tiriamasis asmuo (ar jo atstovas įstatymo numatyta tvarka) bei tyrėjas;
 • asmens informavimo forma turi būti parašyta suprantamai, nevartojant specialiųjų medicininių ar kitokių terminų;
 • asmens informavimo forma turi būti parašyta lietuvių kalba. Jei į tyrimą numatoma įtraukti asmenis, kurie nesupranta lietuvių kalbos, turi būti papildomai pateikta Asmens informavimo forma tiriamųjų gimtąja kalba (pavyzdžiui, rusų ar lenkų kalbomis).

P.S. Ant prašymų teikiamų  Bioetikos centrui būtina įrašyti katedrų, kuriose organizuojamas studentų mokslinis darbas, vedėjų tarpininkavimas (katedros vedėjo/os pavardė, vardas, parašas ir data)

 

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Nauji reikalavimai studentų mokslo darbams, kurie atliekami LSMU Kauno klinikose
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Teikiamų dokumentų leidimams pavyzdžiai (192KB)

 

Etikos ir teisės dokumentai

pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Universiteto etikos kodeksas (147KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Tarptautinis etikos kodeksas (287KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Helsinkio deklaracija (270KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Tokijo deklaracija (244KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) TST slaugų kodeksas (247KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Ligonio teisės Lisabonos deklaracija (196KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Žmogaus teisių ir jo orumo apsaugos biologijos ir medicinos srityse konvencija, žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija (299KB)
pdf-logo.jpg (90x68, 68x68) Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymas (301KB)

 

Bioetikos centro taryba